Norsk filminstitutt

Som en del av NFIs satsing på barn, unge og mangfold utlyses en ekstra runde med tilskudd til Nasjonale profileringstiltak. Potten på denne runden er 3 millioner kroner, for tiltak som bidrar til å styrke kinoens posisjon for denne målgruppen. Utlysningen er øremerket profileringskampanjer rettet mot underrepresenterte grupper, barn eller ungdom og tiltak med profileringen av kino som arena vil bli prioritert.

Søknadsfrist

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker. Denne tilskuddsordningen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringskampanjer og -tiltak som øker interessen for, og kunnskap om den typen filmer.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til prosjektmidler for koordinering og gjennomføring av nasjonale profileringstiltak med formål om å øke interesse for, og kunnskap om, norsk film og utenlandsk kvalitetsfilm. Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Godkjente kostnader inkluderer:

 • Honorarer
 • Trykk
 • Design
 • Annonsering
 • Andre relevante kostnader knyttet til gjennomføring og markedsføring av tiltak

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller virksomheter registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad minimum to måneder før prosjektet skal starte.

Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen.

Tiltaket må omfatte aktører eller arrangementer som foregår i flere regioner i Norge.

Tiltaket må ha en eller flere relevante samarbeidspartnere, som sikrer at tiltaket når målgruppen. Samarbeidsavtaler må legges ved søknaden.

Viktige krav til søknaden

 • Dokumentasjon på tidligere relevante resultater
 • Prosjektbeskrivelse som omfatter alle ledd i kampanjen eller arrangementet
 • Beskrivelse av målgruppe og hvordan kampanjen bidrar til å styrke interessen for norsk film og/eller utenlandsk kvalitetsfilm
 • Beskrivelse av forankring i bransjen, samarbeidspartnere og hvordan tiltaket når ut nasjonalt
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
 • Samarbeidsavtale med utvalgt(e) samarbeidspartner(e)

Saksbehandlig

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Det er rådgiver hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen