Norsk filminstitutt

NFI kjøper inn norske dataspill til bibliotekbruk. Innkjøpsordningen henvender seg til norske spillprodusenter.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Ordningen skal bidra til bredde og kvalitet i spilltilbudet for publikum og bidra til å gjøre bibliotekene til en møteplass for spill, samt styrke spillkulturen i Norge.

NFI administrerer innkjøpsordningen for spill på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om innkjøp av et utgitt, norskutviklet dataspill til alle plattformer det er tilknyttet, både i fysisk utgave og/eller i digital utgave til utlån, nedlasting og bruk av og i bibliotekene.
 • Du kan søke med samme spill til flere plattformer.
 • Du kan søke med eldre titler om spillet gis ut til en ny plattform, eller i en oppdatert/utvidet versjon. Dette gjelder også spill som NFI har kjøpt inn tidligere.
 • Du kan søke om tilskudd til å utgi spillet i fysisk versjon som del av innkjøpet. Du må da dokumentere hvilke trykkekostnader som vil påløpe. NFI vil kunne dekke opp til 100.000 kr. av slike kostnader.

Antall eksemplarer som kjøpes inn

Antall eksemplarer per plattform varierer og vurderes på bakgrunn av ordningens prioriteringskriterier (se avsnittet Saksbehandling og Prioritering og vekting av søknader), og etter hvor anvendelig spillplattformen er for bibliotekene.

NFI kan vurdere innkjøp av flere eksemplarer av allerede innkjøpte spill hvis de blir etterspurt av bibliotekene.

Hvor mye kan du få i vederlag

NFI betaler 150% av fullpris ekskl. mva. per eksemplar. Vederlaget utbetales som en engangssum inkludert mva. uavhengig av om ditt firma er momspliktig eller ikke.

I tillegg gis et kompensasjonspåslag per tittel på 10.000 kr. som skal gå til eventuelle administrasjonskostnader du har for å tilgjengeliggjøre spillet, som å skaffe til veie gyldige koder, lage bruksanvisninger til bibliotekbruk og ev. stille opp på korte introduksjonsvideoer i regi av NFI om spillet ditt.

Hvem kan søke

 • Produsenter av norske spill. Med norske spill menes her spill som er utviklet av en norsk hovedprodusent.
 • Søker må være registrert i Enhetsregisteret, og ha retten til å selge spillet.

Vilkår for innkjøp

 • Du må ha rettighetene til å selge spillet (koder/nøkler/eksemplarer som du tilbyr til bibliotekbruk). Spillprodusenten vil selv stå ansvarlig for at eventuelle avtaler med tredjepart ikke strider med avtaler som inngås med NFI.
 • Det skal ikke være kjøp eller reklame i spillet.
 • Du må levere spilleksemplarer, bruksanvisninger og andre krav til innlevering som NFI etterspør i henhold til tilskuddsbrev.
 • Du må tilby support og vedlikehold av eventuelle lenker i inntil to år.
 • Nedlastbare spill må leveres med koder/nøkler til å løse inn spillet. Kodene må være gyldige i minimum to år, eller leveres i flere omganger.
 • Spill i fysisk versjon må leveres til NFI, eller annet avtalt mottakssted på forhånd. NFI påtar seg kostnaden med å sende spillet videre til bibliotekene.
 • NFI vil videreformidle spillene til bibliotekansatte i norske bibliotek, inkludert skolebibliotek. Bibliotekene vil ha de samme rettigheter til utlån av spillet som for utlån av litteratur. Det er gratis for bibliotekene å ta i bruk spillene.

  Bibliotekene kan kun laste inn spillet på utstyr som eies av biblioteket. Låntakere får mulighet til å ta med spillet hjem dersom biblioteket har spillutstyr til utlån. Spill som kjøpes inn i fysisk versjon er alltid beregnet på utlån. Bibliotekene kan benytte spillet etter at to-årsperioden for support er over, og kan få tilsendt eksemplarer som er igjen og koder/nøkler som er gyldige.

  Bibliotekene kan benytte spillet til arrangementer i bibliotekregi, til visninger på storskjerm i bibliotekets lokaler, i formidling, undervisning og i sosiale samlinger uten ytterligere vederlag så lenge tiltakene er av ikke-kommersiell karakter. Kortere deler av spillet kan benyttes til strømming i f.eks. bibliotekets Twitch-kanal.

  Bruk av spill i undervisning og skolebibliotek

  Spillene kan benyttes av elevene og lærerne i skolebiblioteket. Lærer kan i tillegg benytte spillet i undervisning dersom skolebiblioteket har spillutstyr som kan brukes i klasserommet. Innkjøpsordningens koder kan ikke benyttes til hver enkelt elevs PC eller nettbrett, ved behov for slike koder må dette skaffes etter avtale med den enkelte spillprodusent. NFI kan formidle kontakt.

Viktige krav til søknaden

 • Dokumentasjon som viser fullpris til de plattformene det søkes med. Du skal oppgi prisen med og uten mva., og i norske kroner.
 • Informasjon om spillet (årstall, plattform, målgruppe, språk, omtale og sjanger).
 • Fire vurderingseksemplarer av spillet per plattform det søkes med.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt fire til seks uker

Søknader til innkjøpsordningen for spill saksbehandles av dataspillrådgiver
Magnus Tellefsen i NFI i samråd med en representant fra biblioteksektoren. Representanten oppnevnes for ett år av gangen.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen