Norsk filminstitutt

Retningslinjene gjelder for innkjøpsordningen for film i perioden 2018-2021. Ordningen er endret september 2019, under pkt. 4 og 5 om utbetaling av vederlaget.

1 Bakgrunn for ordningen

1.1

Norsk filminstitutt (NFI) administrerer innkjøpsordningen for film på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD). Ordningen skal særlig innrettes mot innkjøp av norsk kort- og dokumentarfilm.

NFI har ansvaret for den faglige vurderingen av hvilke filmer som bør kjøpes inn, klarering av rettigheter mv. Innkjøpene foretas av et utvalg, opprettet i dialog med bibliotekfaglige miljøer og organisasjonene i filmbransjen.

1.2

Innkjøpsordningen er forankret i oppdragsbrev fra KUD og NFIs tildelingsbrev fra departementet, og skal bidra til at publikum får tilgang til norske audiovisuelle produksjoner av kunstnerisk og/eller kulturell verdi.

1.3

Ordningen er søknadsbasert, og innkjøpene belastes NFIs fondsmidler. Vederlagsfordelingen for innkjøpte filmer er utarbeidet av NFI, i enighet med Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norske Dramatikeres Forbund og Norske Filmregissører.

1.4

Filmene som kommer med i ordningen gjøres tilgjengelig for gratis utlån i strømmetjenesten Filmbib. Tjenesten retter seg mot låntakere ved norske bibliotek og krever nasjonalt lånekort med pin-kode.

2 Utvelgelse av filmer (utvalg, prosess og kriterier)

2.1 Utvalg

NFI oppnevner et utvalg med relevant filmfaglig kunnskap som vurderer innkomne søknader til innkjøpsordningen, og anbefaler filmer for innkjøp.

Utvalget består av tre personer og to vararepresentanter.  

To av medlemmene og et av varamedlemmene oppnevnes basert på nominasjoner fra bransjeorganisasjonene: Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norske Dramatikeres Forbund, og Norske Filmregissører.

I tillegg nominerer NFI kandidater med bibliotekfaglig bakgrunn/kompetanse.

Utvalget sitter i en periode på tre år. Enkeltpersoner kan gjenvelges. Dersom et utvalgsmedlem er inhabil eller må trekke seg før perioden er omme, skal medlemmet melde dette til NFI, og varamedlemmet trer inn. Dersom det er behov for å erstatte et av medlemmene skal NFI oppnevne et nytt (vara)medlem i dialog med bransjeorganisasjonene.

NFI gjør vedtak basert på utvalgets anbefaling om innkjøp, innenfor en årlig kostnadsramme for ordningen. NFIs vedtak kan avvike fra utvalgets anbefalinger dersom økonomiske årsaker tilsier det, eller retningslinjene ikke er fulgt.

2.2 Kriterier for utvelgelse

Utvalget skal se etter filmer som har en profesjonell teknisk standard, høy kunstnerisk kvalitet, og på annet vis oppfattes å ha interesse for bibliotekets låntakere.

Norsk eller samisk bør være hovedspråk i filmen. Hvis annet språk er hovedspråk, bør filmen være tekstet til norsk. Det skal være en representativ fordeling mellom kort- og dokumentarfilm.

Kriteriene utvalget skal vektlegge spesielt er:

 • Kunstnerisk kvalitet
 • Mangfold i tematikk, genre, uttrykk og format
 • 20% bør være egnet for barn (aldersgruppe 3 – 12 år)
 • Norsk eller samisk språk
 • Teknisk standard
 • Demografisk representasjon

2.3

Ved et eventuelt avslag vil søker få beskjed om dette skriftlig. En begrunnelse for avslag vil ikke bli gitt. Ved tilsagn se del 4.

3 Søknad og søknadsfrister for innkjøp

3.1

Det er kun rettighetshaver som har utnyttelsesrett til filmen (heretter kalt søker) som kan søke om innkjøp. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

3.2

Det er to søknadsfrister i året, fastsatt av NFI. Saksbehandlingstid er ca. åtte uker fra søknadsfrist.

3.3

Filmene kategoriseres som følger:

 • Kortfilm: fiksjonsfilm under 60 minutter og dokumentarer under 25 minutter.
 • Dokumentarfilm: dokumentarer over 25 minutter.

3.4

Filmen må oppfylle disse kriteriene:

 • Filmens premieredato kan ikke være lengre tilbake i tid enn fem år fra søknadsfristen.
 • Filmen må ha dokumentert offentlig distribusjon i Norge eller utlandet på ett av disse områdene:
  • Festivaler med åpen publikumsvisning.
  • Kino, cinematek- og/eller filmklubbvisning. (Private visninger gjelder ikke.)
  • På tredjeparts nettbaserte plattformer enten i form av TVOD eller SVOD. (Egne nettsider og/eller fristilling på plattformer som Vimeo og Youtube gjelder ikke.)
  • Tv, enten i den respektive kanals normale sendeflate eller i kanalens tilsvarende nett-tv-tjeneste.
  • Distribusjon av tredjepart på dvd, Blu-ray eller tilsvarende.

