Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til samproduksjon av spillefilm med utenlandsk hovedprodusent. Ordningen henvender seg til norske spillefilmprodusenter som ønsker å samprodusere med utenlandsk hovedprodusent, og skape spillefilmer innen alle sjangre og for alle målgrupper.

Søknadsfrister

Det er tre søknadsfrister i året.

27. feb. 2024 kl. 12.00, 28. mai 2024 kl. 12.00, 17. okt. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal gis til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet som stimulerer til profesjonalisering av norsk filmbransje gjennom økt internasjonalt samarbeid. Ordningen skal også bidra til å øke norske produsentenes muligheter for internasjonal finansiering og for å nå ut til publikumsgrupper og markeder i andre land med andre egne prosjekter.

Samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge.

Dette kan du søke om

Det kan kun søkes om tilskudd til produksjon.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarerene til norske medarbeidere som for eksempel forsikring, reise, diett og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.
 • Honorar til samprodusent som kan være inntil 10% av norsk budsjett, men maksimalt 400.000 kroner inkludert sosiale kostnader. NFI kan i særskilte tilfeller gi unntak for denne begrensningen.
 • Administrasjonsgodtgjørelse som kan være inntil 7% av netto norsk budsjett (eks. uforutsette utgifter og administrasjonsgodtgjørelse), men maksimalt 500.000 kroner. NFI kan i særskilte tilfeller gi unntak for denne begrensningen.
 • Uforutsette utgifter kan være inntil 5% av netto norsk budsjett. Forutsetningen er at opptakene gjøres i Norge, og at det står spesifisert i samproduksjonsavtalen mellom partene.
 • En norsk filmarbeider er enten en som er bosatt (oppført i folkeregisteret) i Norge eller en flyktning som søker opphold og ennå ikke har fått bostedsadresse.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere og/eller skuespillere.
 • Diett/dagpenger (Per Diem) til utenlandsk stab eller skuespillere, eller reisekostnader for disse til og fra Norge.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du kan søkes om tilskudd inntil 75% av norsk budsjett.

Tilskudd ligger normalt mellom 500.000 og 3.000.000 kroner.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Det må sendes inn søknad før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.

Søker må være prosjektets minoritetsprodusent.

Norsk minoritetsprodusent må ha eierandel i prosjektet.

Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i opphavslandet eller av NFI (se kulturtesten). For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil tilskuddsforvalter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.

Prosjektet må oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Produsenten må ha inngått en intensjonsavtale med en distributør for kino eller annen dokumenterbar visningsplattform. Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige
søknad.

Viktige krav til søknaden

 • Manus på engelsk eller skandinavisk
 • Samproduksjonsavtale med hovedprodusenten
 • Produsentnotat og regissørens intensjon
 • Markedsstrategi
 • Totalbudsjett for hele produksjonen og budsjett for norsk andel. Finansieringsplan for totalbudsjett og for norsk budsjett.
 • Framdriftsplan og opptaksplan
 • Intensjonsavtale (LOI) om distribusjon i Norge.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Tidligere resultater for både majoritets- og minoritetsprodusent
 • Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige søknad.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Poengskjema - norsk versjon

Poengskjema - engelsk versjon

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.

Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Benedikte Danielsen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm, samproduksjon og internasjonal finansiering
901 19 599
benedikte.danielsen[@]nfi.no

Benedikte Danielsen