Norsk filminstitutt

Den Europeiske Samproduksjonskonvensjonen

European Convention on Cinematographic Co-production trådte i kraft 2. oktober 1992. Konvensjonen er utarbeidet av Europarådet og er undertegnet av 43 stater. Konvensjonen ble til som en konsekvens av at mange land på 1970-tallet opprettet bilaterale samproduksjonsavtaler og at samproduksjon ble et vanlig fenomen i Europa.

Den Europeiske Samproduksjonskonvensjonen er et felles juridisk rammeverk som kan brukes i samproduksjoner mellom to eller flere land og den var i utgangspunktet ment som et supplement til de bilaterale avtalene og til bruk for multilaterale samproduksjoner, men etter hvert har det blitt vanlig å bruke konvensjonen som rammeverk for de fleste europeiske samproduksjoner. Produksjoner som søker samproduksjonstilskudd fra Eurimages må følge konvensjonen.

Norge tilsluttet seg konvensjonen i 2009. Den norske ambassadøren i Nederland signerte i 2017 en oppdatert versjon av konvensjonen under filmfestivalen i Rotterdam på vegne av Kulturdepartementet. Den oppdaterte konvensjonen trådte i kraft 30. januar 2017.

Ved tilslutning til den europeiske samproduksjonskonvensjonen forblir Norge medlem av Eurimages, som vi har vært medlem av siden januar 1989.

Godkjenning av norsk andel i samproduksjoner

NFI er autorisert myndighet for godkjenning av samproduksjoner i henhold til den europeiske samproduksjonskonvensjonen.

Godkjenning av norsk andel for minoritetssamproduksjoner

Hovedprodusenten må søke autorisert myndighet i sitt hjemland. Når denne er godkjent, og hovedprodusenten har mottatt provisional approval fra sin autoriserte myndighet, sendes denne til NFI. Hvis denne stemmer, skriver NFI ut en "provisional approval" som sendes minoritetsprodusenten for videre forsendelse. Når filmen er ferdig og sluttregnskap godkjent utsteder autorisert myndighet i hovedlandet en "final approval" som sendes NFI. Deretter gjøres samme prosess hos NFI. 

Godkjenning av norsk andel for majoritetssamproduksjoner

For å få godkjent norsk andel av en majoritets-samproduksjon etter konvensjonen av NFI må du sende inn søknad om godkjenning av norsk andel etter konvensjonen. Godkjenningen foregår i to faser. Søknad sendes til ansvarlig produksjonsrådgiver for prosjektet.

Fase 1 – provisional status

Søknad om foreløpig godkjenning må sendes inn senest 2 måneder før opptaksstart og søkere må oppfylle kravene nedfelt i konvensjonen for å bli godkjent. Godkjente søkere får utstedt et foreløpig godkjenningsbrev, et «provisional status brev».

Fase 2 – final status

Når prosjektet er avsluttet og revidert sluttregnskap er levert og godkjent, skriver NFI en  «final approval».

Vedlegg som skal sendes med søknaden:

 • Manus
 • Avtale om rettigheter
 • Fremdriftsplan/opptaksplan
 • Fullstendig liste over kunstnerisk og teknisk deltagelse fra hvert land
 • Finansieringsplan (for provisional status) /sluttregnskap (for endelig status)
 • Samproduksjonsavtale som inkluderer klausuler angående fordeling av inntekter og territorier mellom samtlige parter
 • Hvis Norge er minoritetsland: Bekreftelse fra autorisert myndighet I opphavslandet

 

Norske bilaterale avtaler

Bilaterale samproduksjonsavtaler er avtaler inngått mellom to stater som skal gjøre det lettere å samarbeide om å produsere og finansiere filmprosjekter. I enkelte land kreves det at landet anerkjenner den aktuelle filmen som en «nasjonal produksjon» for at slike samproduksjoner skal få tilgang til nasjonale støtteordninger. Dette kan bilaterale samproduksjonsavtaler bidra til.

Norge har inngått bilaterale samproduksjonsavtaler med noen utvalgte land:

Relevante lenker

 

For spørsmål om spillefilm og dokumentar

 • Mina Holdhus
  • Mina Holdhus

  • Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm og NEO
  • Telefon: + 47 976 89 877
  • E-post: mina.holdhus[@]nfi.no
 • Ravn Wikhaug
  • Ravn Wikhaug

  • Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
  • Telefon: 047 458 05 229
  • E-post: ravn.wikhaug[@]nfi.no