Norsk filminstitutt

Neo produksjon er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Gjennom tilskudd til produksjon av lavbudsjettsproduksjoner skal ordningen bidra til å styrke talentutviklingen i norsk film ved å la nye stemmer slippe til, og slik stimulere til fornyelse på både innholds- og skapersiden.

Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som sammen med sin produsent har vært gjennom en utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med en lavbudsjettsproduksjon. Søkere må ha relevant utdanning eller erfaring og regissør/serieskaper må gjennom tidligere verk har manifestert et talent i sitt virke. Med manifestert talent mener vi at man har laget en eller flere fiksjon- eller dokumentarproduksjoner i relevant format som har fremvist filmatiske kvaliteter, omverdenrespons og/eller evne til å sette dagsorden og skape debatt.

Les mer om ordningen her.

Det er produsentens produksjonsselskap som søker. NFI ser at et motivert og stabilt samarbeid mellom regi, manus og produsent ofte har stor betydning for å realisere og ferdigstille og vi vil ha takhøyde for debutanter i flere av disse funksjonene. En forutsetning er også her at søkerne kan vise til produksjoner som viser søkers talent og erfaring innen den funksjonen man søker som.

Det legges vekt på at prosjektene må ha en tydelig plan og ambisjon om å produsere på et lavt budsjett.

Søknadsfrist

Denne ordningen har løpende søknadsfrist

Formål

Neo skal bidra til å frembringe originale og modige prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet som både underholder og utfordrer. Prosjekter med høye ambisjoner om å innfri sitt publikumspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Det er ordningens formål å gjennom tilskudd la nye talenter utfolde seg som tydelige kunstneriske stemmer, og slik bidra til å sikre kvalitet, fornyelse og diversitet i fremtidens norske filmatiske fortellinger.

Neo skal stimulere til produksjon av audiovisuelle verk av høy kunstnerisk kvalitet på et begrenset budsjett, utviklet av stemmer som ikke tidligere har fått vist seg frem i det lange formatet.
Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Les forskriften før du søker.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt, til produksjon av et verk på totalt minimum 60 minutt.
 • Søknaden sendes inn ved å fylle ut søknadsskjema på NFIs nettside, samt legge ved etterspurt dokumentasjon.

Det gjøres oppmerksom på at reisekostnader knyttet til Neo-samlinger og arrangementer ikke lengre refunderes. Evt. reisekostnader kan medtas i budsjett for gjeldende fase som det søkes tilskudd til.

Dette kan du få i tilskudd

Maks andel fra NFI for ordningen er 80%. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk i de ulike formatene under denne ordningen er som følger:

 • Spillefilm 80%
 • Dokumentar 90%, dokumentar for kino 80%
 • Serie 50%. Serier med høy kunstnerisk risiko, forventet smal målgruppe og som utforsker alternative format og alternative distribusjonsformer kan søke om inntil 80%.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før opptaksstart og før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt.

Du og kjerneteamet må ha 3-årig utdanning på bachelornivå i faget eller relevant og dokumenterbar filmfaglig erfaring innen ditt fagfelt. Produksjonsselskap og/eller produsent må ha gjennomført og distribuert minimum en produksjon med tilskudd fra NFI, regionale filmsenter eller fond. Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Søknaden må gjelder regissørens/serieskaperens kunstneriske debut i langt format. Med dette mener vi at regissører kan ha debutert med sin første spillefilm, men bare dersom regissøren i denne ikke har fått vist sitt kunstneriske potensiale. For serieskaper gjelder at du ikke kan ha serieskapt en serie på over 120 min. totalt med offentlig visning. Har du laget filmer/serier uten offentlig visninger teller ikke det inn her.

Prosjektet må ha gjennomført én til to runder med Neo utvikling for å kvalifisere til å søke Neo produksjon.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven, som innebærer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for realisering av det audiovisuelle verket, og at søker uten begrensninger kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.
Etter aksept av tilbud om tilskudd skal tilskuddsmottaker besitte de nevnte rettigheter.

Tilskuddsmottaker skal også, uten begrensninger, ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Produsenten må vise til en intensjonsavtale med en distributør for kino eller annen dokumenterbar visningsplattform. Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Samme prosjekt kan normalt ikke søke samme konsulent flere ganger.
Det er et vilkår for ordningen at produksjonen planlegges og gjennomføres på et lavt budsjett. Vi forventer at overenskomster og tariffer blir fulgt, og andre budsjettposter til teknisk utstyr og og fasiliteter forholder seg til lavest tilgjengelige markedspriser.

Neo er en lavbudsjettsordning og det vil bli lagt vekt på at prosjektet har et lavbudsjetts-DNA. Det er opp til produsent å definere og finne frem til et lavbudsjettskonsept. Under er noen eksempler på grep som man kan ta for å utvikle et lavbudsjettramme. Totalt tilskudd på utvikling og produksjon fra NFI vil normalt ligge mellom 1,5-7,5 mill. Det er ikke definert et øvre tak for prosjektets totalbudsjett.

Eksempler på lavbudsjettsgrep kan være:

 • redusere antall lokasjoner
 • redusert antall cast/medvirkende
 • lite/ingen spesialeffekter
 • minimalistisk kamera/lys avdeling
 • filme i nærmiljø
 • kort innspillingsperiode
 • gjennomføre produksjonen med mini-team

Neo godkjenner ikke medfinansiering hvor det er satt redaksjonelle krav.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden. Man søker da produksjonsfaglig rådgiver om dette før søknaden sendes.

Man kan søke to ganger per konsulent. Deretter kan det kun søkes på nytt til konsulenten dersom søker kan dokumentere at prosjektet er vesentlig endret.

Kulturtesten

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Manuskript og synopsis
 • Reginotat/serieskapernotat
 • Link til 1-2 audiovisuelle arbeider (kan være skoleøvelser) av regissør
 • Produsentnotat
 • Notat om metodikk - avvikling av produksjonen på lavt budsjett og hvilke grep som er gjort
 • Kalkyle, finansieringsplan, fremdriftsplan, opptaksplan og inntektsprognose
 • Intensjonsavtale med distributør eller annen dokumenterbar visningsplattform
 • Markedsstrategi
 • Tidligere resultater for både regissør, produsent og selskap
 • Eventuell argumentasjon på hvorfor «smal målgruppe» for søknader som påberoper seg dette
 • Link til 1-2 audiovisuelle arbeider (kan være skoleøvelser) av produsent

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.
Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.
Her kan du lese mer om egenmeldingen.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Etterhåndstilskudd

Du skal samtidig med søknad om produksjonstilskudd avgjøre om du søker om etterhåndstilskudd jf. §3-9 i forskrift. Søknadene om produksjonstilskudd og etterhåndstilskudd vil bli vurdert samlet, og vedtak i begge sakene fattet samtidig.

Dersom du søker om produksjonstilskudd uten etterhåndstilskudd kan det forventes et noe høyere tilskuddsbeløp.

Etterhåndstilskudd utgjør 75 prosent av filmens dokumenterte inntekter (eks. mva.), fra distribusjon og salg av visningsrett de tre første årene etter filmens første offentlige primærvisning på kino i Norge. For filmer som retter seg primært mot barn eller ungdom utgjør etterhåndstilskuddet 150% av de dokumenterte inntektene.

Etterhåndstilskuddet kan utgjøre:

 • Maksimalt 8.000.000 kroner.
 • Maksimalt 20% av godkjent utviklings- og produksjonsbudsjett.

Filmen må selge minimum 25.000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge for å utløse utbetaling av etterhåndstilskuddet.Det er en forutsetning for utbetaling av etterhåndstilskuddet at filmen kan vise til ordinær kinodistribusjon med primærlansering på norsk kino jf. forskriftens § 3-9.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
 • Filmkonsulenter og produksjonsfaglig rådgiver vurderer søknadene.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug

Linn Kirkenær

Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og NEO
+47 932 08 629
linn.kirkener[@]nfi.no

Linn Kirkenær