Norsk filminstitutt

Kulturdepartementet har fordelt 4,5 millioner kroner til NFI som skal benyttes til ulike mangfoldstiltak på filmområdet. Ett av tiltakene er utviklingstilskudd for dokumentarfilm, som skal tildeles etter søknad. Tilskuddene har til formål å styrke norsk dokumentarfilm og fremme erfarne talenter fra underrepresenterte grupper.

Søknadsfrist

31. okt. 2022 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen er et utviklingsinitiativ som skal støtte erfarne filmstemmer fra underrepresenterte grupper. Målet er å synliggjøre et mangfold av perspektiver, og retter seg mot prosjekter som viser sterkt fortellerkraft, og originalitet i filmidé så vel som kreativt uttrykk.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt fram til det kan tas produksjonsbeslutning.
 • Dersom du får tilskudd i denne engangsordningen, kan du senere søke om produksjonstilskudd, eventuelt flere utviklingsfaser, gjennom NFIs ordinære ordninger for utvikling og produksjon av dokumentar etter konsulentvurdering.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Målgruppe for tilskuddet

Regissører som tilhører en av følgende grupper:

 • Innvandrere (og adopterte) og/eller norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
 • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge . 
 • Personer med funksjonsnedsettelse, bosatt i Norge.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt. Produksjonsforetaket, utøvende produsent eller regissør må ha produsert eller regissert en film eller serie som har blitt solgt/kringkastet av nasjonal eller internasjonal tv-kanal, vært i normal kinodistribusjon eller blitt vist i et selektert program i en internasjonal filmfestival.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt og oppfylle minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse med tydelig beskrivelse av plan for utvikling av prosjektets kunstneriske og finansieringsmessige sider.
 • Regissørs intensjon
 • Markedsplan med beskrivelse av målgrupper og antatt primærvisning
 • Produsents vurdering av finansieringsforløpet sett mot utviklingsplanen
 • Synopsis, treatment eller manus, avhengig hvor langt man har kommet i utviklingen
 • Kalkyle og finansieringsplan med alle tidligere faser inkludert
 • Bekreftelse på at produksjonsforetaket har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Tidligere resultater for både regissør, produsent og selskap

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er 4 uker.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

Kontakt

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug