Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til samproduksjon av kortfilm etter konsulentvurdering. Ordningen henvender seg til norske kortfilmprodusenter som ønsker å samprodusere med utenlandske produsenter, og skal bidra til å øke kortfilmers muligheter for internasjonal finansiering og potensial i utlandet.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Ordningen skal stimulere personlig fortellerevne, nyskapning og kunstnerisk vågemot, samt bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere.

Ordningen skal støtte produksjon av filmfortellinger med høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet, kulturell tilhørighet og samfunnsmessig engasjement som både utfordrer og underholder.

Mangfoldet i det norske samfunnet skal gjenspeiles både på skaper- og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om produksjonstilskudd fram til ferdigstilt film. (Det prioriteres ikke utviklingsstøtte til samproduksjoner.)

For kortfilm er det mulig å søke på tilskudd på inntil 100% av norsk budsjett.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter eller dagpenger (Per Diem) til utenlandsk stab eller skuespillere - eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Hvem kan søke

 • Profesjonelle film- og serie-produsenter.
 • Søker må være prosjektets minoritetsprodusent.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier, eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Søker kan bli vurdert med annen organisasjonsform, eller uten nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring.

Vilkår for tilskudd

Søker må være et aksjeselskap. Søker du om tilskudd på opp til 300.000 kroner kan kravet om aksjeselskap fravikes.

Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.

Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i opphavslandet eller av NFI (se kulturtesten). For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil tilskuddsforvalter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

Du må som minoritetsprodusent ha eierandel i det audiovisuelle verket.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk
 • Reginotat
 • Samproduksjonsavtale
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel
 • Kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.


Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Tidligere resultater

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.
 • Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug