Norsk filminstitutt

Sørfond gir tilskudd til toppfinansiering av samproduksjon av spillefilm og dokumentarfilm med hovedprodusent i et DAC-land. Søknad til Sørfond må sendes gjennom en norsk minoritetsprodusent.

Søknadsfrist

05. mars 2024 kl. 12.00

Formål

Sørfond er hjemlet i «Guidelines for film production grants from Sørfond 2023-2025» (Retningslinjene). Les Retningslinjene før du søker.

Formålet til Sørfond er å styrke ytringsfriheten og menneskerettighetene i DAC-land der disse rettighetene er begrenset av politiske, sosiale eller økonomiske årsaker.

For å nå dette målet søker Sørfond å styrke film som kulturuttrykk, og å fremme kunstnerisk frihet og kulturelt mangfold gjennom å tildele produksjonstilskudd til uavhengige filmprodusenter fra DAC-land. Dette inkluderer støtte til produksjoner og produsenter som skal bidra til å fremme kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norske filmskapere og filmskapere i DAC-land, og bidra til økt tilgang til internasjonale nettverk for finansiering og formidling av produksjonene.

Sørfond forvaltes av Norsk filminstitutt, i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret. Sørfond er finansiert av Utenriksdepartementet.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av spillefilm eller dokumentarfilm. Maksimalt støttebeløp for et prosjekt er NOK 1 mill.

Hvem kan søke

• Uavhengige produksjonsselskap i Norge som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
• Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til en kringkaster.
• Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
• Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
• Søker må være samproduksjonens norske minoritetsprodusent.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.

Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten. En intensjonsavtale godkjennes på søknadstidspunktet.

Hovedproduksjonsselskapet må være etablert som et privat produksjonsforetak, og være hovedansvarlig for den økonomiske og praktiske gjennomføringen av prosjektet. Hovedprodusent må eie filmretten til verket.

Nøkkelpersoner både hos majoritets- og minoritetsprodusent må ha dokumentert profesjonell erfaring på sitt område.

Produksjonen må ha en visningstid på minimum 50 minutter og være produsert for kino eller andre audiovisuelle plattformer.

Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen. Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC- listen. Filmen må i hovedsak spilles inn i land på DAC-listen, og minst 70 prosent av det samlede tilskuddet må brukes i et land på DAC-listen.

Minst 50 prosent av finansieringen må være bekreftet på tidspunktet for innlevering av søknaden.

Viktige krav til søknaden

Søknaden må sendes inn via NFIs søknadsportal. Søknaden må i sin helhet leveres på engelsk. Følgende liste over krav til søknaden er ikke uttømmende. Se punkt 5 i Retningslinjene for en fullstendig liste over krav til søknaden.

• Dokumentasjon på at hovedprodusenten har filmretten.

• Manuskript eller prosjektbeskrivelse dersom søknaden gjelder dokumentarfilm.

• Regissørens notat

• Den norske minoritetsprodusentens notat

• Et notat fra den norske minoritetsprodusenten som beskriver hvordan produksjonen bidrar til å oppnå hovedformålet med Sørfond.

• Signert intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusent.

• Signert uttalelse fra hovedprodusent som bekrefter nulltoleranse for økonomiske misligheter og seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH).

• CV til nøkkelarbeidere i produksjonen.

• “Track record” for hovedproduksjonsselskap og norsk minoritetsproduksjonsselskap.

• Utfylt skjema over tidligere resultater for hovedprodusent, norsk minoritetsprodusent og regissør.

• Fremdriftsplan, opptaksplan og antatt premieredato.

• Totalbudsjett for produksjonen i NOK eller EUR eller USD.

• Finansieringsplan i NOK med spesifikasjon av finansieringen.

• Dokumentasjon på at minimum 50 prosent av finansieringen er bekreftet.

• Plan for miljøtiltak i produksjonen (Grønn produksjon).

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Dokumenter relatert til tidligere Sørfond prosjektfaser

Saksbehandling og prioritering av søknader

• Saksbehandlingstid er normalt 12 uker fra søknadsfrist.

• Prosjektene velges ut av en ekstern jury bestående av tre til fem medlemmer. Juryen velger ut prosjekter basert på en helhetlig vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige og økonomiske forhold (se Retningslinjene punkt 6). Juryen skal også vurdere hvorvidt prosjektene er i tråd med fondets hovedformål, som er beskrevet i punkt 2 i Retningslinjene.

• Kun prosjekter som kvalifiserer i henhold til punkt 2, 3 og 4 i Retningslinjene vil bli vurdert av juryen. Norsk filminstitutt foretar vurderingen av hvorvidt de formelle kriteriene er tilfredsstilt.

• Norsk filminstitutt har anledning til å foreta en pre-seleksjon av søknadene som skal videre til juryen, dersom mer enn 25 produksjoner tilfredsstiller de formelle kriteriene (se punkt 2, 3 og 4 i Retningslinjene). Pre-seleksjonen tar utgangspunkt i Sørfonds hovedformål i punkt 2 i Retningslinjene. Pre-seleksjonsprosessen er beskrevet nærmere i Retningslinjene punkt 7.

• Prosjekter med hovedprodusent etablert i et av Regjeringens partnerland i utviklingspolitikken (se vedlegg 1 i Retningslinjene) vil bli prioritert.

• Prosjekter som har vært presentert på Sørfonds pitcheforum (se punkt 12 i retningslinjene) vil gå direkte til juryering dersom de formelle kriteriene for tilskudd fra Sørfond er oppfylt (se punkt 2, 3 og 4 i Retningslinjene).

Kontakt

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsfaglig rådgiver Insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
tina.fagerheim[@]nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim