Norsk filminstitutt

Fra årsrapporten: tilskudd til spillefilm utgjorde 64 prosent av midlene fordelt i 2017. Dramaserier og dokumentar fikk 13 prosent hver, mens kortfilm og dataspill begge fikk fem prosent av den samlede potten. Ser vi på de siste ti årene under ett, er dramaserier det formatet som, sammen med dataspill, har opplevd størst vekst, mens spillefilm har fått en gradvis mindre del av kaka.

Midler til utvikling, produksjon og lansering

432 mill til utvikling produksjon og lansering.pngNFI gir tilskuddsmidler til filmprosjekter av ulikt format, som i denne sammenheng kan bety dokumentar, spillefilm, kortfilm, dramaserier, dataspill med flere. Det gis også ulike typer tilskudd, som er inndelt etter formål: utvikling, produksjon, tilskudd til lansering i Norge, lansering i utland og etterhåndstilskudd. Tabellene nedenfor viser henholdvis hvordan tilskuddsmidlene for 2017 er fordelt på format og type, og antall søknader og tilskudd etter samme inndeling.

428 søknader mottatt, 173 fikk tilskudd

Det ble i 2017 mottatt 428 søknader om tilskudd til utvikling, og 56 millioner kroner ble fordelt på de 173 søknadene som fikk tilskudd. 41 prosent av søknadene fikk altså tilskudd. Av de 347 søknadene om produksjonstilskudd, ble 86 innvilget, som tilsvarer 25 prosent av søknadene. Disse mottok til sammen 208 millioner kroner. Videre ble det utdelt 27 millioner til lansering i Norge, og 8,5 millioner til lansering av norske produksjoner i utlandet. For disse ordningene ble henholdsvis 86 prosent og 90 prosent av søknadene om tilskudd innvilget.

Etterhåndstilskudd gis til kinofilmer som oppnår besøkstall over bestemte nivå. Filmer som kvalifiserer kan potensielt hente ut midler opptil tre år etter premieredatoen. Det ble i 2017 utdelt etterhåndstilskudd til 39 ulike filmer, hvorav tolv dokumentarfilmer og en minoritetssamproduksjon. Ni av filmene hadde ikke mottatt forhåndstilskudd fra NFI.

Tabell 14 Fordeling av tilskuddsmidler på format og tilskuddstype(1).png
Tabell 15 Fordeling av tilskuddsmidler på format og tilskuddstype(2).png

Fordeling på format

Tilskudd til spillefilm utgjorde 64 prosent av fondsmidlene fordelt i 2017. Dette er den laveste andelen målt de siste fem årene. Dramaserier og dokumentar fikk 13 prosent hver, mens kortfilm og dataspill begge fikk fem prosent av den samlede potten. Ser vi på de siste ti årene under ett, er dramaserier det formatet som, sammen med dataspill, har opplevd størst vekst, mens spillefilm har fått en gradvis mindre del av kaken.

Figur 5 Fordeling av midler på format 2017.png

Geografisk fordeling

NFI mottok i 2017 346 søknader om produksjonstilskudd til alle formater. 57 prosent av søknadene kom fra produksjonsselskap i Oslo og Akershus. De andre fylkene det ble mottatt flest søknader fra var Hordaland og Sør-Trøndelag med åtte prosent hver, Troms med fem prosent og Rogaland og Oppland som hver sto for fire prosent av søknadene.

Figuren viser hvordan NFIs produksjonstilskudd i 2017 fordelte seg på de ulike landsdelene.

Figur 1 Regional prosentfordeling av produksjonstilskudd for 2017 (alle formater).png
Produksjonstilskudd til spillefilmer.png

Informasjonen til denne artikkelen er hentet fra NFIs årsrapport for 2017. For mer interessant lesning, last ned årsrapporten her. 

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no