Norsk filminstitutt er som statlig forvaltningsorgan underlagt formelle krav til saksgang og saksbehandling. Nedenfor kan du lese om det vi mener er viktig å vite for deg som søker.

Levering av søknad

Alle søknader om tilskudd fra Norsk filminstitutt må leveres elektronisk, alle tilskuddsordninger har eget søknadsskjema som må benyttes. Søknader må være sendt inn innen midnatt norsk tid, på søknadsfristens dato.

Oversikt over alle våre tilskuddsordninger og søknadsskjema finner du her

Har du problemer med innsending av søknader, les søknadsveiledningen for din ordning under «Søk tilskudd» eller ta kontakt med en av våre søknadskoordinatorer.

Utvikling, produksjon og lansering - Kaia Høidalen
Formidling – Christina Iverson

Søknadsfrister

Vi har en rekke tilskuddsordninger med ulike søknadsfrister. Noen ordninger har faste frister, mens andre behandles fortløpende.

Oversikt over fastsatte søknadsfrister finner du her og under hver enkelt ordning.

Dokumentasjon og vedlegg

De fleste søknader krever at du laster opp dokumentasjon og vedlegg i søknadsskjemaet. I noen tilfeller krever vi at du leverer dokumentasjonen i et bestemt format, mal eller plan. Maksimal størrelse på vedlegg i søknadene er 100 MB.

Oversikt over dokumenter og skjemaer for alle ordninger

Vi har krav til hvilke format vi aksepterer på vedlegg. Du kan se oversikten her:

For å ivareta likebehandling og opprettholde fremdrift i saksbehandlingen er det ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandlere i NFI.

Offentlighetsloven

NFI følger offentlighetsloven. Alle saksdokumenter registreres i Offentlig elektronisk postjournal (OEP), som er en felles publiseringstjeneste for postjournaler til statlige virksomheter. Søknader, og andre dokumenter som sendes inn til oss blir registrert i vårt arkiv og informasjon om søker, prosjekt og ordning vil bli lagt ut på vår postjournal. Saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i våre dokumenter og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.

Har du spørsmål om innsyn? Kontakt arkivet: post@nfi.no.

Saksbehandling og vurdering av søknad

Vurdering av søknadene

Vi vurderer alle søknadene opp mot gjeldende forskrift og formålet for tilskuddsordningene. Hvis du vil lese mer om hvilke vurderinger som legges til grunn for prioritering og vekting av søknadene, finner du både lenke til forskrift og ytterligere forklaring i søknadsveiledningene for hver enkelt ordning.

Ønsker du å se hvem som behandler din søknad? Her finner du en komplett oversikt.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden varierer fra ordning til ordning, men er normalt sett på fire til seks uker.

Oversikt over saksbehandlingstid finner du her og under hver enkelt ordning.

Hurtigsluse

Departementet foreslår i Filmmeldingen at det innføres et hurtigslusesystem («fast track») for søknadsbehandling som et ledd i forenklingen av tilskuddsforvaltningen for etablerte filmprodusenter. Ordningen vil være innrettet mot etablerte, profesjonelle og suksessfulle produksjonsselskaper og filmskapere som kan måles ut fra tidligere oppnådde resultater («track record»). Disse aktørene kan for eksempel gis en forenklet søknadsprosess og prioritet i tildelingsrundene.

I arbeidet med nye forskrifter ble det i forståelse med departementet, vurdert at det ikke skulle etableres en egen tilskuddsordning, men at rammetilskudd til utvikling for både fiksjon og dokumentar skulle utvides for å ivareta dette.

Hurtigsluse/fast track er derfor ingen egen tilskuddsordning, men NFI har innført prinsippet i tilskuddsordningen rammetilskudd til utvikling for både fiksjon og dokumentar. Her vil selskap med gode kommersielle og/eller kunstneriske resultater bli prioritert uten at det gjøres en vurdering av konkrete prosjekter.

Saksbehandlingen for disse prosjektene vil være enklere og raskere ved at det gjøres færre faglige vurderinger og at tilskuddsmidlene allerede er reservert til prosjekter fra mottakere av rammetilskudd.

Tilskuddsordningen er rettet mot de etablerte og mest aktive produksjonsselskapene, og det er resultater fra de tre siste år som vektlegges i prioriteringen. Poengene beregnes i et eget skjema for ordningen.

Vedtak

Skal det vedtas mindre enn 800.000 kroner fra NFI samlet til prosjektet, er det saksbehandler som lager en anbefaling og enten seksjonsleder, avdelingsdirektør eller direktør som vedtar. Skal det gjøres vedtak om mer enn 800.000 kroner, vil avdelingsdirektør anbefale og direktør vedta. I enkelte av ordningene er det et utvalg eller et panel som behandler søknadene og gir anbefaling til direktør som deretter fatter vedtaket.

