Norsk filminstitutt

Her finner du en oversikt over andre finansieringskilder.

Nasjonale tilskuddsordninger

 • Filmfond Nord

  Filmfond Nord er basert i Bodø. Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nordland, Troms og Finnmark. De skal bidrag til videreutviklingen av filmbransjen og til å skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen. Fondet gir toppfinansiering til produksjon av kinofilmer og dramaproduksjoner.

  Filminvest

  Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag, Hedmark og Oppland. Fondet investerer og gir tilskudd til spillefilm, større dokumentarer, TV-serier og spill. Selskapet har kontor på Lillehammer og i Trondheim.

  Mediefondet Zefyr

  Mediefondet Zefyr er basert i Bergen. Fondet dekker fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Bergen, Kristiansand og Arendal. Fondet investerer og gir tilskudd til filmer, serier og dataspill med tilknytning til Vestlandet, Sørlandet og Telemark.

 • Det er sju regionale filmsentre i Norge som gir tilskudd til profesjonelle filmskapere.

  Nordnorsk Filmsenter

  Nordnorsk Filmsenter har sin administrasjon i Tromsø. Senteret er en tilrettelegger for filmproduksjon i Nordland, Troms og Finnmark innenfor områdene utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Hovedmålgruppa for virksomheten er den profesjonelle delen av filmbransjen. 

  Midtnorsk Filmsenter

  Midtnorsk Filmsenter er basert i Trondheim og forvalter midler til utvikling av filmprosjekter og kompetansehevende tiltak for den profesjonelle filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg har senteret ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commision. 

  Østnorsk filmsenter

  Østnorsk filmsenter er basert i Lillehammer og forvalter midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm for den profesjonelle filmbransjen i Hedmark og Oppland.

  Viken Filmsenter

  Viken Filmsenter er basert i Drammen og forvalter midler til utvikling og produksjon av kortfilmer, dokumentarfilmer, animasjonsfilmer og spill for den profesjonelle film- og spillbransjen i Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold.

  Vestnorsk filmsenter

  Vestnorsk filmsenter er basert i Bergen og finansierer filmproduksjon i Hordaland, Sogn og Fjordane
  og More og Romsdal. Senteret gir stipend og tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilmer og dokumentarfilmer i tillegg til utvikling av spillefilmer. Tilskudd gis til produksjonsselskap som holder til i regionen og prosjekter som benytter seg av regionale talenter.

  Filmkraft Rogaland

  Filmkraft Rogaland er basert i Stavanger og finansierer filmproduksjon i Rogaland fylke, der de gir tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilmer, dokumentarfilmer, animasjonsfilmer og spill.

  Sørnorsk filmsenter

  Sørnorsk filmsenter er basert i Kristiansand og forvalter midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm for den profesjonelle filmbransjen i Agder, Vestfold og Telemark. De gir også midler til kompetanseheving i form av støtte til reiser og kurs.

 • FilmCamp

  FilmCamp er basert i Troms, og er et ressurs- og produksjonssenter for film- og tv-produksjon. Bedriften investerer i prosjekter som legger hele eller størstedelen av produksjonen til FilmCamp og/eller til regionen.

  Fond for lyd og bilde (Kulturrådet)

  Fond for lyd og bilde  skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

  Kreativt Norge (Kulturrådet)

  Kreativt Norge tilbyr rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet.

  Kulturell og kreativ næring (Innovasjon Norge)

  Se Innovasjon Norge.

 

Overnasjonale tilskuddordninger

 • Eurimages er Europarådets fond for samproduksjon, distribusjon og visning av europeisk film og har 37 medlemsstater, inklusive Norge. NFI har ansvaret for å ivareta den norske representasjonen, og har ett fast medlem i Eurimages’ Board of Management, som gir tilskudd etter søknad og vurderinger.

 • MEDIA-programmet er EUs tilskudds-program for den audiovisuelle sektoren. Hovedformålet er å styrke den europeiske film-, fjernsyns-, video- og multimediaindustriens konkurranseevne på det internasjonale markedet. MEDIA Desk Norge er et informasjons- og veiledningskontor for norske brukere av MEDIA-programmet som administreres av NFI.

 • Nordisk Film og TV Fonds formål er å promotere film- og tv-produksjoner av høy kvalitet i de fem nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) gjennom toppfinansiering av spillefilm, tv-fiksjon/dramaserier og kreative dokumentarer. Fondet finansieres gjennom et spleiselag som består av Nordisk ministerråd, et utvalg nordiske fjernsynskanaler og de nordiske filminstituttene.

 • Internasjonalt samisk filminstitutt tilbyr den samiske befolkningen kompetanse og tilskudd til å utvikle, produsere og vise egne filmer på det samiske språk. Instituttet er til for alle profesjonelle filmarbeidere i hele det samiske området, både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Instituttet støtter filmprosjekter som produseres på det samisk språk.