Norsk filminstitutt

NFI deltar i en rekke ulike former for internasjonalt samarbeid, både gjennom overnasjonale tilskuddssystemer og internasjonale fora for forskning og formidling.


NFIs arbeid med samproduksjon

NFI er autorisert myndighet for godkjenning av samproduksjoner i henhold til den europeiske samproduksjonskonvensjonen. Les mer om vårt arbeid med samproduksjon

Overnasjonale tilskuddsorganer

 • Eurimages er Europarådets fond for samproduksjon, distribusjon og visning av europeisk film. Fondet drives av 34 medlemsland. NFI representerer Norge, og har ett fast medlem i styret (Board of Management). Styret vurderer søknader og tildeler tilskudd.

 • Norsk filminstitutt deltar som partner i det nordiske fondet for tilskudd til produksjon og lansering av nordiske filmer og TV-produksjoner. Fondet finansieres gjennom et spleiselag hvor 1/3 av midlene kommer fra Nordisk ministerråd, 1/3 fra et utvalg nordiske fjernsynskanaler og 1/3 fra de nordiske filminstituttene.

 

Andre internasjonale samarbeidsorganer

 • CIFEJ er en verdensomspennende barnefilmorganisasjon med sekretariat i Montreal i Canada. Organisasjonen arbeider spesielt med å legge forholdene til rette for barnefilmfestivaler, distribusjon over landegrensene og inspirere til produksjon av barnefilm.

 • ECFA­ har som mål å gi europeiske barn positive filmopplevelser. ECFA arbeider for å bedre kommunikasjonen mellom institusjoner og personer innen produksjon, distribusjon og visning av barnefilm i Europa. Organisasjonen har representanter fra 46 medlemsinstitusjoner i 16 land, NFI inkludert.

 • NFI er medlem av European Digital Cinema Forum, nettverksorganisasjonen som arbeider med utviklingen av digital kino i Europa. EDCF består av statlige institusjoner, bransjeorganisasjoner og selskaper som arbeider med utvikling av utstyr, programvare og interoperabilitet for d-kino. EDCF er en viktig europeisk premissleverandør og høringsinstans for videreutvikling av d-kinostandarder innenfor DCI, som er basis for standardiseringsarbeidet på dette området.

 • EFADs er nettverksorganet for lederne av de nasjonale forvaltningsorganene for film i Europa. EFADs samordner filmpolitiske saker av felles interesse for de europeiske filminstituttene. NFIs direktør er norsk representant i EFADs.

 • EFARN – European Film Authorities’ Research Network er samarbeidsorgan for statistikktjenestene i de nasjonale forvaltningsorganene for film i Europa. EFARN samordner og harmoniserer standarder for innhenting og behandling av statistikk for audiovisuell sektor. Statistikk og rapporter blir publisert gjennom European Audiovisual Observatory. NFI representerer Norge i EFARN.

 • Observatoriet er forskningsinstitutt under Europarådet har 36 europeiske stater og EU som medlemmer. Viktigste benchmarking-kilde for statistikk og juridisk informasjon om audiovisuell sektor i Europa. Har som oppdrag å levere pålitelig, sammenlignbar og kompatibel informasjon om markedsmessige og juridiske rammevilkår. Hjemmesider med statistikk, databaser og informasjon; utgir Observatory Statistical Yearbook (betaltjeneste), det juridiske tidsskriftet IRIS (gratis on-lineversjon) og en rekke enkeltstående rapporter. NFI er delegert ansvaret for å ivareta den norske representasjonen, og har ett fast medlem i Observatoriets Executive Council.

 • European Film Academy ble opprettet etter initiativ fra en gruppe filmskapere i forbindelse med den første European Film Award-utdelingen i november 1988. EFAs mål vises gjennom en rekke aktiviteter knyttet til film og politikk, økonomi, kunst og opplæring. Programmet omfatter konferanser og workshops, med temaer som sikter mot å bryte ned barrierene mellom filmbransje og kreativitet.  

 • EFP er et nettverk av organisasjoner som arbeider aktivt med å fremme og markedsføre europeiske filmer og talenter. Nettverket ble grunnlagt i 1997, og har i dag medlemmer i 32 europeiske land. EFP yter omfattende tjenester til filmbransjen gjennom fellesprosjekter på internasjonale filmfestivaler med et stort markedspotensial. Norsk filminstitutt var med på opprettelsen av EFP, og deltar aktiv i nettverket.

 • Den internasjonale filmarkivorganisasjonen organiserer institusjoner som arbeider for å bevare film både som en del av kulturarven og som historiske dokumenter. Medlemmene er verdens ledende filmarkiver med mål å sikre og formidle levende bilder FIAF omfatter mer enn 150 arkiver i 77 land.

 • Filmkontakt Nord ble opprettet av uavhengige filmskapere i 1991 og holder til i København. Det er et informasjons- og koordineringssenter for uavhengig nordisk kort- og dokumentarfilm. Filmkontakt Nord organiserer Nordisk Panorama, en årlig festival for nordisk kort- og dokumentarfilm, og Nordisk Forum, et samfinansieringsforum for dokumentarfilm. Senteret har en database og et videobibliotek over nordisk kort- og dokumentarfilm.

 • ICEM har som oppgave å fremme bruk av audiovisuelle og elektroniske medier innen utdanning. NFI representerer Norge i rådet.

 • ISFC er nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme kortfilmens sak internasjonalt. Nettverket ble grunnlagt i 1970, og medlemmene er kortfilmfestivaler, spillefilmfestivaler som også har kortfilmkonkurranse, nasjonale filminstitusjoner, filmskoler og personlige medlemmer. Siden starten har interessen for kortfilm økt dramatisk, og ISFC har nå over 60 medlemmer over hele verden. En viktig oppgave er å bidra til å dele erfaringer i en politisk uavhengig, uformell og fleksibel atmosfære.

 • Scandinavian Films er et samarbeidsorgan for de nordiske filminstituttene. Formålet er å fremme nordisk film internasjonalt gjennom en felles innsats under en felles nordisk logo på internasjonale festivaler og salgsmarkeder for film. Scandinavian films leier blant annet felles stands på markedene under filmfestivalene i Berlin og Cannes, kortfilmfestivalen i Clermont Ferrand og IDFA (dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam). Scandinavian Films samarbeider tett med salgsagenter for nordiske filmer.