Norsk filminstitutt

Norskproduserte dokumentarer når jevnt over mange seere på lineær tv, mens norskandelen for film og dramaserier på både lineær tv og i VOD-tjenester er lav. Norskandelen er avhengig av sterke enkelttitler, spesielt når det gjelder dramaserier. Dette er blant funnene fra NFIs årsrapports tall om norskandel i VOD-tjenester og på lineær tv.

Ett av hovedmålene i norsk filmpolitikk er solid publikumsoppslutning, og det er viktig at norsk film formildes på alle relevante plattformer. NFI har i samarbeid med Kantar TNS utarbeidet estimater for norskandelene på lineær tv og i VOD-tjenester, og her er hovedfunnene:

Norskandeler på linær tv png.png
Norskandelen på VOD.png

Lineær tv

Med utgangspunkt i tv-metertall utarbeidet av Kantar TNS har NFI kartlagt norskandelen på lineær tv. TV-metermålingene gjennomføres på oppdrag fra tv-kanalene, dekker over 100 tv-kanaler og foregår elektronisk ved hjelp av et landsrepresentativt panel på over 1000 husstander. Undersøkelsen er veletablert og tallene kan forventes å gi et godt utgangspunkt for å si noe om både programinnhold og seervaner.

Tabellen de viktigste funnene fra undersøkelsen for 2017. Av de 600 seriene i utvalget, var 41 norskproduserte. Dette utgjør en andel på 6,8 prosent. Hver produksjon består typisk av flere episoder, og hver episode blir sendt i reprise et gitt antall ganger. Til sammen utgjorde de norskproduserte seriene 1993 sendinger. Summerer man antall seere for samtlige av disse sendingene får man totalt 93 750 000 seere. Norskandelen på antall sendinger med dramaserier er 1,7 prosent, mens de står for 9 prosent av det samlede seertall for alle seriene i utvalget.

Tallene viser at norskproduserte dokumentarer når svært mange seere, og har en langt sterkere posisjon enn de andre formatene i konkurransen mot utenlandske produksjoner. En av tre dokumentarer var norskproduserte, og mens de bare utgjorde ti prosent av sendingene stod de for 42 prosent av seertallene.

Norske filmer utgjør litt under seks prosent av filmene i utvalget, og står for under fem prosent av seertallene.

Tabell 28 Antall produksjoner, sendinger og samlede seertall registrert i tv-metermålingene 2017.png

VOD-plattformer

Det knyttet stor usikkerhet til norskandelen på de nye digitale plattformene. I hvilken grad norsk film og tv-drama blir sett på VOD-plattformene, er informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Fra de ulike selskapene er det varierende åpenhet rundt denne typen informasjon. For å få et bilde av norskandelen på VOD-tjenestene har NFI derfor i samarbeid med Kantar TNS utarbeidet en konsumentundersøkelse. Ved hjelp av et onlinepanel har 1800 respondenter svart på spørsmål rundt bruk av VOD-tjenester (inkludert nrk.no), og i hvilken grad de har sett norske/internasjonale filmer og dramaserier. Med bakgrunn i dette har det blitt utarbeidet estimater for norskandelen for film og dramaserier på VOD-plattformene.

Samlet er norskandelen for de fire månedene på 6,7 prosent for film og 11,2 prosent for dramaserier. Beregningene er svært sårbar for enkeltproduksjoner. I oktober 2016 hadde Skam (sesong 3) og Vikingane premiere, mens Nobel hadde premiere i november. Disse dramaseriene trakk den gang norskandelen kraftig opp i disse månedene. For 2017 oppgir vi også samlet tall for serier fratrukket Skam, og får da en norskandel på syv prosent. Undersøkelsen ble første gang utført høsten 2015. Resultatet ble relativt høye norskandeler (12 prosent for film og 27 prosent for dramaserier). For 2016 ble derfor undersøkelsen tilpasset og respondentene ble også spurt etter navnet på de norske filmene og tv-seriene de hadde sett. Svar som ikke var relevante ble så utelukket fra undersøkelsen. Dette har gitt lavere og mer troverdige norskandeler. I 2016 var de 1800 respondentene fordelt på månedene juni, september, oktober og november. I 2017 er besvarelsene, fra rundt 2600 respondenter, fra mars, april, mai, juni og august. Dette kan forventes å påvirke tallene noe: for 2016 var tallene for juni mye lavere enn for høstmånedene.

Tabell 30 Norskandel VOD mars-aug 2017.png

Tabellen nedenfor viser norskandelen for de mest populære VOD-tjenestene. Som i fjor er det NRK og TV2 Sumo som er avgjørende for den samlede norskandelen. Netflix, HBO Nordic og Viaplay har alle svært lave, om ikke neglisjerbare norskandeler. Ettersom det ifølge undersøkelsen sees ti ganger flere filmer på Netflix enn på NRK, trekker dette norskandelen betydelig ned. Jo mer en bryter ned resultatene på eksempelvis visningstjeneste og andre parametere desto mer usikre blir resultatene. Enkelte visningstjenester hadde så få observasjoner i data at estimatene for norskandel ble veldig usikre. Disse visningstjenestene er derfor ikke tatt med i tabellen, som dermed bare gir et bilde av norskandelen på de mest brukte strømmetjenestene.

Tabell 31 Norskandel i de mest brukte strømmetjenestene PNG.png

Det er viktig å understreke at estimatene i undersøkelsen er sårbare for metodiske svakheter i et selvrapporterende utvalg. Konsumentundersøkelser av denne typen trenger ofte å gå seg til over tid, med prøving og feiling i blant annet valg av spørremåte. Samtidig er det verdt å merke seg at forholdet mellom norskandel film og norskandel dramaserier har vært i samme størrelsesorden på lineær tv og VOD-tjenester, både for 2016 og 2017. Dette kan være et tegn på at undersøkelsen er på rett vei.  Ved å kontrollere for navnet på hver enkelt produksjon er det mye som tyder på at undersøkelsen har fått sikrere estimater på norskandelen.

Les om tilgjengeligheten til norsk film på VOD-plattformer i denne analysen. 

L
es hele årsrapporten her