Alle som mottar tilskudd fra NFI får tilsendt et tilskuddsbrev med oversikt over vilkår og betingelser for tilskuddet og plan for utbetalingen.

Avslag og klagerett

Alle som søker om tilskudd vil få svar på sin søknad. Får du avslag på søknaden, vil du få tilsendt et avslagsbrev.

Får du avslag kan du klage på vedtaket. Klagen må sendes til oss innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil.

Hvis søknaden din er vurdert og innstilt til avslag av konsulent, ekspertpanel eller utvalg, kan du ikke klage på det kunstneriske eller filmfaglige skjønnet. Dersom du får avslag fra en konsulent har du krav på en ny og uavhengig av vurdering av en annen konsulent. Du må selv be om en slik vurdering. Har du fått avslag på søknad som er vurdert av et ekspertpanel eller et utvalg kan du søke på nytt ved neste søknadsrunde.

Gjelder klagen saksbehandling vil vi gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis vi mener at klagen gir grunnlag for det, kan vi endre vårt vedtak.

Dersom vi ikke endrer vedtaket sender vi klagen til behandling hos en av våre klageinstanser og du vil få svar direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.


Oversikt over utvalgte klagesaker finnes på nettsidene, klikk her og filtrer på Klagesaker.

Tilskudd og utbetaling

Utbetaling

Har du mottatt tilskudd vil informasjon om utbetaling og hvilken utbetalingsanmodning du skal bruke finnes i tilskuddsbrevet.

Her finner du de ulike utbetalingsanmodningen og skjema for endring av konto

Føring av regnskap

Vi har egne retningslinjer for hvordan du fører regnskap for tilskudd til prosjekter under utvikling, produksjon og lansering.

Våre retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll

Ved driftstilskudd over 400.000 kroner på Filmformidling, bruker du:
Kulturdepartementets retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll

Kreditering

Hvis du har mottatt tilskudd skal du kreditere NFI i henhold til spesifikasjonene i tilskuddsbrevet, etter god skikk, og på lik linje med andre bidragsytere.

Logo og beskrivelse av hvordan du skal bruke denne finner du her.

Reaksjoner

I enkelte tilfeller kan NFI trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Dette gjelder:

 • Dersom du bryter opplysningsplikten
 • Dersom tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetningene
 • Dersom det skjer brudd på annet relevant regelverk dokumentert av annen offentlig myndighet
 • Dersom du på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i den aktuelle forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne

NFIs reaksjon skal stå i forhold til det aktuelle bruddet. Det vil for eksempel si at dersom det er grove brudd på vilkår eller forutsetninger for tilskuddet, kan vi kreve tilbakebetaling. Ved mindre alvorlige brudd er det mer naturlig at vi holder tilbake deler av tilskuddet inntil forholdet er rettet opp.

Offentliggjøring av tilskudd - tildelinger

Norsk filminstitutt er pålagt å offentliggjøre alle tilskudd. Vi publiserer derfor informasjon om våre tildelinger på våre nettsider.

Oversikt over alle tildelinger finner du her.

Rapportering og pliktavlevering

Alle som får tilskudd må rapportere på bruke av midlene. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tilskuddsbrevet.

Dokumenter og maler som benyttes etter at du har mottatt tilskudd

Alt som er utgitt eller «gjort allment tilgjengelig» i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer, film, digitale utgivelser, musikk og reklamemateriell.

Her finner du Nasjonalbibliotekets informasjon om hva som skal pliktavleveres

 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Pliktavlevering

  I henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (lov nr. 32/1989) skal alle filmproduksjoner med tilskudd fra Norsk filminstitutt levere godkjent materiale til Nasjonalbiblioteket, samt evt. øvrige spesifikasjoner slik de er angitt i tilskuddsbrevet.

 • Reaksjoner

  Dersom tilskuddsmottaker bryter forutsetninger eller vilkår for tilskudd kan NFI iverksette reaksjoner, jf. forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjn § 6-1 og forskrift om tilskudd til filmformidling § 16. Tilskuddsmottaker vil alltid få anledning til å uttale seg om forholdet før vedtak om reaksjon fattes.

 • Hurtigsluse

  Hurtigsluse/fast track er ingen egen tilskuddsordning, men NFI har innført prinsippet i tilskuddsordningen rammetilskudd til utvikling for både fiksjon og dokumentar. Her vil selskap med gode kommersielle og/eller kunstneriske resultater bli prioritert uten at det gjøres en vurdering av konkrete prosjekter. Les mer under slik saksbehander vi

Alle nøkkelbegreper