Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til seminarer, bransjetiltak, kurs eller andre tiltak som hever kompetansen til formidlere av dataspill. Ordningen henvender seg til deg som arrangerer slike kompetansehevende tiltak, og har som mål å styrke kompetansen til blant annet bibliotekarer, pedagoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill Kapittel 6, §6-7.

Les forskriften før du søker.

Tilskudd skal bidra til et profesjonelt miljø for formidling av dataspill i Norge, og øke kompetansen om og forståelsen for spill, slik at flere engasjeres til både å bruke og skape dataspill.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til dekke utgifter til å gjennomføre seminarer, bransjetiltak og kurs som svarer til formålet med ordningen.

Relevante kostnader kan inkludere:

 • Utgifter til prosjektledelse og gjennomføring av tiltaket
 • Honorarer
 • Reiseutgifter
 • Lokalleie
 • Leie av utstyr
 • Markedsføring og profilering
 • Rettigheter

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader, eller innkjøp av utstyr og andre investeringer som kan tilskrives søkers vanlige drift.

Hvem kan søke

Virksomheter som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre kompetansehevende tiltak med formidlere av dataspill som målgruppe.

Søker må være en organisasjon, stiftelse eller foretak registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før tiltaket skal starte.

Tiltaket må være åpent for alle i målgruppen. Kurs som arrangeres for egne ansatte, eller innenfor egen bedrift, må være åpne også for andre deltakere. Det forventes at deltakerne på tiltakene gis anledning til å gi en evaluering, og at denne evalueringen legges ved sluttrapport dersom du får tilskudd.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse (med målsetting, målgrupper og forventet effekt)
 • Kvalifikasjoner hos nøkkelpersoner
 • Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av hvordan du skal nå målgruppen
 • Budsjett som viser hva du søker tilskudd til
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Det forventes at fysiske tiltak kan gjennomføres digitalt dersom restriksjoner gjeninnføres.

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker
 • Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagleder/rådgiver for spill. Vedtak fattes av NFI

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen