Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til bransjetiltak arrangert av filmfestivaler. Denne tilskuddsordningen henvender seg til filmfestivaler som mottar tilskudd til drift og som i tillegg skal arrangere ett eller flere tiltak rettet mot spesifiserte deler av filmbransjen.

Søknadsfrister

Søknad om tilskudd til bransjetiltak kan sendes inn til samme søknadsfrist som søknaden om tilskudd til drift. Det er også mulig å sende inn egen søknad om bransjetiltak til neste søknadsfrist under forutsetning av at festivalen allerede har mottatt tilskudd til drift for det regnskapsåret bransjetiltaket skal arrangeres.

Formål

Denne tilskuddsordningen er hjemlet i

Les forskriftene før du søker.

Ordningen har som mål å bidra til økt profesjonalisering, internasjonalisering og/eller kompetanseheving i den norske utøvende audiovisuelle bransjen, eller å styrke kompetansen til kinoer, distributører, festivaler, pedagoger og andre yrkesgrupper som formidler film.

Dette kan du søke om

Tilskudd til å arrangere seminarer, kurs, konferanser, forum, konventer, markeder og lignende.

Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til:

 • Lønn og honorarer
 • Reise og opphold (for bl.a. foredragsholdere, og relevante internasjonale bransjeaktører)
 • Leie av lokaler
 • Teknisk utstyr og andre relevante kostnader

Det blir ikke gitt tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr eller andre investeringer.

Det blir ikke gitt tilskudd til produksjon av audiovisuelle verk.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av søknadene og de økonomiske rammebetingelsene for ordningen.

Hvem kan søke

Filmfestivaler som søker om tilskudd til drift av filmfestivaler, og som i tillegg påtar seg ansvar for å arrangere ett eller flere tiltak rettet mot spesifiserte deler av filmbransjen.

Du kan ikke søke om tilskudd til bransjetiltak på festivaler i utlandet, kun i Norge.

Vilkår for tilskudd

 • Fullstendig søknad må være levert til frist senest to måneder før tiltaket starter.
 • Festivalen må kvalifisere for tilskudd til drift
 • Søknad må sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.
 • Søknaden må være på norsk.

Viktige krav til søknaden

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadskjemaet, der vi blant annet ber om:

 • Prosjektbeskrivelse (programskisse, målsetting, målgrupper og forventet effekt).
 • Beskrivelse av samarbeidspartnere og nøkkelpersoners dokumenterte kvalifikasjoner og erfaring med tilsvarende tiltak.
 • Budsjett og finansieringsplan med alle relevante kostnader og inntekter for det aktuelle tiltaket. Det må spesifiseres hva beløpet det søkes om skal dekke.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt tolv uker.
 • Søknadene behandles NFIs saksbehandler, og legges fram for et et utvalg oppnevnt av NFI. Utvalget gjør innstillingen til vedtak. Vedtak fattes av NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken