Norsk filminstitutt

Ordningen skal stimulere til økt eksport av norsk film gjennom å gi tilskudd til markedsføring og distribusjon av norsk film i utlandet. Tilskuddet gis til den utenlandske distributøren via filmens norske produsent. Ordningen videreføres som pilotprosjekt fra 2022, med varighet ut 2024.

Søknadsfrister

15. mars 2024 kl. 12.00, 15. okt. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskudd fra denne ordningen skal bidra til å styrke eksporten av norsk film gjennom økt internasjonalt salg og distribusjon, og gi økte inntekter til filmens produsent. Ordningen vil også styrke norsk films publikums- og markedsposisjon i utlandet.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til distribusjon av filmen i utlandet. Utgiftene må være tydelig spesifisert i søknaden. Kostnader som kan dekkes er:

 • visningskopier og reklamemateriell
 • markedsføringskampanjer
 • versjonering og dubbing
 • distributørens arbeid med den aktuelle lanseringen kan utgjøre inntil 10 % av budsjett.

Du kan søke om tilskudd til lansering i enkeltland eller territorier i utlandet. Begrepet territorium innebærer at filmen selges for distribusjon i en rekke land, for eksempel Norden eller den tysktalende delen av Europa.

Maksimalt tilskudd for én film per land/territorium er 250.000 NOK. Totalt tilskudd for én film i alle land/territorier er maksimalt 600.000 NOK. Minimumsbeløpet det kan søkes om er 50.000 NOK. Tilskuddet kan ikke overstige 50% av distributørens godkjente budsjett. Ved beregning av distributørens godkjente budsjett, kan ikke finansiering fra andre tilskuddsgivere inngå som egenandel, for eksempel lokal importstøtte eller tilskudd fra Creative Europe.

Hvem kan søke

Søknaden sendes inn av det norske produksjonsselskapet som er hovedprodusent for filmen, som også vil være tilskuddsmottaker. Søknaden utarbeides i samarbeid med den utenlandske distributøren, som utarbeider budsjett, markedsplan og annen dokumentasjon.

Vilkår for tilskudd

 • Filmen må kvalifisere som et kulturprodukt i henhold til forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1-4.
 • Filmen må være en spillefilm eller en dokumentarfilm med varighet på over 60 minutter.
 • Distributøren må være et selskap med distribusjon av film som sitt hovedformål.
 • Filmen må lanseres på kino i det aktuelle landet/ territoriet. Filmen kan i tillegg lanseres på andre plattformer, og utgifter til dette kan inngå i budsjettet.
 • Tilskuddet skal ikke dekke kostnader til kjøp av rettigheter/minimumsgaranti (MG).
 • Minimumsgarantien, eller første delbetaling må være utbetalt på søknadstidspunktet.
 • Norsk filminstitutt skal krediteres på lanseringsmaterialet når filmen ldistribueres i det aktuelle landet/territoriet.
 • Det må leveres fullstendig søknad før filmens premiere i det aktuelle landet/territoriet.
 • Søkeren må være hovedprodusent og ha, eller klarere, nødvendige rettigheter iht. forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 3-3.
 • Distributøren skal dokumentere distribusjonsrettighetene i det aktuelle landet/territoriet.

Filmen må være i sin primære lanseringsfase, definert som 1 år før den internasjonale premieren til 2 år etter filmens internasjonale premiere. Om filmen ikke har hatt internasjonal premiere, regnes primær lanseringsfase som 1 år før premiere til 2 år etter den norske premieren.

Viktige krav til søknaden

Søknaden leveres gjennom NFIs søknadsportal og må inneholde:

 • Markedsplan og budsjett fra den lokale distributøren (eng)
 • Distribusjonsavtalen mellom salgsagent/produsent og distributør
 • Det lokale distribusjonsselskapets firmaattest
 • En liste over filmer utgitt av distributøren de siste to årene med utgivelsesplattform og resultater i form av publikumstall og/eller box-office.
 • Dokumentasjon på at minimumsgaranti, eller første delbetaling, er betalt ut.

De detaljerte kravene til søknaden finner du i søknadsportalen.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med lanseringskonsulent utland.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Vilkår for utbetaling og rapportering

Tilskuddet utbetales til filmens norske produsent, etter innsending av utbetalingsanmodning. Produksjonsselskapet utbetaler tilskuddet til det lokale distribusjonsselskapet for at selskapet skal distribuere den norske filmen.

Sluttrapport leveres 6. måneder etter filmens premiere. Tilskuddsmottaker plikter å framlegge følgende dokumenter:

Kontakt

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad