Norsk filminstitutt
 • Søknader skal sendes inn via søknadsportalen. 
 • Søknader skal fylles inn på norsk eller engelsk.
 • Søknader skal sendes inn før produksjonsstart i Norge.
 • Alle felter merket med stjerne* i søknadsskjemaet må fylles ut.
 • Søknader må være sendt inn innen kl.12.00 (formiddag) på søknadsfristens dato.
 • Det er ikke mulig å endre på søknadsskjema etter innsending.
 • Søkere får automatisk svar når søknadsskjema er sendt inn. (Godkjente kostnader regnes fra dato hvor endelig godkjennelse er gitt fra NFI)

Veiledning søknadsskjema

Kontaktinformasjon hovedprodusent

 • Fyll ut informasjon om hovedproduksjonsforetak og hovedprodusent.
 • Hvis det er mer enn én hovedprodusent, fyll inn informasjon på den ansvarlige produsenten som har myndighet til å inngå avtaler på vegne av hovedproduksjonsforetaket.
 • Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt til hovedprodusentens e-post.
 • Hovedproduksjonsforetakets stiftelsesdokument skal vedlegges. (Dokument kan være; Certificate of Origin/Certificate of Registration/Certificate of Incorporation eller Brønnøysundattest for norske foretak)
 • Det må fremkomme av hovedprodusentens CV og/eller hovedproduksjonsforetakets track record at de har produsert en film/serie i løpet av de siste fem årene som har hatt bred distribusjon.

Kontaktinformasjon søker

 • Hvis søker er en annen enn hovedprodusent så fylles informasjon om søkeren også inn. Bekreftelse på mottatt søknad mottatt vil da bli sendt til oppgitt søkers e-post.
 • Hvis søkeren er en annen enn hovedprodusent, må det vedlegges en erklæring på at søker har mandat til å søke på vegne av hovedprodusenten.

Prosjektinformasjon

 • Det skal vedlegges et dokument som viser at hovedprodusenten har rettighetene til verket som skal produseres i hele produksjonsperioden. (Dokumentet kan være en opsjonsavtale, transfer-of-rights kontrakt e.l.)
 • Med format menes spillefilm, tv-serie eller lignende.
 • Med sjanger menes fiksjon, animasjon eller dokumentar. 
 • Kvalifiseringstest - Søker fyller selv inn poeng etter egen evaluering på hvert punkt i kvalifiseringstesten, og kan utdype begrunnelsen for sin poengsetting i kommentarfeltet. Norsk Filminstitutts saksbehandler vil gjøre en egen vurdering av hver kvalifikasjonstest. Søkere må ha minst 4 poeng i del 1 og minimum 20 til sammen for å kvalifisere for tilskudd.
 • Manus for dramaserier;  det er tilstrekkelig å legge ved manus for en eller to episoder.
 • Produksjonsplan for hele produksjonen skal vedlegges, planen må også inneholde informasjon om planlagt produksjon i Norge. 
 • Cast og Crew listen vil bli evaluert iht kvalifiseringstestens punkt 12. Listen bør inneholde informasjon om kunstnerisk og teknisk stab som er tilknyttet produksjonen i Norge. 
 • Liste over leverandører i Norge og EØS skal spesifisere hvilke selskaper det er inngått avtaler med, og hva slags type varer/tjenester/ytelser som ligger til grunn. 
 • Distribusjonsplanen skal vise at filmen får en bred internasjonal distribusjon og hvilke selskaper det eventuelt er inngått avtaler med.
 • Internasjonal distribusjonsavtale eller kontrakt skal vedlegges. Intensjonsavtale kan etter vurdering godtas.

Finansieringsinformasjon

 • Totalbudsjett skal vedlegges i excel eller pdf format og skal dokumentere at produksjonen oppfyller minimumskravene i tilskuddsordningen, (forskrift § 6). Budsjettet kan vedlegges i valgfri valuta.
 • Budsjett for produksjonen i Norge skal vedlegges i excel eller pdf format i Norske kroner. Budsjettet skal dokumentere at produksjonen oppfyller minimumskravet for kostnader på minst 2 millioner i Norge. Budsjettet for produksjonen i Norge skal være eks. MVA og skal ikke inneholde kostnader som ikke er godkjente.
 • Finansieringsplan skal vedlegges og skal spesifisere private og offentlige midler og angi andelen bekreftet og ubekreftet finansiering. Finansieringsplanen skal dokumentere at minst 30 % av finansieringen kommer fra internasjonale kilder, utenfor Norge.

Andre relevante vedlegg kan lastes opp ved behov.

Her kan søker laste opp andre relevante vedlegg som støtter opp om søknaden.

 

Opplysningsplikt

§ 14 Opplysningsplikt

Søker plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden og grunnlaget for tilskuddet.

Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i den aktuelle produksjonen uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Norsk filminstitutt.

Opplysninger iht paragraf § 14 sendes inn til post@nfi.no.

Offentlighetsloven 

Norsk filminstitutt er som statlig forvaltningsorgan forpliktet til å journalføre saksdokumenter som kommer inn til og som går ut fra virksomheten i en offentlig journal. Dette gjelder alle dokumenter med innhold som knytter seg til NFIs virksomhet. Det gjelder både brev, e-poster og korrespondanse i andre formater. Dokumentene er som hovedregel offentlige, slik at presse eller andre har rett til innsyn i dokumentene dersom de ber om det. Søknadsdokumenter er offentlige selv om søknaden ikke er behandlet av NFI ennå.

Taushetsbelagte opplysninger som opplysninger om noens personlige forhold eller såkalte forretningshemmeligheter er imidlertid unntatt offentlighet jf. offentlighetslovens § 13 jf. forvaltningslovens § 13.

Om opplysninger skal anses taushetsbelagte etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 beror på en konkret vurdering. Norsk filminstitutt vil ikke alltid ha tilstrekkelige forutsetninger for å vurdere om saksdokumenter som vi mottar fra søkere og andre parter inneholder slike opplysninger. Særlig vil dette gjelde vurderingen av hva som må anses som såkalte forretningshemmeligheter

Offentlig elektronisk postjournal (OEP)