Norsk filminstitutt

I høst la Kulturdepartementet frem en ny dataspillstrategi. Der blir NFI blant annet bedt om å utarbeide statistikk over kjønnsbalansen blant de som søker og får tilskudd til å utvikle dataspill. Funnene viser at dataspillbransjen er langt fra likestilt, men pila peker likevel i riktig retning. 
 

 

Statistikk for kjønnsbalansen blant søkere og mottagere av utviklingstilskudd til dataspill, i perioden 2012 – 2018 viser at kvinneandelen i både søknads- og tilskuddsmassen har vært meget lav i hele perioden.  Dermed kan ikke den norske dataspillbransjen omtales som likestilt. Det har likevel vært en positiv utvikling over tid, hvor kvinneandelen blant mottagere var på ca. 12 prosent i 2012 og ca. 28 prosent i 2018.

I tillegg har kvinneandelen i søknadsmassen hatt en tilsvarende vekst. På denne måten observerer vi at flere kvinner markerer seg innenfor bransjen og dette gir positive indikasjoner for fremtiden.

Introduksjon

Dataspill er en viktig del av barn og voksnes kultur- og mediehverdag, og ifølge Norsk mediebarometer 2018 (Statistisk Sentralbyrå) spiller en tredjedel av den norske befolkningen dataspill daglig. Dataspill er en viktig del av NFIs arbeidsportefølje, og inngår i handlingsplanen for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur: Relevans. Publikum. Bærekraft. 
Kulturdepartementet lanserte høsten 2019 en ny dataspillstrategi for perioden 2020 til 2022. Den setter nye mål for dataspillpoltikken, herunder en målsetting om «en profesjonell og mangfoldig dataspillbransje» og «en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur». En mangfoldig spillbransje innebærer blant annet «å tilrettelegge for rekruttering og utvikling av aktører med ulik bakgrunn, som kjønn alder, etnisitet og funksjonsevne», mens en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur skal bidra til «at hele befolkningen har tilgang til dataspill dom kan gi felles referanser, læring og glede». Målet om likestilling i dataspillbransjen handler slik om å øke mulighetene valgfriheten for den enkelte – og skal gi et mindre kjønnsdelt og fleksibelt arbeidsmarked. Samtidig skal en inkluderende spillkultur bidra til mangfold og motvirke fordommer. Forskning på dataspill viser at kvinnelige spillere møter andre forventninger og reaksjoner i spillet enn menn, og at kvinner er mer utsatt for verbal og visuell trakassering. Mer mangfold blant utviklere og spillprodusenter kan bidra til større variasjon i spilltilbudet og en mer inkluderende spillkultur

Resultater

I henhold til dataspillstrategien skal NFI rapportere på kjønnsfordelingen blant søkere og mottakere av tilskudd til dataspillbransjen. På denne bakgrunnen har NFI for første gang laget statistikk for kvinneandelen i søknads- og tilskuddsmassen for utviklingstilskudd til dataspill. Det må her nevnes at resultatene er utarbeidet etter samme metode som for filmfeltet generelt , hvor vi tar utgangspunkt i de tre nøkkelfunksjonene: Produsent, regissør og manusforfatter. Siden produksjon av dataspill har en annerledes struktur kan resultatene være noe mer konservative enn realiteten tilsier. Likevel skal en ikke undervurdere statistikken og resultatene gir fortsatt gode indikasjoner på utviklingen. Som en del av dataspillstrategien arbeider NFI med å utforme nye og bedre kategorier som gjenspeiler feltet. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Søknader 14,53% 17,36% 16,18% 14,17% 12,36% 16,46% 22,14% 15,95%
Tilskudd 11,96% 11,29% 18,33% 16,38% 24,17% 22,83% 27,78% 18,91%

 

Figur 1 - Kvinneandel i søknads- og tilskuddsmassen for utviklingstilskudd til dataspill, 2012 - 2018

Kvinneandel spilltilskudd

Tabellen og figuren over viser kvinneandelen i søknads- og tilskuddsmassen for utviklingstilskudd til dataspill i perioden 2012 – 2018. Selve tabellen viser at kvinneandelen for dette formatet er veldig lav og spillbransjen kan ikke omtales som likestilt. Eksempelvis er gjennomsnittlig kvinneandel i tilskuddsmassen på ca. 19 og blant søkere er den ca. 16 prosent. Tallene underbygger dermed funnene i Oslo Economics utredning fra 2018 om at norsk spillbransje er dominert av menn . Til tross for dette observeres det en positiv utvikling, hvor kvinneandelen på tilskuddsnivå har økt i perioden. Den laveste kvinneandelen blant mottagere av utviklingstilskudd til dataspill observeres i 2012 (12 prosent) og den største i 2018 (28 prosent). Det er også en vekst i søknadsmassen, hvor andelen kun var på ca. 15 prosent i 2012 og økte til ca. 22 prosent i 2018. 


Sett i sin helhet indikerer resultatene i søknadsmassen at stadig flere kvinner ønsker å utvikle og produsere dataspill. I tillegg viser resultatene for tilskuddsmassen at flere kvinner mottar tilskuddsmidler som muliggjør dette. Dette gir positive indikasjoner for fremtiden. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå. For å sikre en likestilt dataspillbransje er det nødvendig med kontinuerlig arbeid, både frem til 2022 og etter dette. 

Her kan du lese NFIs ferske rapport om kjønnsbalansen i norsk film.

 

 • Live Nermoen
  • Live Nermoen

  • Seksjonsleder
  • innsikt og myndighetskontakt
  • Telefon: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no