3.5

Søknadsskjema må fylles ut på NFIs nettsider innen søknadsfristen. Søknaden skal inneholde:

 • Påsynsfil av filmen (Vimeo-lenke med passord eller tilsvarende)
 • Kontaktinformasjon til søker
 • Produksjonsopplysninger (premieredato, spilletid, aldersgrense, handlingsreferat og emneord)
 • Oversikt over distribusjon/visninger
 • Oversikt over eventuelle nominasjoner og priser
 • Tekniske spesifikasjoner/filformat som er tilgjengelig for distribusjon

4 Innkjøp av filmer og krav til leveranse fra søker

4.1

Ved vedtak om innkjøp vil søker få et vedtaksbrev fra NFI som oppgir vilkår og forutsetninger for tilgjengeliggjøring av filmen i Filmbib i en periode på fem år.

Tilgjengeliggjøringen av filmen opphører også dersom antall utlån (påsyn i Filmbib) i løpet av perioden overstiger 5000. NFI kan i slike tilfeller vedta ytterligere vederlag for å videreføre distribusjonen i det som gjenstår av 5-årsperioden.

4.2

Søker må levere alt filmmateriale og godkjenne vilkårene i vedtaksbrevet før innkjøpet kan gjennomføres. Tilbud om innkjøp gjelder i seks måneder fra vedtaksdato dersom annet ikke er avtalt med NFI.

Følgende må være på plass før NFI kan tilgjengeliggjøre filmen:

 • Kontaktinformasjon til fagfunksjoner på filmen utfylt i skjema til Filmvederlagsfondet, som administrerer deler av vederlagsfordelingen.
 • Digital filmfil i HD-kvalitet (eks.: Quicktime ProRes HQ).
 • Undertekster og høyoppløselig plakatbilde.
 • Musikkrapport som viser hvilke musikalske verkene som evt. benyttes i filmen, med tittel, navn på musikere/artister og komponister. Denne fungerer som en bekreftelse på at du som rettighetshaver har klarert musikkbruken for filmen.

Søker er ansvarlig for klarering av alle rettigheter knyttet til filmen. Unntaket er TONO-avgift for avspilling i Filmbib, som håndteres av NFI basert på antall filmavspillinger. 

Søker er ansvarlig for at eventuelle avtaler med tredjepart ikke strider med innkjøpet som inngås med NFI. Ethvert krav fra tredjepart henvises til søker, og er NFI uvedkommende.

5 Vederlag

5.1

NFI har i samråd med Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norske Dramatikeres Forbund og Norske Filmregissører satt standard vederlag til 20.000 kroner for innkjøp av kortfilm og til 35.000 kroner for innkjøp av dokumentarfilm. Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

5.2

Vederlaget fordeles mellom søker og Norsk filmvederlagsfond etter følgende fordelingsmodell:

Kortfilm og kortdokumentarer kr 20.000:

 • kr 12.000 til søker (eksklusiv MVA)
 • kr 8000 via Norsk filmvederlagsfond

Dokumentarfilm kr. 35.000:

 • kr 19.600 til søker (eksklusiv MVA)
 • kr 15.400 via Norsk filmvederlagsfond

Beløpene inkluderer kostnader til administrasjon, henholdsvis kr 5000 til søker og kr 1500 til Norsk filmvederlagsfond.

5.3

Vederlaget til søker effektueres når alle krav til leveranser er oppfylt (se punkt 4.2).

Den delen av vederlaget som fordeles via Norsk filmvederlagfond utbetales fra NFI til Filmvederlagsfondet kvartalsvis.

Filmvederlagsfondet fordeler deretter vederlagsandelen videre til de personer med opphavsrettslige fagfunksjoner på den enkelte film etter at kostnader til administrasjon er trukket fra. Denne fordelingen følger Filmvederlagsfondets fordelingsnøkkel. 

Lenke til Filmvederlagsfondets nettsider for innkjøpsordningen.

6 Tilgjengeliggjøring av filmene

6.1

Filmer som blir kjøpt inn tilgjengeliggjøres for norske bibliotek via strømmetjenesten Filmbib. Tjenesten kan benyttes av folkebibliotekenes låntakere med gyldig nasjonalt lånekort og en pin-kode.

Filmene er klarert for privat bruk, og gir ingen rett til offentlig framføring av filmene utover visning i bibliotek, og i undervisningsøyemed.

Filmene er kun tilgjengelig for norske IP-adresser. Filmene kan lastes ned i 48 timer til mobile enheter, men det er ikke mulig å laste ned filmene permanent.