Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutts personvernerklæring gjør rede for hvordan vi behandler personopplysninger når du benytter våre tjenester på nfi.no, cinemateket.no, mediadesk.no, mottar nyhetsbrev, invitasjoner og pressemeldinger, eller kontakter oss på e-post.

Information in English

Personvernloven (Datatilsynet) skiller mellom personopplysninger og sensitive personopplysninger. 

Norsk filminstitutt behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. Opplysningene deles ikke med andre hvis det ikke foreligger samtykke, men de kan utleveres for bruk til statistisk formål, og vil da bli behandlet slik at de ikke kan knyttes til deg som person.

Norsk filminstitutt er behandlingsansvarlig for personopplysninger

Filminstituttet er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi får eller henter selv. Det vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med personopplysningsloven.

Vi har felles behandlingsansvar med Statens innkrevingssentral og Lindorff i saker som gjelder innkreving og tilbakebetaling av tilskudd.

Hva er formålet med Norsk filminstitutts behandling av personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger slik at vi kan forvalte tilskuddsordninger i samsvar med forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og forskrift om tilskudd til filmformidling, Dette omfatter blant annet:

 • behandle søknader
 • kreve tilbakebetaling av tilskudd
 • bruke personopplysningene i forbindelse med lovpålagte oppgaver som budsjett, regnskap, statistikk og rapportering til andre myndighetsorganer
 • utlevere personopplysninger til andre offentlige myndigheter som har et lovgrunnlag for innhenting, eks skatteetaten
 • tilby korrekt og relevant informasjon om tilskuddsordningene
 • analysere informasjon om bruken av nfi.no, mediadesk.no og cinemateket.no og Min side i søknadsportalen, så vi er i stand til å tilby brukervennlige, raske og korrekte tjenester

 

Behandlingen av personopplysninger omfatter innsamling, registrering og organisering i forhold til formålet.

Vi behandler også personopplysninger når vi sender ut nyhetsbrev, invitasjoner, pressemeldinger, og i forbindelse med medlemskap på Cinemateket.

Hva er Norsk filminstitutts grunnlag for å behandle personopplysninger?

Filminstituttet må behandle personopplysninger for å kunne vurdere søknader om tilskudd og følge opp en eventuell tilbakebetaling av tilskudd. Uten personopplysningene vi ber om, kan vi ikke koble søknaden til en faktisk person. Behandling av personopplysninger er derfor nødvendig for at filminstituttet skal kunne forvalte oppgavene vi er forpliktet til å utføre.

Hvilke personopplysninger blir brukt i behandlingen?

Filminstituttet bruker bare de personopplysningene vi trenger for å kunne utføre forvaltningsansvaret vårt. Noen ganger behandler vi også sensitive opplysninger eller taushetsbelagte opplysninger, men bare når det er nødvendig for korrekt saksbehandling.

Hvor hentes personopplysningene fra?

Filminstituttet henter inn personopplysninger fra andre offentlige instanser. Dette er blant annet Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.

Når du sender en søknad til Norsk filminstitutt, ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, gir du fra deg personopplysninger. Dette er frivillig og opplysninger vi trenger for å kunne behandle henvendelsen din.

E-post

Du kan sende oss e-post, men vær oppmerksom på at innholdet i en e-post kan leses av datatyver. Vi oppfordrer derfor til ikke å bruke e-post til saker som inneholder sensitive opplysninger. E-post til filminstituttet blir behandlet som andre saker, og blir journalført om det er en forespørsel rettet til oss. Filminstituttets journal er offentlig og tilgjengelig på internett, men søk i søkemotoren gir ikke treff på navn i journalen.

Vær oppmerksom på at navnet ditt blir synlig i den offentlige journalen når du sender oss e-post eller brev med fullt navn når du ber om innsyn.

Kan Norsk filminstitutt utlevere personopplysningene til andre?

Personopplysningene dine kan bli utlevert til andre offentlige etater som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling. Dette gjelder blant annet Statens innkrevingssentral og skatteetaten.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre enn de som har lovlig grunnlag, med mindre du har gitt fullmakt eller samtykke til det.

Offentlighet og rett til innsyn?

Norsk filminstitutt er pålagt å følge offentlighetsloven. Alle har rett til innsyn i de dokumentene som skapes i kontakten mellom oss, søkere og publikum. Det betyr imidlertid ikke at alle dokumenter er tilgjengelige uten forbehold. Dokumenter som etter loven er underlagt taushetsplikt, vil være skjermet for andre enn de som behandler saken.

Hvor lenge blir personopplysningene lagret?

Filminstituttet følger arkivloven og må derfor arkivere dokumenter som inngår i saksbehandlingen. Personopplysninger som blir brukt i behandlingen av din søknad, blir derfor ikke slettet. Dette er fordi vi trenger tilgang til opplysningene for å sikre en korrekt saksbehandling.

Personopplysningene dine kan brukes til historiske, vitenskapelige og statistiske formål. Dette har filminstituttet lov til, så lenge samfunnets interesse for lagring er klart større enn de ulempene det gir deg.

Benytter du deg av Filmbibs tjenester, lagres ingen personopplysninger. 

Billettsystem som håndterer billetter til Cinematekets filmvisninger, lagrer de opplysningene du oppgir når du betaler for billettene. Disse kan søkes opp og eventuelt slettes etter ønske om det.

Medlemskap på Cinemateket, kan endres eller slettes, etter ønske om det.

Har du bedt om å motta nyhetsbrev, pressemeldinger eller invitasjoner, lagrer vi kun de personopplysningene vi trenger, og så lenge som du selv ønsker.

Hvilke rettigheter har du som bruker?

Rettighetene dine følger av personopplysningsloven.

Du har

 • rett til informasjon om hvordan filminstituttet bruker personopplysningene dine
 • rett til at filminstituttet sletter opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige for formålet. I de fleste tilfeller er imidlertid opplysningene nødvendige å oppbevare etter at søknadsbehandlingen er over. Dette følger av annet lovverk som arkivloven og bokføringsloven
 • rett til å korrigere egne personopplysninger som er ufullstendige eller uriktige
 • rett til å klage på filminstituttets behandling av personopplysningene dine
 • rett til å trekke tilbake et samtykke når som helst
 • rett til å klage til Datatilsynet
 • rett til innsyn i opplysningene filminstituttet har om deg
 • rett til kopi av personopplysninger som behandles
 • rett til begrensning av behandlingen som gjelder deg selv
 • rett til å få med deg egne personopplysninger (dataportabilitet)

 

Filminstituttet kan gjøre unntak fra rettighetene over fordi vi utøver et offentlig oppdrag, eller behandling er nødvendig for utføre en oppgave i allmennhetens interesse, jf. personvernforordningen artikkel 18 nr.2.

For å se hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, kan du sende oss en henvendelse og be om innsyn. Henvendelsen sendes til post@nfi.no, merket Personopplysninger.

Dersom du ønsker å slette personopplysningene som ligger lagret på en mottakerliste eller et medlemskap, send en e-post til post@nfi.no fra samme e-post som kontoen din er registrert på og oppgi brukernavnet du ønsker vi skal slette. Dine personopplysninger vil da bli slettet fra vårt medlemsregister.

Hvis du ber filminstituttet om innsyn eller andre rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger, har du krav på svar senest én måned etter at henvendelsen kom inn. Hvis vi ikke kan svare deg innen en måned, vil du få et foreløpig svar før den opprinnelige fristen med opplysninger om årsaken til forsinkelsen. I slike tilfeller kan fristen forlenges med to måneder.

Er personopplysningene sikre hos Norsk filminstitutt?

For å beskytte personopplysningene har vi en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet.

Filminstituttet jobber derfor på flere måter for å beskytte dine rettigheter og dine opplysninger:

 • Ansatte - vi jobber målrettet for å sikre kunnskap, holdninger og bevissthet og gjennom det redusere menneskelige sårbarhetsfaktorer.
 • Teknologisk – vi jobber for å sikre at systemene er robuste mot eksterne cybertrusler og å redusere sårbarheter som oppstår gjennom samhandling med tredjeparter og gjennom ansattes bruk av systemene.
 • Organisatorisk – vi jobber for å sikre at ansvar blir plassert, at risikostyring blir en del av filminstituttets virksomhet, og at det utarbeides rutiner og retningslinjer for sikker informasjonsforvaltning.

Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics

Filminstituttet bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere det generelle brukermønsteret på nettstedene nfi.no, cinemateket.no og mediadesk.no. Informasjon om brukerne hentes gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) på nfi.no, cinemateket.no og mediadesk.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsiden lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan bare leses av nfi.no, cinemateket.no og mediadesk.no i tillegg til brukeren selv. Informasjonen blir anonymisert og brukt til å finne ut om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted brukeren kom fra. Filminstituttet bruker informasjonen til å forbedre tjenestene vi tilbyr på nettsidene våre. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre på innstillingene i nettleseren.

I tråd med vanlig praksis på Internett, blir brukernes IP-adresse registrert av nettstedet nfi.no, cinemateket.no og mediadesk.no. Filminstituttet har valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette sørger for at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke brukes til å identifisere de enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern, og Google vil ikke sammenstille IP-adressen din med andre opplysninger Google eventuelt har om deg.

Kontaktinformasjon til Norsk filminstitutt

For å kontakte filminstituttet må du bruke de vanlige kanalene våre.

 • Telefonnummeret til Norsk filminstitutt er 22 47 45 00.
 • Du kan også sende oss en e-post på post@nfi.no
 • Eller sende et brev til: Norsk filminstitutt, P.B. 482, Sentrum, 0105 Oslo

 

Av hensyn til personvernet ditt anbefaler vi at du ikke sender sensitive personopplysninger på e-post, se over.

Kontaktinformasjon til personvernombudet i Norsk filminstitutt

Filminstituttet har et personvernombud som ivaretar personverninteressene til ansatte, søkere, publikum og andre som henvender seg til oss. Ordningen er tilrettelagt og administrert av Datatilsynet. Personvernombudet kan gi råd og veiledning hvis du har generelle spørsmål om filminstituttets behandling av personopplysninger, eller om vern av de opplysningene vi har registrert om deg som kunde.

Personvernombud NFI:

Liv Grøtterød

e-post: liv.grotterod@nfi.no

Tlf. 22 47 66 54

 

Personvernerklæring for Kreativt Europa MEDIA

Denne personvernerklæringen redegjør for vår håndtering av personopplysninger når du benytter Kreativt Europa MEDIA nettside www.mediadesk.no, mottar nyhetsbrev eller kontakter oss på e-post. Kreativt Europa MEDIA håndterer ikke personopplysninger fra 3. part og selger heller ikke personopplysninger til andre.

Offentlighet og personlige opplysninger

Norsk Filminstitutt, herunder Kreativt Europa MEDIA, er pålagt å følge Offentlighetsloven. Alle har rett til innsyn i de dokumentene som skapes i kontakten mellom oss og publikum. Det betyr likevel ikke at alle dokument er tilgjengelig. Et dokument som er underlagt taushetsplikt etter lov, vil alltid være skjermet for alle andre enn de som håndterer saken.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men vær oppmerksom på at det man skriver i en e-post kan leses av datatyver. Vi oppfordrer derfor til å ikke å benytte e-post til saker med sensitiv eller privat informasjon. E-post blir behandlet som andre saker, og den blir journalført dersom det er en formell forespørsel til oss.

Vår journal er offentlig og tilgjengelig på internett, men søk i søkemotor gir ikke treff på navn i journalen. Husk at navnet ditt vil bli synlig på den offentlige journalen når du sender oss e-post eller brev med fullt navn når du ber om innsyn.

Nyhetsbrev

Har du bedt om å motta nyhetsbrev eller pressemeldinger, lagrer vi kun de personopplysningene vi trenger, og så lenge som du selv ønsker.

Nettsiden mediadesk.no

For å samle inn informasjon om nettsiden vår benyttes analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics benytter informasjonskapsler (cookies). Det er Kreativt Europa MEDIA v/ Norsk Filminstitutt som er ansvarlig for mediadesk.no og bestemmer hvilke opplysninger Google kan hente inn om bruken av nettsiden. Google Analytics mottar kun generell webstatistikk, så som informasjon om nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett, blir brukeren sin IP-adresse registrert av nettiden vår. Vi har valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukeren sin geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes til å identifisere den enkelte. De mottatte opplysningene er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics

Kreativt Europa MEDIA bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere det generelle brukermønsteret på mediadesk.no. Informasjon om brukerne hentes gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsiden lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan bare leses av mediadesk.no i tillegg til brukeren selv. Informasjonen blir anonymisert og brukt til å finne ut om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted brukeren kom fra. Kreativt Europa MEDIA bruker informasjonen til å forbedre tjenestene vi tilbyr på nettsidene våre. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre på innstillingene i nettleseren.

I tråd med vanlig praksis på Internett, blir brukernes IP-adresse registrert av nettstedet mediadesk.no. Vi har valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette sørger for at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke brukes til å identifisere de enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern, og Google vil ikke sammenstille IP-adressen din med andre opplysninger Google eventuelt har om deg.

Søknader til Creative Europe MEDIA

Alle som skal søke Creative Europe MEDIA må opprette en EU login (EU-kommisjonens brukeridentifikasjons service) og registrere seg i søkerportalen Funding & tender opportunities. Søknaden sendes elektronisk med et E-form skjema. Søknaden din vil bli behandlet av Creative Europe MEDIA sentralt, ikke av oss i Kreativt Europa MEDIA-desk Norge. Creative Europe og Europakommisjonen er underlagt de samme personvernreglene som vi har i Norge.

EU-kommisjonens personvernerklæring og bruk av cookies finner du her:

Utover dette gjelder samme personvernregler som beskrevet for Norsk filminstitutt over.