Norsk filminstitutt

Her kan du finne svar på de mest vanlige stilte spørsmålene knyttet til å søke tilskudd til manusutvikling hos NFI.

Hvorfor må jeg ha enkeltmannsforetak – hvorfor kan jeg ikke søke som enkeltperson?

NFI ble i 2016 pålagt av Riksrevisjonen å utbetale tilskudd til enkeltpersoner som en trekkpliktig utbetaling. For å unngå skattetrekk av tilskuddsbeløpet, ble det besluttet at tilskuddsmottaker må være registrert som næringsdrivende gjennom et enkeltpersonforetak.

Hvorfor kan ikke et aksjeselskap/produksjonsselskap søke på vegne av manusforfatter?

Et AS er et eget rettssubjekt uavhengig av den eller de som eier det, 
mens i et enkeltpersonforetak er det vedkommende som eier foretaket som er rettssubjektet. Vi ønsker ikke å uthule prinsippet om at tilskuddet går til en enkelt person. I et AS blir denne grensedragningen uhåndterlig.

Må jeg levere budsjett og regnskap, hvis så: krever dere revisorgodkjent regnskap?

Nei, du trenger ikke å levere budsjett, og støttebeløpet er ikke regnskapspliktig.

Styrker det søknaden om prosjektet har en produsent?

Hva som er styrker og svakheter i et prosjekt er en sammensatt totalvurdering. Å knytte prosjektet sitt til en produsent er ikke et krav som må oppfylles. Samtidig er det noe vi gjerne oppfordrer til, siden interesse fra andre som potensielt vil være med på å realisere prosjektet er positivt. Dette vurderes individuelt fra prosjekt til prosjekt.

Kan jeg lønne andre i prosjektet hvis jeg får en tildeling? Hvem?

Det er meningen at du skal knytte til deg andre ressurspersoner/andre profesjonelle som du mener bidrar til å løfte prosjektet, og som du kan honorere. Hvem dette er, vil variere fra søker til søker, og mellom prosjektene. Som utgangspunkt vil dette normalt være personer som besitter den kompetansen de tidligere manuskonsulentene på NFI hadde. Personer som kan bidra med dramaturgisk coaching og veiledning på utviklingen av innholdet i prosjektet.

Dette er en viktig det av søknaden som skal synliggjøres i forfatternotatet. Hvem som er knyttet til prosjektet og hvordan dere planlegger å arbeide vil være en del av helhetsvurderingen av søknaden.

Er det et krav at det er tilknyttet dramaturg ved søknadstidspunkt?

Ja, søknaden skal synliggjøre helheten i prosjektet. Det innebærer å identifisere hvem som er knyttet til prosjektet for å bidra konstruktivt i utviklingen. I de fleste tilfeller er dette en dramaturg eller noen som har tilsvarende kompetanse og funksjon. Vi krever ikke en bindende avtaler i søknadsmaterialet, men den eller de som skal bidra konstruktivt i utviklingsprosessen må være identifiserte.

Hvem vurderer søknaden og hvilke kriterier legges til grunn?

Alle konsulentene som arbeider med fiksjon hos NFI behandler søknadene. Søknadene vurderes normalt langs tre akser:

  • Hvem som søker (tidligere resultater/cv)
  • Idèen man søker med (synopsis/handlindsbeskrivelse) og
  • Ambisjonene for arbeidet (forfatternotatet).

Kvaliteten på prosjektet avgjøres av en helhetsvurdering av disse tre størrelsene. 

Hvis du for eksempel har få tidligere resultater å vise til, vil det være lurt å kompensere for dette ved å knytte til seg noen med mye erfaring som kan gi grundig faglig veiledning. Har du derimot godt med tidligere resultater å vise til, vil du stå friere med tanke på hvem du vil involvere som sparringspartner i prosjektet.

Kan jeg søke med flere prosjekter?

Ja, du kan søke med flere prosjekter, men du kan kun ha ett prosjekt i ordningen om gangen. Du kan normalt være registrert som medforfatter på andre prosjekter.  Dette gjelder for begge fasene.

Hva skal en utviklingsrapport inneholde?

Utviklingsrapporten skal gi en oppsummering av arbeidet som er gjennomført, normalt i relieff av hva som er spesifisert i tilskuddsbrevet. Her vil det være naturlig å si noe om utviklingen av selve ideen, hvordan samarbeidet med de andre involverte har fungert, om prosjektet har innhentet respons fra andre potensielle samarbeidspartnere (for eksempel. regi/produsent mm).

Kan jeg søke rett på fase 2 hvis jeg har et prosjekt med at allerede påbegynt manus?

Du kvalifiserer til fase 2 gjennom å gjennomføre fase 1. Unntaket i 2021 er om du har vært i gammel ordning i 2020 og ikke har avsluttet arbeidet der. Om du har utarbeidet et manus på spekk (eller med støtte fra andre finansiører enn NFI) og vil søke skrivestøtte i manusordningen, må du fremdeles kvalifisere deg til fase 2 gjennom å søke og rapportere på fase 1.

Kan deler av søknaden være på engelsk?

Søknaden må bestå kulturtesten. Om den består kulturtesten, kan du søke om å levere deler av søknaden på engelsk, for eksempel om du bor i Norge, men har engelsk som førstespråk. 

Kan jeg søke om mindre enn 250.000 kroner?

Nei. Støttebeløpene er statiske fordi vi forventer et godt stykke arbeid og fordypning i hver fase.