Norsk filminstitutt

Gjennom arbeid med talentutvikling, tilskuddsordningene og tydelig kommunikasjon skal Norsk filminstitutt jobbe for full likestilling i norsk filmbransje. Målet er 50/50 innen 2020. 

50-50 innen 2020.jpg

Onsdag 22. november arrangerte NFI seminaret «Let’s talk about sex! Hvordan kan vi oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film?» Med denne seminar-tittelen ønsket vi å invitere vi til en åpen og ærlig samtale om hva som skal til for å oppnå full likestilling i filmbransjen.

Likestilling sikrer et bredt og variert tilbud

Likestilling innenfor norsk filmbransje er viktig for å sikre et bredt og variert tilbud av kunstneriske, kulturelle og estetiske uttrykk – og på denne måten speile det norske samfunn. Film er et av de kulturtilbudene som når ut til aller flest og det bør reflekteres i hvem som skaper film.

Et utdrag fra NFIs handlingsplan for en bedre kjønnsbalanse 2016–2020. Målet er en full kjønnsbalanse, 50/50 innen 2020: 

Talentutvikling
1) Skjevhetene begynner allerede blant barn og i skolen. NFI vil gi jenter rollemodeller og inspirasjon til å velge film som yrkesvei både i sin barn- og unge-satsing og gjennom regionale filmvirksomheter
2) Full likestilling i NFIs kurs- og kompetansevirksomhet
3) Hospitantordning med høy prioritering av kvinner
4) Mål om minimum 50% kvinneandel på tilskudd til talentutvikling, inkludert Nye veier
 
Tilskuddsordningene
1) Mål om minimum 50% kvinneandel innenfor manus- og prosjektutvikling 
2) Moderat kvotering i rammefinansiert utviklingstilskudd 
3) Opprettholde moderat kvotering i konsulentordningen 
4) Innføre moderat kvotering i markedsordningen 
 
Kommunikasjon
1) Tydelig kommunikasjon rundt NFIs arbeid for en likestilt filmbransje
2) Utarbeide statistikk over kjønnsbalanse for hovedroller, i tillegg til den eksisterende statistikken for nøkkelfunksjonene manus, regi og produsent
3) Årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film

Les hele handlingsplanen på våre nettsider her 

Full likestilling

Med full likestilling i filmbransjen mener vi en bransje hvor filmskapere har frihet fra negative reaksjoner på bakgrunn av sitt kjønn, har like stor makt til påvirke uansett om de er kvinner eller menn – og at kvinner og menn opplever fullt ut å være likeverdige aktører i bransjen. Med full likestilling mener vi en vedvarende og stabil kjønnsbalanse der det er like mange kvinner og menn i maktposisjoner, like mange kvinner og menn både foran og bak kamera – og et mangfold av filmer som forteller historier som både jenter og gutter, og kvinner og menn, kan identifisere seg med.

Dette er ikke en enkel oppgave. Vi i Norsk filminstitutt kan gjøre mye, men vi får det ikke til alene. Full likestilling krever en innsats fra hele filmbransjen.

Endrede maktstrukturer

Harvey Weinstein-saken og den påfølgende #metoo og #stilleforopptak-kampanjen har gjort behovet for likestilling enda mer aktuelt og nødvendig. Norsk filminstitutt håper at endrede maktstrukturer, altså en jevnere fordeling av maktposisjoner mellom kjønnene, kan bidra til at omfanget av seksuell trakassering reduseres. Dette skal vi jobbe for. Det er også viktig å tydelig vise at seksuell trakassering er totalt uakseptabelt. Ha tydelige retningslinjer i varslingssaker, stille krav til profesjonalitet og tenke gjennom hvordan vi kan forebygge.