Norsk filminstitutt

Insentivordningen gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Ordningen henvender seg til norske og utenlandske produksjoner

Søknadsfrist

23. nov. 2023 kl. 12.00, 26. nov. 2024 kl. 12.00

Formål

Insentivordningen er en refusjonsordning hjemlet i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Les forskriften før du søker. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme kultur, historie og natur i Norge. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske og samiske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk og samisk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Dette kan du søke om

Du kan søke om å få refundert inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader for produksjonen i Norge. Vi kan gi refusjon til produksjon av spillefilm, dokumentarfilm- og serier og dramaserier som er produsert helt eller delvis i Norge. Du kan søke med flere sesonger i en serie til samme søknadsrunde forutsatt at det leveres en søknad per sesong. Refusjonsordningen omfatter animasjonsfilm, studioproduksjoner og etterarbeid.

Godkjente kostnader er kostnader som påløper i Norge og utbetales til skatteytere i Norge. Svalbard og Jan Mayen regnes ikke som Norge i denne sammenheng. Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke bli regnet som godkjente kostnader. Du kan lese mer om godkjente kostnader i artikkelen som er lenket til nederst i søknadsveiledningen.

Vedtak om refusjonsramme er gyldig i 12 måneder, med mulighet for ett års forlengelse. Produksjon i Norge må være startet opp i løpet av denne tidsperioden.

Hvem kan søke

Norske og utenlandske produksjonsselskaper, eller den de gir fullmakt til, kan søke insentivordningen.

Vilkår for refusjon

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om refusjon til er påbegynt.

Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge.

Hovedprodusenten må ha produsert minst én film, drama- eller dokumentarserie i løpet av de siste fem årene. Denne produksjonen må ha vært offentlig vist på minimum én av følgende måter: distribusjon på kino, bred kringkasting på tv eller tilsvarende bred distribusjon på andre plattformer.

Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på:

 • 25 millioner norske kroner for spillefilm
 • 10 millioner norske kroner for dokumentarfilm
 • 10 millioner norske kroner per episode for dramaserie
 • 5 millioner norske kroner per episode for dokumentarserie

Produksjonen må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 4 mill.

Produksjonen må dokumentere en finansieringsplan som består av minimum 30 % internasjonal finansiering på søknadstidspunktet.

Produksjonen må kunne dokumentere at den har avtale om internasjonal distribusjon. Intensjonsavtale om internasjonal distribusjon kan etter vurdering godtas.

Det må opprettes et audiovisuelt produksjonsforetak som er registrert i det norske foretaksregisteret som aksjeselskap. Foretaket må være spesielt opprettet for den konkrete produksjonen som søker insentivordningen. Foretaket er økonomisk ansvarlig for gjennomføringen av produksjonen i Norge. Kostnadene som refusjonen skal beregnes på bakgrunn av må være bokførte i dette foretaket, og refusjon kan kun utbetales til dette selskapet.

Du må oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten, se vedlegg 1 til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner.

Viktige krav til søknaden

Søknad må leveres til Norsk filminstitutt før produksjonens oppstart i Norge. Søknaden må sendes inn via NFIs søknadsportal. Følgende liste over krav til søknaden er ikke uttømmende. Se søknadsskjema for komplett oversikt over krav til søknad.

 • Dokumentasjon på avtale om filmretten
 • Avtale om internasjonal distribusjon. Intensjonsavtale om internasjonal distribusjon kan etter vurdering godtas
 • Hovedprodusents tidligere resultater
 • Beskrivelse av handling, innhold og sjanger for produksjonen det søkes midler til
 • Totalbudsjett for produksjonen
 • Budsjett for produksjonen i Norge
 • Finansieringsplan som spesifiserer alle private og offentlige finansieringskilder
 • Dokumentasjon på at minst 30 % av finansieringen kommer fra ikke-norske finansieringskilder. Ubekreftet finansiering regnes som norsk om produksjonen har norsk hovedprodusent og internasjonal om produksjonen har utenlandsk hovedprodusent. Del av utenlandsk foretaks visningsrett og investering som knytter seg til visning i det norske markedet regnes som norsk.
 • Produksjonsplan for produksjonen i Norge med dato for produksjonsstart og sluttføring
 • Liste over all kunstnerisk og teknisk stab som er tilknyttet produksjonen i Norge
 • Informasjon om planlagt aktivitet i Norge, locations og hvordan produksjonen bidrar til å styrke kompetansen til norske filmarbeidere og leverandører innenfor filmnæringen
 • Plan for miljøtiltak i produksjonen (Grønn produksjon).
 • Egenvurdering av kvalifiseringstest i henhold til forskriften § 6 andre ledd

Her finner du maler og lenker som er relevante for denne ordningen

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker.
 • Produksjonsrådgiver hos NFI behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsfaglig rådgiver Insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
tina.fagerheim[@]nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim