Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent og utenlandsk hovedprodusent, fra land der filmproduksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Ordningen henvender seg til deg som er minoritetsprodusent og uavhengig produsent i Norge.

Søknadsfrist

14. mars 2023 kl. 12.00

Formål

NFI forvalter tilskuddsordningen i henhold til en avtale inngått med Utenriksdepartementet som finansierer ordningen. Sørfond er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Stiftelsen Festivalkontoret/Film fra Sør.

Tilskudd fra Sørfond skal bidra til å styrke filmproduksjon i land der produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten. Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje.

Les retningslinjene før du søker.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av spillefilm eller dokumentarfilm.
 • Maksimalt tilskudd per produksjon er én million norske kroner.

Hvem kan søke

 • Søker må være samproduksjonens minoritetsprodusent.
 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.

Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten. Intensjonsavtale godkjennes på søknadstidspunkt.

Hovedproduksjonsselskapet må være etablert som et privat produksjonsforetak, og være hovedansvarlig for den finansielle og den praktiske gjennomføringen av prosjektet det søkes tilskudd til. Hovedprodusent må eie filmretten til verket.

Nøkkelpersoner både hos majoritets- og minoritetsprodusent må ha dokumentert profesjonell erfaring på sitt område.

Produksjonen må ha en visningstid på minimum 50 minutter og være produsert for kino eller andre audiovisuelle plattformer.

Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten.

Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC- listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten.

Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen som i tillegg står oppført på 85-landslisten.

Minimum 50 % av finansieringen må være bekreftet og skriftlig dokumentert på engelsk på tidspunkt for innlevering av søknad.

Viktige krav til søknaden

Søknaden og alle vedlegg må være på engelsk.

Originaldokumentasjon på annet språk enn engelsk må følges av en kortfattet engelsk oversettelse.

For å bli vurdert må søknaden være komplett i henhold til krav som stilles i retningslinjene, inkludert dokumentasjon på bekreftet finansiering med kortfattet engelsk oversettelse.

Søknaden skal leveres innen kunngjort søknadsfrist og må inneholde:

 • Manuskript/prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
 • Hovedproduksjonsselskapets og ansvarlig hovedprodusents CV.
 • Minoritetsproduksjonsselskapets og ansvarlig minoritetsprodusents CV.
 • Regissørens CV.
 • Både hovedprodusent, norsk minoritetsprodusent og regissør skal levere utfylt skjema med tidligere oppnådde resultater. Denne skal inneholde oversikt over opptil to filmer med gode resultater fra de siste sju årene, inkludert merittlister (track record) over festivaluttak og priser. Det er kun nødvendig å ha med de viktigste festivaluttakene og prisene. Ved forhåndsutvelgelse vil regissørens og hovedprodusentens tidligere resultater inngå som et av vurderingskriteriene (iht. retningslinjene § 6).
 • Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusent.
 • Dokumentasjon på at minimum 50 % av finansieringen er bekreftet.
 • Dokumentasjon på at hovedprodusenten har filmretten.
 • Regissørnotat.
 • Produsentnotat fra den norske minoritetsprodusenten som redegjør for hvordan prosjektet tilfredsstiller formålet med Sørfond (iht. retningslinjene § 2).
 • Prosjektets totalbudsjett oppgis i norske kroner. For konvertering fra euro skal du benytte EUs offisielle kurs for inneværende måned.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsskjema. 

Her finner du lenker til dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Saksbehandling

Kontakt

Benedikte Danielsen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm, samproduksjon og internasjonal finansiering
901 19 599
benedikte.danielsen[@]nfi.no

Benedikte Danielsen