Norsk filminstitutt

Vår hovedoppgave er å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet og være rådgiver for staten i filmpolitiske spørsmål. Direktør er Kjersti Mo.

NFI skal bidra til

 • Et mangfoldig filmtilbud av høy kvalitet i hele landet.
 • Likestilling og mangfold både foran og bak kamera .
 • En sterk og bærekraftig bransje.
 • Gjennomslagskraft for norske produksjoner nasjonalt og internasjonalt .
 • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet.
 • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje.
 • Gjennomslagskraft for norske dataspill.
 • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur.

Avdelinger med ansvarsområder

Strategisk stab

 • Ekstern og intern kommunikasjon 
 • Innsikt og analyse 
 • Juridisk  
 • Strategiske samarbeid 
 • Myndighetskontakt og styringsdialog 
 • Strategiske prosjekter og prosjektstyring  

Utvikling, spill og publikum 

 • Lede satsningen på utvikling av film, serier og spill, herunder fagansvar for utviklingsprosessen 
 • Ansvar for satsing på dataspill og ordningene knyttet til dette 
 • Mediadesken 
 • Publikumsinnsikt og lansering i Norge 
 • Talentutvikling og UP 2.0 
 • Mangfoldsarbeid  
 • Fagansvar kompetansehevende tiltak for skapende bransje. 
 • Fremme utvikling innen alle formater og sikre plattformnøytralitet. 
 • Ansvar for følgende tilskuddsordninger: manusutvikling, idefordypning (vip)
 • Solid bransje og aktørkontakt regionalt og nasjonalt 
 • Avdelingen har ansvar for følgende tilskuddsordninger: Neo/talentutvikling, kunstnerisk vurdering både utvikling og produksjon, herunder kortfilm, dokumentarfilm, dokumentar, serier, spillefilm, produksjon av dramaserier etter konsulentvurdering. I tillegg lanseringstilskudd, reisestipend, kompetansehevende tiltak for skapende bransje, UP 2.0.

Produksjon og internasjonale relasjoner

 • Forfølge ambisjon om økt ekstern finansiering til norske prosjekter, herunder posisjonering og markedsinnsikt. 
 • Ansvar for internasjonale forhold og lansering, herunder lansering utland, tilrettelegge for deltakelse og synliggjøring av norske produksjoner på internasjonale arenaer, markeder og finansieringsfora. 
 • Solid bransje og aktørkontakt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Saksbehandling tilskudd til utvikling, produksjon og lansering internasjonalt etter produksjonsfaglig vurdering. 
 • Fremme alle formater og sikre plattformnøytralitet.
 • Fagansvar for alle formater i avdelingen og for handlingsplaner for formatene på tvers i NFI.
 • Ansvar for koordinering av internasjonalt arbeide på NFI samt kontakten med UD, utestasjoner og Norwegian arts abroad .
 • Ansvar for NFIs festivaldistribusjon. 
 • Avdelingen har ansvar for følgende tilskuddsordninger: Lansering av film og serier i utlandet og Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer, Markedsordningen, Rammetilskudd 1 og 2, Etterhåndstilskudd, Samproduksjon, Koronaordninger, Tilskudd til Regionale Filmsentre og Fond, Insentivordningen, Sørfond, reisestipend festivaler og UDs ekspertstøtte.

Formidling og samfunn

 • Drift av Cinematektet i Oslo  
 • Utvidet samfunnsansvar og et bredere perspektiv for formidling av norske og utenlandske historier med økt satsning på deltakelse, medvirkning, arenaer, miljø og bærekraft. 
 • Fagansvar for NFIs satsing på barn og unge og mangfold, herunder bl.a. tilrettelegge for at tilskuddsmidlene på området i større grad bidrar til medvirkning fra barn og unge, har høyere grad av mangfold i uttrykk, form og innhold, og utgjør en større samfunnsmessig forskjell. 
 • Fremme dialog med samfunnet gjennom samarbeid med skole, bibliotek og andre institusjoner om bruk av film og spill i undervisning og formidling 
 • Solid bransje og aktørkontakt regional og nasjonalt
 • Avdelingen har ansvar for følgende tilskuddsordninger, distribusjon av utenlandsk film i Norge, festivaler, arrangement og visning Cinematek drift og filmklubbvirksomhet, tiltak for å styrke formidlingskompetanse og nasjonale profileringstiltak.

Digitalisering og drift

 • Overordnet ansvar for HR, økonomi, anskaffelser, digitalisering, dokumentasjon og drift. 
 • Overordnet ansvar for økonomistyringen. 
 • Satsingen på digitalisering 
 • Ha overordnet ansvar for NFIs budsjett, regnskap og økonomirapportering. 
 • Er eier av NFIs anskaffelsesprosesser, administrative systemer og avtaler. 
 • Oppsøke mulige samarbeidsaktører i arbeidet med å modernisere offentlig virksomhet og finansiering av innovasjonsprosjekter på dette feltet.