Norsk filminstitutt

Som statlig forvaltningsorgan er vi forpliktet til å journalføre saksdokumenter som kommer inn og går ut fra virksomheten, i en offentlig journal. Dokumentene er som hovedregel offentlige, slik at presse eller andre har rett til innsyn i dem dersom de ber om det. 

Vi publiserer journalopplysninger på eInnsyn, regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter. Her kan du søke på og bestille innsyn i dokumenter. Vi saksbehandler alle innsynskrav som kommer via eInnsyn og gjør en selvstendig vurdering av opplysningene før de sendes ut.

For spørsmål om innsyn ta kontakt på post[@]nfi.no. Dersom du har spørsmål om partsinnsyn i forbindelse med vedtak, kontakt saksbehandleren på det aktuelle vedtaket.

Forskerinnsyn

Vi er opptatt av å legge til rette for forskning omkring norsk filmliv og filmvirksomhet og vil bestrebe oss på å gi forskere adgang til relevant saksinformasjon og data som NFI har i sin besittelse.

Forskeres adgang til taushetsbelagt informasjon reguleres av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Lov 1967-02-10 (forvaltningsloven) § 13 d.  Det er Kulturdepartementet som fatter vedtak om innsyn til forskning gis eller ikke. For spørsmål om forskerinnsyn og hvorvidt opplysninger du ønsker finnes i vårt saksarkiv, ta kontakt på post[@]nfi.no.