Norsk filminstitutt

NFI produserer statistikk og utarbeider analyser. Dette er en del av kunnskapsgrunnlaget når viktige beslutninger for norsk film-, serie- og spillproduksjon skal fattes. Her finner du de viktigste rapportene og undersøkelsene.

 • En analyse av befolkningens konsum og opplevelse av norsk innhold

  For at norske film og serier skal overleve i et marked med sterk internasjonal konkurranse og veletablerte merkevarer, er det viktig at de oppleves som relevante for publikum. En av de klareste indikatorene for norsk films relevans er publikumsoppslutning og gjennomslagskraft i markedet.

  I dette notatet forsøker vi å svare på spørsmålene: «Når norske filmer og serier ut til ulike publikumsgrupper? Og oppleves norsk innhold som relevant for publikum?». Mer spesifikt skal vi undersøke hvem som ser på norsk innhold, hvor mye de konsumerer og hvordan de opplever dette.

  Last ned og les rapporten her

 • Dokumentene foreligger i excel-format. Oppdatering skjer etterskuddsvis på årlig basis. 

    2016 2015 2014 2013
  2012 - -- - -
 • Facts & Figures presenterer kort og oversiktlig statistikk om norske filmer, TV-serier og spill på engelsk. Rapporten blir utarbeidet i samarbeid med Film & Kino.

      2019 2018
  2016 2015 2014 2013
  2011 2010 2009 2008

   

   

 • For de fleste større norske filmer som kommer på kino, oppretter vi en filmprofil med tall og grafisk fremstilling av hvordan filmen traff publikum.  Filmprofilene gir produsenter innsikt i publikumsvaner, og er et nyttig verktøy for arbeidet med lansering av nye filmer. Dataene er hentet fra en undersøkelse Kantar TNS gjennomfører for NFI og Media Direct Norge. 

  Dersom du er interessert i en filmprofil, kontakt Isabell Langvatn eller Simon Kvame
   

 • Mange norske filmer eksporteres hvert år til utlandet. Vi følger utviklingen i den samlede salgsverdien og analyserer tallene. Flere av eksportundersøkelsene inneholder et kapittel der vi også ser på norske kinofilmers besøk i utlandet.

          2019
   2018 2017 2016 2015 2014
  2011 2010 2009 2008 2002-2007
 • Mangfold på kinolerretet 2013-2020

  Rapport om koronakrisens påvirkninger på film- og dataspillbransjen 2020

  Norsk films tilgjengelighet på VOD-plattformer

  De siste to årene har vi undersøkt tilgjengeligheten til norsk film på VOD-plattform i det norske markedet. Rapportene har vist at tilgjengeligheten er relativt god. TVOD-tjenester (enkeltkjøp) trekker den samlede tilgjengeligheten opp, mens SVOD-tjenester (abonnement) trekker ned.

  Rapporter for kvinneandel i norsk film

  AMT-direktivet

  NFI har på oppdrag av Kulturdepartementet utredet mulighetene som ligger i EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) og kommer med anbefalinger om hvordan direktivet bør implementeres i norsk lov.

  Rapport om Likestilling på filmområdet

  Våren 2011 bad Kulturdepartementet Norsk filminstitutt om å foreta en mer omfattende vurdering av tiltak for å bedre kjønnsbalansen på filmområdet. Denne rapporten skisserer ulike alternativer for hvordan kjønnskvotering kan innføres i større grad enn i dag, både kvoteringstiltak innenfor rammen av dagens regelverk og kvoteringstiltak som vil kreve endringer i regelverket er vurdert.

  Evaluering 2021 av insentivordningen

  Oslo Economics har evaluert ordningens måloppnåelse på vegne av Norsk filminstitutt (NFI). Evalueringen har undersøkt i hvilken grad ordningen har resultert i en økning i antall store internasjonale filmer og serier produsert i Norge, i hvilken grad ordningen bidrar til å styrke norsk filmnæring, og i hvilken grad ordningen bidrar til økonomisk aktivitet og økonomiske gevinster for Norge. Oslo Economics har også vurdert hvor konkurransedyktig ordningen er sammenlignet med lignende ordninger.


  Rapport om effektene av insentivordningen


  Norsk Filminstitutt har engasjert konsulentselskapet Olsberg SPI til å lage en rapport om effektene av insentivordningen etter første runde med tildelinger.  Olsberg SPI har gått gjennom søknadene til de prosjektene som fikk tilskudd, og gjennomført samtaler med alle søkerne og et bredt utvalg bransjeaktører, fra blant annet linjeprodusenter, regionale fond, -sentre og filmkommisjoner, Virke Produsentforeningen, Filmforbundet, Kulturdepartementet, Oslo kommune og NFI.

  Rapporten er basert på budsjettallene som er oppgitt søknadene, og er derfor kun et estimat. De endelige kostnadene blir først tilgjengelige når produksjonene har levert revisorbekreftet regnskap.

   

  Rapport om kinoåret 2018

   

  -