Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til å utvikle dramaserier innen alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen henvender seg til produsenter av norske dramaserier. Den skal bidra til å gi et stort publikum tilgang til norske dramaserier av høy kvalitet, som underholder, setter dagsorden og utfordrer.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende fram til årets siste frist for å søke produksjonstilskudd til dramaserie.

NB: Søknader om tilskudd til utvikling i denne ordningen er først og fremst rettet mot de prosjektene som ikke faller inn under NFIs primære tilskuddsordning for utvikling av dramaserier, ordningen om utvikling av dramaserier etter markedsvurdering.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Vi gjør oppmerksom på at forskriften er under revidering, og ny forskrift vil komme når denne er ferdig behandlet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å frambringe nyskapende dramaserier av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Utviklingstilskuddene skal bidra til at norske produsenter kan gjennomføre et utviklingsarbeid ut over det visningsplattformene alene kan finansiere, også når den markedsvurderte utviklingsordningen for dramaserier er tom, eller prosjektets utviklingsbudsjett overgår rammene i markedsordningen.

Ordningen skal styrke lønnsomhet og bærekraft i bransjen.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt fram til det kan tas produksjonsbeslutning.
 • Du kan søke om flere utviklingsfaser.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du kan søke om utviklingstilskudd som maksimalt tilsvarer visningsplattformens investering i prosjektet i samme fase. Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjent utviklingsbudsjett.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt, og du må ha inngått en forpliktende utviklingsavtale med en visningsplattform om vesentlig finansiering av fasen det søkes om.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven. Det innebærer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for realisering av det audiovisuelle verket, og at søker uten begrensninger kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker må besitte disse rettigheter etter aksept av tilbud om tilskudd og gjennom hele utviklingsfasen. Tilskuddsmottaker må også, uten begrensninger, ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå utviklingsavtaler som gir visningsplattformen en opsjon på en tidsavgrenset fortrinnsrett til å gå videre med prosjektet. Det kan inngås avtaler om salg av rettigheter til salg, distribusjon og visning, forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede. Tilskuddsmottaker kan ikke inngå avtale med den primære visningsplattformen i prosjektet som gir visningsplattformen eierskap i det audiovisuelle verket.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknad

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Fullstendig utviklingsavtale eller bekreftelse på avtale (LOC) ) med visningsplattform med en opsjon på en tidsavgrenset fortrinnsrett til å gå videre med prosjektet.
 • Dersom LOC må rettigheter være definert for at søknaden skal kunne behandles. Intensjonsavtale (LOI) er ikke godkjent for søknadsbehandling.
 • Manuskript, treatment eller synopsis
 • Målbeskrivelse og fremdriftsplan
 • Kalkyle og finansieringsplan for utviklingsstadiet
 • Tidligere resultater for både regissør, produsent og selskap

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relvante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-6 uker.
 • Dramaseriekonsulent vurderer søknadene i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen