Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av formidlingsopplegg knyttet til film og dataspill i Den kulturelle skolesekken (DKS). Ordningen henvender seg til spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge, som skal utvikle et formidlingsopplegg med intensjon eller avtale om å turnere i DKS.

Søknadsfrister

17. jan. 2024 kl. 12.00

Formål

Denne tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til filmformidling §6 og Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill §6-7 Les forskriftene før du søker.

Ordningen har som mål å styrke norske spillutviklere, filmskapere og formidleres mulighet til å nå ut med film og spill til barn og unge, og bidra til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å utvikle formidlingsopplegg knyttet til film eller dataspill, som skal sendes inn som forslag i DKS-portalen innen 1. oktober, eller som du allerede har avtale om at skal turnere i DKS kommende skoleår. Formidlingsopplegg som allerede har vært ute på turné i skolen kan ikke søke. Testing på målgruppen kan inngå som en del av utviklingsarbeidet.

Godkjente kostnader omfatter:

  • Honorarer til utvikling av pedagogisk opplegg, etter gjeldende DKS-satser for dagshonorar.

  • Kostnader knyttet til utviklingen av opplegget, herunder reisekostnader, redigering av materiale, eventuelt innkjøp av spesialutstyr og honorarer til andre.

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader, eller innkjøp av utstyr som kan tilskrives søkers vanlige drift (som for eksempel kamera eller datamaskiner).

Tilskudd kan ikke gå til kostnader som er knyttet til gjennomføringen av turneen.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskudd er begrenset oppad til 50.000 kroner.

Utbetaling skjer ved sluttrapportering.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret, også Enkeltmannsforetak (ENK).

Vilkår for tilskudd

Søker må levere fullstendig søknad før utviklingen av formidlingsopplegget blir iverksatt.

Søker må ha avtale eller intensjonsavtale om produksjon av formidlingsopplegget med en DKS-produsent på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. For å få tid til å vurdere tiltaket og eventuelt lage en intensjonsavtale, må DKS-produsenten kontaktes i god tid før fristen til tilskuddordningen.

For å få utbetalt tilskudd, må det leveres rapport. I rapporten må det legges ved innsendt forslag til produksjon i søknadsportalen til DKS for påfølgende skoleår. Fristen for innsending av forslag i søknadsportalen er 1.oktober. Hvis det er avtalt turné for produksjonen, inneværende eller neste skoleår, må bekreftelse på avtalen legges ved.

Viktige krav til søknad

  • Prosjektbeskrivelse
  • Avtale(r) eller intensjonsavtale(r) om turné i DKS på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå
  • Budsjett
  • Finansieringsplan, der all finansiering er spesifisert

Nyttige lenker

Slik saksbehandler vi

  • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
  • Søknaden behandles av saksbehandler som innstiller til vedtak. 

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen