Norsk filminstitutt

NFI lyser ut 200.000 kr til fire prosjekter, til sammen 800.000 kr, til arrangementer der ungdom mellom 13 og 19 år får produsere filmer på opptil ett minutt. Søkere kan være etablerte filmfestivaler som har erfaring fra arbeid med barn og unge.

Søknadsfrist

03. feb. 2022 kl. 12.00

Formål 

Ordningen skal gi en bredere inngang for barn og unge fra underrepresenterte grupper til selv å kunne skape film. Ordningen skal også bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, og til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk.

Forankring i forskrift

Tilskuddsordningen er hjemlet i §6 i Forskrift om tilskudd til filmformidling.

Søker oppfordres til å lese forskriften før de søker.

Dette kan du søke om 

Det utlyses midler til å arrangere filmworkshop for ungdom i alderen 13-19 år. Filmene skal være korte dokumentarfilmer fra 15 sekunder til ett minutt lengde. Filmene skal ha «Vennskap» som tema. Filmene kan produseres i løpet av festivalens periode, eventuelt arrangeres som et eget prosjekt ved siden av festivalperioden. Det er et mål at filmene både vises som en del av workshopen, men også gjøres tilgjengelig via Youtube, TikTok e.l.

Vi oppfordrer til at søker samarbeider med aktører som har erfaring fra tilsvarende arbeid om pedagogisk innhold, fasilitering av utstyr osv. Eksempelvis medieverksteder eller andre aktører som besitter produksjonsutstyr og -kompetanse.

Du kan søke tilskudd til å dekke relevante kostnader til planlegging og gjennomføring av tiltaket. Relevante kostnader kan omfatte:

 • Utgifter til prosjektledelse og praktisk gjennomføring

 • Honorarer til samarbeidspartnere, veiledere etc.

 • Leie av utstyr og eventuelt lokaler

 • Markedsføring og profilering

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader til filmfestivalen som søker eller samarbeidsorganisasjonene.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Det skal deles ut fire tilskudd à kr. 200.000. Total ramme for tilskuddsordningen er kr. 800.000.

Tilskudd gis i form av prosjekttilskudd. Tilskudd utbetales i to rater, 80% ved første rate, og 20% ved andre rate etter rapportering.

Hvem kan søke

Norske filmfestivaler som mottar tilskudd til drift gjennom Norsk filminstitutts tilskuddsordninger.

Søker må være en organisasjon, stiftelse, kommunalt foretak eller foretak registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vilkår for tilskudd

 • Midlene skal utgjøre et eget prosjekt, og kommer i tillegg til øvrig søknad om tilskudd til drift av festivalen.

 • Tilskuddsmottaker står som prosjektansvarlig, er ansvarlig for det faglige innholdet og skal rapportere overfor NFI.

 • Filmene kan produseres som del av workshop i løpet av festivalperioden, eller som et av festivalens helårsarrangementer utenfor festivalperioden.

 • Tema for filmene skal være: Vennskap

 • Filmene kan ha premiere på søkers visningsarena, eller som eget arrangement i søkers regi på andre arenaer, men skal også gjøres tilgjengelig på nett gjennom f.eks. TikTok, Youtube o.l.

Viktige krav til søknaden 

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan samt dokumentasjon på kvalifikasjoner for nøkkelpersoner i og gjennomføringsevne for nøkkelpersoner i prosjektet.

 • Beskrivelse av tiltaket (med målsetting og forventet effekt).

 • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal nå frem til målgruppen generelt, og underrepresenterte grupper spesielt.

 • Beskrivelse av nøkkelpersoners bakgrunn og relevant erfaring.

 • Informasjon om samarbeidspartnere.

 • Plan for hvordan filmene skal formidles i etterkant.

 • Budsjett der disponering av midlene framgår tydelig.

 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen. 


Saksbehandling

Prioritering og vekting av søknaden

Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger særlig vekt på:

 • Hvordan tiltaket bidrar til å innfri målsetningen for ordningen.

 • Tiltakets kvalitet og grad av profesjonalitet.

 • Søkers spesifikke plan for å nå fram til målgruppen.

 • Hvordan filmene er tenkt formidlet i etterkant av workshop

 • Kompetanse og gjennomføringsevne til samarbeidspartnere og nøkkelpersoner.

 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne hos arrangør og samarbeidspartnere.

 • Geografisk fordeling av tilskuddsmidlene

Saksbehandlingstid er 4-6 uker

Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagpersoner i NFI

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken