Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til lansering av filmer og serier i Norge. Denne tilskuddsordningen henvender seg til deg som er uavhengig produsent i Norge eller innenfor EØS, og skal lansere en film eller serie allment tilgjengelig for et bredt publikum i Norge.

NB: NFI har besluttet å beholde den forhøyede satsen på inntil 75% kostnadsdekning for filmer som har ordinær kinolansering i hele 2022.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er tolv uker før offisiell norsk premiere.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskudd til lansering skal bidra til å øke produksjonsforetakets inntekter fra verket på alle plattformer, og bidra til at hvert audiovisuelt verk når sitt optimale publikumspotensial og hevder seg internasjonalt.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd for å dekke kostnader knyttet til lansering av verk i sin primære lanseringsfase. Det er et vilkår at verket gjøres allment tilgjengelig for et bredt norsk publikum.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du kan søke om maksimalt 2,5 millioner kroner i tilskudd.

Filmer som har mottatt tilskudd i markedsordningen og har et forventet publikumsestimat på minimum 250.000/150.000 kan forvente maksimalt lanseringstilskudd.

Vi prioriterer å gi tilskudd til norske minoritetssamproduksjoner som allerede har mottatt produksjonstilskudd fra NFI. Vi har fastsatt egne satser for disse prosjektene.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

For tilskudd til lansering etter § 3-11 kan det i særlige tilfeller gjøres unntak fra kravet om at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier.

Søker kan bli vurdert med annen organisasjonsform eller uten nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Vilkår for tilskudd

Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase.

Det må foreligge signert kontrakt med norsk distributør og/eller visningsplattform.

Distribusjonsstrategien skal være kjent for NFI ved vedtak om produksjonstilskudd. For filmer uten produksjonstilskudd fra NFI skal strategien være kjent senest et halvt år før offisiell norsk premiere.

Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet.

Alle prosjekter må gjøres tilgjengelige med teksting i Norge, og kinofilmer skal distribueres med både teksting og synstolkning.

Filmer som mottar lanseringstilskudd skal være tilgjengelig på ordinære markedsmessige vilkår for alle som ønsker å vise filmen offentlig. Du kan for eksempel ikke begrense visningen til visningsplattformer du selv eier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til.

Dersom premieredato flyttes mer enn fire måneder frem i tid fra opprinnelig premieredato i søknad om lanseringstilskudd, skal søknaden trekkes og det må søkes på nytt med oppdatert informasjon.

Verket skal gjøres allment tilgjengelig for et bredt norsk publikum:

 • Filmen må være tilgjengelig for publikum uten at det krever spesielle abonnement eller medlemskap. En film er eksempelvis ikke allment tilgjengelig dersom den er tilgjengelig på én abonnementsbasert strømmetjeneste.
 • Et minstekrav til ren kinodistribusjon er normal oppsetning på de viktigste kinoene i tre av de seks største byene i Norge i tillegg til bred distribusjon i resten av landet. Normal oppsetning vil si kvelds- og helgevisninger i løpet av en uke, og forretningsmessig avregning av minsteleie.
 • Som bekreftelse på oppsetning godtas et LOC der det bekreftes at det er gjort en konkret avtale om oppsetning av filmen.

Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader.

 • Film som mottar etterhåndstilskudd etter gammel forskrift kan motta maksimalt kr. 2.277.804 eller 50% av godkjente regnskapsførte kostnader.

Viktige krav til søknaden

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsskjema, og vi ber om følgende vedlegg:

 • Distribusjonsavtale og/eller tydelig dokumentasjon på hvor og hvordan filmen skal gjøres tilgjengelig for et bredt norsk publikum.
 • Lanseringsplan etter mal.
 • Budsjett og finansieringsplan.
 • Prosjektets inntjeningspotensial basert på gjeldende markedsvilkår.
 • For prosjekter uten forhåndstilskudd fra NFI skal søknaden inneholde dokumentasjon på filmens kulturelle verdi og filmfaglige kvalitet.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Egenmelding inkludering og mangfold

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Les mer om egenmelding.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Søknaden behandles av lanseringsrådgiver som innstiller.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

To rater etter 1. januar 2022

I forbindelse med utbetaling av tilskudd til lansering i Norge har NFI operert med to ulike utbetalingsrutiner, avhengig av om filmene har mottatt produksjonstilskudd fra NFI eller ikke.

Film med produksjonstilskudd har fått utbetalt lanseringstilskuddet i en rate, og rapportert lanseringstilskudd sammen med produksjonstilskuddet.

Film uten produksjonstilskudd har fått utbetalt tilskuddet i to rater, fordelt 70/30.

Fra og med 1. januar 2022 vil alle tilskudd til lansering i Norge bli utbetalt i to rater. Det gjelder for søknader som blir sendt inn etter 1. januar 2022.

Dette gjør vi får bedre kontroll på utbetaling og rapportering av tilskuddet.

Lanseringstilskuddet vil bli utbetalt i ratene 90/10.

Produksjons- og lanseringsregnskapet kan revideres sammen som tidligere.

Kontakt

Rådgiver for spørsmål om kriterier og faglig innhold

Isabell Langvatn

Publikumsrådgiver
+ 47 417 65 485
isabell.langvatn[@]nfi.no

Isabell Langvatn