Norsk filminstitutt

NFI utlyser om lag 17 millioner kroner som skal gå til norske produsenter for å styrke arbeid med finansiering, forhåndsalg og lansering i det internasjonale markedet for produksjoner utviklet og produsert under pandemien.

OBS: Søknadsskjema stengt 20.09.22

Ordningene Internasjonal finansiering stengte for søknader 20.09.22, siden tilgjengelige midler nå er disponert. Les mer her.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende. Du må søke før tiltaket igangsettes. Siste mulige søknadsdato er 30.09.2022 eller frem til tilgjengelige midler er disponert, dersom dette skjer tidligere.

Om prosjektet nå fortsatt er i utvikling – benyttes søknadsskjema du finner under utviklingsordninger.

Om prosjektet nå er i produksjonsfase eller er ferdig produsert brukes søknadsskjema du finner under lanseringsordninger.

Bakgrunn

Midlene er del av 30 millioner i stimuleringsmidler til filmbransjen som regjeringen offentliggjorde den 2.3.2022. Utlysningen henvender seg til norske produsenter av spillefilm, dokumentarfilm, dokumentarserier og dramaserier.

Formål

Tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon  og  Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. Les forskriftene før du søker.

Tilskudd gjennom denne ordningen skal bidra til å styrke prosjekter som er utviklet og produsert under pandemien. Målet er at prosjektene skal øke sine muligheter til å oppnå internasjonal samproduksjon og finansiering. Målet er også at prosjektene skal styrke sin internasjonale posisjonering og tilgang til salgsagenter, distributører og visningsplattformer og dermed bidra til at økt salg av rettigheter og visninger internasjonalt.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til delvis dekning av kostnader knyttet til reiser, eksterne tjenester og til produksjon av nødvendig materiale for tiltak som skal bidra til internasjonal finansiering og posisjonering. Dette kan inkludere arbeid med internasjonal outreach/impact, internasjonal impact produsent, tiltak for internasjonal samproduksjon og finansiering av produksjonen, tiltak for forhåndssalg av visningsretter eller lanseringstiltak på internasjonale festivaler, salgsmarkeder og messer eller andre bransjerelevante internasjonale arenaer.

Relevante kostnader:

 • Produksjon av internasjonalt innsalgsmateriale
 • Kostnader til internasjonal impact produsent
 • Deltaker-/markedsavgift på samproduksjonsforumer, salgsmarkeder eller festivaler
 • Reisekostnader til regissør, produsent og eventuelt andre nøkkelpersoner til markeder/festivaler/finansieringsforum
 • Markedsføring og PR/promoteringsmateriell
 • Pressevisning/mottakelse
 • Prosjektleder/koordinator
 • Innleid rådgivning/assistanse
 • Regnskap/revisjon
 • Andre relevante kostnader knyttet til å øke prosjektets internasjonale potensiale

Hvor mye kan du få i tilskudd

Det søkes med en søknad per prosjekt. NFIs tilskudd kan ikke overstige 50 % av tiltakets budsjett for dokumentar- og dramaserier og 75 % for spillefilm og dokumentarfilm, og ikke overstige forskriftens maksimale offentlige andel der også andre offentlige kilder er medfinansiør av tiltaket.

Hvem kan søke

Uavhengige produksjonsselskaper i Norge eller innenfor EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.

Virksomheten kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.

Virksomheten må være organisert som aksjeselskap.

Virksomheten må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du kan søke med en dramaserie, spillefilm, dokumentarserie og dokumentarfilm. Filmen eller serien skal ikke allerede ha hatt sin internasjonale lansering i det aktuelle territoriet/territoriene det søkes tiltak for. Det gis ikke tilskudd der produksjonen er en minoritets samproduksjon.

Du kan søke om tilskudd til tiltak som har som mål å øke produksjonens internasjonale finansiering og internasjonale potensiale. Tiltaket det søkes om skal ikke tidligere ha mottatt offentlig tilskudd. Det skal søkes før tiltaket igangsettes. Tiltaket skal være ferdigstilt innen utgangen av 2023. 1. rate må kunne utløses før 01.11.2022.

Prosjektet må oppfylle ett av tre følgende kriterier:

A) Prosjektet har mottatt utviklingstilskudd eller produksjonstilskudd fra NFI eller en regional filmforvalter før 1. mars 2022. Prosjektet har vært i arbeid under pandemien, her definert som perioden 10. mars 2020 til 1. mars 2022. For at prosjektet skal regnes som i arbeid under pandemien, må prosjektet ha hatt substansielle, relevante og dokumenterbare kostnader i perioden.

B) Prosjektet har mottatt forhåndsgodkjenning for etterhåndstilskudd fra NFI der produksjonsperioden lå etter 10.mars 2020, men med produksjonsbeslutning før 1. mars 2022.

eller

C) Prosjektet er finansiert med substansielle midler fra andre finansiører enn NFI eller regionale aktører, og søker tilfredsstiller §§ 3-2 og 3-3 i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, og prosjektet må ha vært i arbeid under pandemien, her definert som perioden 10. mars 2020 til 1. mars 2022. For at prosjektet skal regnes som i arbeid under pandemien, må prosjektet ha hatt substansielle, relevante og dokumenterbare kostnader i perioden.

Viktige krav til søknad

 • Detaljert markedsstrategi og/eller lanseringsplan
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Egen vurdering av produksjonens internasjonale potensial sett opp mot det/de foreslåtte tiltak

Saksbehandling

Kontakt

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes