Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til samproduksjon av dramaserier etter konsulentvurdering. Ordningen henvender seg til norske dramaserieprodusenter som ønsker å samprodusere med utenlandsk hovedprodusent. Serien må ha en vesentlig norsk kreativ andel.

Søknadsfrister

04. mars 2024 kl. 12.00, 25. sep. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke norske dramaseriers muligheter for internasjonal finansiering, til å nå nytt publikum i andre land, og stimulere til profesjonalisering av bransjen gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Støtte til samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge, speile bredden i det norske samfunnet, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om produksjonstilskudd til en dramaserie dersom du har en samproduksjonsavtale med hovedprodusent, og prosjektet har en vesentlig norsk kreativ andel.

Tilskudd til utvikling prioriteres ikke.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser).
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som for eksempel forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere og/eller skuespillere.
 • Diett/dagpenger (Per Diem) til utenlandsk stab eller skuespillere, eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskudd til samproduksjon gis som toppfinansiering for å sikre kvalitet og kunstnerisk løft i produksjonen, og forutsetter at en visningsplattform gjennom kjøp av visningsavtale er hovedfinansiør av den norske andelen i prosjektet.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier, eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Søker må være prosjektets minoritetsprodusent.

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.

Minoritetsprodusent må ha eierandel i det audiovisuelle verket.

Som minoritetsprodusent må du ha inngått en forpliktende avtale med en visningsplattform om en vesentlig finansiering av det norske budsjettet.

Visningsplattformen vil inneha retten til å vise produksjonen i et avgrenset tidsrom og i et avgrenset territorium.

Produsentene kan ikke inngå avtale med visningsplattformene i prosjektet som gir visningsplattformene eierskap i det audiovisuelle verket.

Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Søknaden må normalt gjelde en fiksjonsbasert dramaserie (ett verk), som minimum består av tre episoder med lengde på minimum én kommersiell halvtime. Unntak for episodelengde kan gjøres for dramaserier rettet mot barn.

Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i opphavslandet eller av NFI (se kulturtesten). For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil tilskuddsforvalter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere,
skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet
siden forrige søknad.

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript til minimum to episoder, serieskapernotat og produsentnotat.
 • Manus eller prosjektbeskrivelse leveres på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale med hovedprodusenten.
 • Totalbudsjett for hele serien og budsjett for norsk andel. Finansieringsplan for totalbudsjett og for norsk budsjett.
 • Bindende avtale eller bekreftelse på avtale (LOC) mellom minoritetsprodusent og visningsplattform med en tids- og territorieavgrenset visningsrett for Norge. Intensjonsavtale (LOI) er ikke godkjent for søknadsbehandling.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater.
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.
 • Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere,
  skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet
  siden forrige søknad.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker.
 • Filmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Linn Kirkenær

Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og Neo
+47 932 08 629
linn.kirkener[@]nfi.no

Linn Kirkenær