Norsk filminstitutt

Undersøkelser av hvor norske filmer spilles inn, viser at færre av dem spilles inn i Oslo-området og i utlandet, mens hele resten av Norge i økende grad tas i bruk som opptaksområde.

 

Hoggeren.png
Fra filmen Hoggeren, som ble spilt inn i skogen i Hallingdal

I 2017 ble 26 prosent av filmene spilt inn i Oslo og Akershus, 24 prosent i utlandet og hele 50 prosent i resten av landet. Det betyr at tendensen fra fjoråret med økende regional andel fortsetter og stiger med 13 prosentpoeng fra 2016, mens antall innspillingsdager i utlandet går ned med ti prosentpoeng. Statistikken over innspillingssteder i norske filmer er basert på informasjon fra filmenes produsenter. Den forteller oss både i hvilken grad filmene spilles inn i ulike regioner i Norge og hvor stor andel som spilles inn i utlandet.

Les hele årsrapporten her.

Hele landet tas i bruk

Det er en filmpolitisk målsetting å ta hele landet i bruk og at norske filmer spilles inn i alle regioner i Norge. Dette fordi et mangfold av stemmer og historier skal komme frem, og fordi det skal bidra til å styrke produksjonsmiljøene i regionene. Dersom et stort antall filmer spilles inn helt eller delvis i utlandet kan det være lite gunstig, både utfra et kulturelt og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Innspilling i utlandet kan imidlertid også bidra til positiv utveksling av erfaring og økt kompetanse blant norske filmskapere. Valg av innspilling i utlandet kan ha ulike motivasjoner. Noen filmer spilles inn i utlandet fordi det er økonomisk gunstig, for eksempel gjennom det enkelte lands insentivordninger eller fordi et prosjekt har fått finansiering fra en utenlandsk co-produsent. For andre filmer er innspilling utenfor Norges grenser et kunstnerisk valg. Det kan være gode studiofasiliteter eller et eksteriør som passer til den historien som fortelles, eller at handlingen er lagt til dette landet.

Figuren nedenfor illustrerer en prosentvis fordeling av innspillingssteder for premierefilmer i perioden 2013 til 2017. Vi ser at den prosentvise andelen for Oslo og Akershus har gått jevnt nedover de siste tre årene, og i 2017 er den 16 prosentpoeng lavere enn i toppåret 2014. Andelen for utlandet har variert, men er i år den laveste målt i perioden, nesten halvert sammenlignet med 2013. Andelen for resten av landet har økt jevnt og trutt, og i 2017 var den 19 prosentpoeng over nivået fra 2014. De relativt store endringene det siste året kan ha en sammenheng med svak krone, og at regionale finansieringsmuligheter er styrket.

Figur 2 Innspillingssteder for premierefilmer (002).PNG
Innspillingssteder for premierefilmer fra 2013-2017

Oslo og Akershus er ikke lenger dominerende

Ser vi på premierefilmene fra de siste fem årene under ett, viser det seg at Oslo og Akershus ikke lenger er dominerende i forhold til resten av landet. Samlet sett i perioden 2013 til 2017 er 31 prosent av filmene spilt inn i Oslo og Akershus, 37 prosent i resten av landet og 32 prosent i utlandet.

Figur 3 Geografisk fordeling av innspillingsdager 2013 til 2017 sammenlagt.png
I 2017 ble 15 av de 35 premierefilmene helt eller delvis spilt inn i utlandet, hvorav tre av filmene hadde alle sine innspillingsdager utenfor Norge. Det er imidlertid viktig å understreke at selv om en film spilles inn helt eller delvis i utlandet, betyr det ikke nødvendigvis at størstedelen av produksjonsbudsjettet benyttes utenlands. En gjennomgang av 14[1] av de 15 filmene med premiere i 2017 med innspillingsdager i utlandet, viser at størstedelen av produksjonsbudsjettene til ni av 14 filmer ble brukt i Norge. I gjennomsnitt fant 66 prosent av innspillingsdagene for disse filmene sted i utlandet, som er tilnærmet den samme andelen som i 2016 med 65 prosent. Filmene brukte anslagsvis 32 prosent av produksjonsbudsjettene ute, som også er tilnærmet det samme som 2016-andelen på 33 prosent. Forholdet mellom fordeling av produksjonsbudsjett i inn- og utland synes relativt stabilt.

Det er en utfordring å føre en presis statistikk over innspillingssteder. I filmer som for eksempel bruker animasjon i deler av filmen, blir innspillingssted registrert i henhold til lokasjonen der animasjonen ble utført. Det betyr at mangfoldet i statistikken ikke nødvendigvis gjenspeiles på lerretet.

[1]For en av premierefilmene uten forhåndstilskudd fra NFI, er det ikke tilgjengelig informasjon om fordeling av produksjonsbudsjett og innspillingssteder.

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no