Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til gjennomføring av fellestiltak for dataspillbransjen. Ordningen gjelder for fellestiltak til profilering av norsk spillbransje, kompetansehevende fellestiltak for produserende spillbransje og felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist.

Formål 

Våre tilskuddsordninger for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill.

Les forskriften før du søker

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke den norske dataspillbransjen, og norske dataspills posisjon hos publikum.

Tilskudd til fellestiltak for profilering kan gis til fellestiltak nasjonalt og internasjonalt, og andre aktiviteter som skaper offentlig oppmerksomhet rundt norske dataspill.

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for spillbransjen skal bidra til kompetanseheving av den produserende dataspillbransjen i Norge.

Dette kan du søke om 

Du kan søke om tilskudd til kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføring av tiltaket.

Hvem kan søke 

  • Søkeren skal være en organisasjon, stiftelse eller foretak som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak for den norske dataspillbransjen.
  • Søker må være registrert i Enhetsregisteret.
  • Søkeren skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Vilkår for tilskudd 

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt. 

Kompetansehevende fellestiltak skal ha den produserende dataspillbransjen som målgruppe.

Viktige krav til søknad 

  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett fylt ut etter mal
  • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. 

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen: 

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen