Norsk filminstitutt

Fra nyttår introduserer NFI «egenmelding inkludering». Alle som søker tilskudd til produksjon eller lansering av film i Norge – eller tilskudd til formidlingstiltak – skal redegjøre for hvordan de har ivaretatt mangfold og diversitet i filmen eller tiltaket det søkes om støtte til.

diversitet

Ideen er at de som søker om tilskudd skal tenke gjennom hvilke valg de tar i utviklingen av prosjektet, når det gjelder både innhold, målgruppe – og hvilke personer som får være med å realisere filmen eller tiltaket. 

«Vi er glade for at dette tiltaket nå er på plass, og vi har stor tro på at egenmeldingen vil bidra til å bevisstgjøre de som søker om tilskudd fra oss, sier direktør Kjersti Mo. Målet er en mer inkluderende og mangfoldig filmbransje og filmkultur i Norge – som tar nye talenter i bruk og som bidrar til at hele det norske publikummet opplever at relevante historier blir fortalt i årene fremover.» 

Hva er egenmelding inkludering? 

Egenmeldingen er et skjema i søknadsprotalen som alle som søker om tilskudd på de aktuelle ordningene må fylle ut. Gjennom egenmeldingen skal de som søker om tilskudd redegjøre for hvordan filmen eller tiltaket de jobber med har ivaretatt mangfold og diversitet knyttet til etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, alder (barn, unge, seniorer), seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, geografisk tilhørighet, funksjonsevne og sosial bakgrunn – både når det kommer til innholdsmangfold, skapermangfold og brukermangfold. 

Blir egenmeldingen en del av søknadsbehandlingen?

Mangfold er et vurderingsskriterium i NFIs tilskuddsordninger, og egenmeldingen inngår som en del av vurderingsunderlaget til konsulenter og saksbehandlere på linje med andre obligatoriske vedlegg til søknadene. Det blir ikke gitt poeng eller gjort noen kvantitative utregninger med utgangspunkt i utfylt egenmelding. 

Hvilke ordninger omfattes?

Egenmelding inkludering må fylles ut av de som søker på følgende ordninger: 

  • Produksjon 
  • Lansering i Norge 
  • Filmfestivaler, Cinematekdrift, filmklubbvirksomhet og lokale kinotiltak 
  • Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm 

Innføring av egenmeldingen er en del av NFIs handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur: Publikum. Relevans. Bærekraft. som ble lansert januar 2019 (der omtalt som «relevanstest»). 

Hva betyr innholdsmangfold, skapermangfold og brukermangfold? 

Innholdsmangfold 

Med innholdsmangfold (i tilskudd til produksjon, lansering og distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm) mener vi mangfold i det som vises på skjermen eller lerretet: enten i hovedrolle, hovedtema eller hovedfortelling, i sekundære tema eller narrativ, eller i sekundære karakterer – eller blant mer perifere karakterer og statister. Det kan også være mangfold i det narrative miljøet, for eksempel ved at handlingen foregår i regioner eller deler av samfunnet som er underrepresenterte på film.  

Med innholdsmangfold (i tilskudd til filmfestivaler, cinematekdrift, filmklubbvirksomhet og lokale kinotiltak) menes mangfold i virksomhetens hovedprofil, sideprogram eller ved bruk av moderatorer og debattledere. 

Skapermangfold

Med skapermangfold (i tilskudd til produksjon og lansering) mener vi mangfold blant de som lager filmen, for eksempel i sentrale funksjoner som regissør, manusforfatter, produsent, filmfotograf, klipper, scenograf og lyddesigner, i øvrig stab – eller ved bruk av lærlinger, lærlinger eller mentor-program. Det kan også være diversitet i valg av produksjonssted, ved at produksjonen er lokalisert i Norge men utenfor Oslo-området. 

Med skapermangfold (i tilskudd til filmfestivaler, cinematekdrift, filmklubbvirksomhet og lokale kinotiltak) mener vi  mangfold i sentrale funskjoner som ledelse, programmerere og kuratorer, om driften foregår i regioner utenfor Oslo eller om det finnes en rekrutteringsstrategi for økt mangfold. 

Brukermangfold 

Med brukermangfold mener vi hvordan det jobbes for å nå ut til nye publikumsgrupper. Om det er tatt valg med hensyn til tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for målgrupper det kan være vanskelig å nå – eller om filmen retter seg mot spesifikke regioner utenfor Oslo, eller om det er inngått strategiske partnerskap med interesseorganisasjoner eller lignende for å nå ut til nye publikumsgrupper.