Norsk filminstitutt

Insentivordningen fungerer etter intensjonen og det er rom for vekst, viser ny evaluering.  

Prekestolen M16

På oppdrag fra Norsk filminstitutt har Oslo Economics evaluert insentivordningens måloppnåelse. Evalueringen har undersøkt i hvilken grad ordningen har resultert i en økning i antall store internasjonale filmer og serier produsert i Norge, i hvilken grad ordningen bidrar til å styrke norsk filmnæring, og i hvilken grad ordningen bidrar til økonomisk aktivitet og økonomiske gevinster for Norge. Oslo Economics har også vurdert hvor konkurransedyktig ordningen er sammenlignet med lignende ordninger.

Last ned evalueringen her

-Slik vi i Norsk filminstitutt ser det, viser analysen at insentivordningen har hatt god måloppnåelse på flere områder, sier direktør Kjersti Mo.

 • Ordningen har bidratt til en økning i antall internasjonale filmer og serier produsert i Norge
 • Ordningen bidrar til en økonomisk bærekraftig norsk filmbransje,
 • Ordningen bidrar til noe kunnskapsbygging og erfaringsløft i bransjen, men potensialet for videre kompetanseløft begrenses av uforutsigbarhet
 • Ordningen bidrar til økonomisk aktivitet i norske regioner 
 • Ordningens konkurransekraft sammenliknet med andre lands insentivordninger er relativt lav, men antall søkere overstiger likevel tilskuddsrammen

Ordningen har et årlig budsjett som setter tak for kapasiteten i ordningen. Flere store internasjonale produksjoner, både med norsk og utenlandsk hovedprodusent, får i hver søknadsrunde avslag på søknad om tilskudd fra insentivordningen. Det skyldes at rammen ikke på langt nær er stor nok for etterspørselen. NFI er glade for at Oslo Economics anbefaler en økning i budsjettet til insentivordningen, slik at vi i fremtiden kan tiltrekke enda flere store internasjonale produksjoner til Norge.

-Vi ser at insentivordningen gir et økonomisk insitament som fungerer like godt mot begge de to identifiserte utfordringene for Norge som produksjonsland: den bidrar til at Norge trekker til seg utenlandske produksjoner og holder norske produksjoner i Norge, i form av at norske produsenter får et insitament til å legge produksjonene til Norge, i stedet for å benytte utenlandske insentivordninger og dermed filmer i utlandet, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • Internasjonale forhold
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no