Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til reiser og deltakelse på kurs, finansieringsforum, festivaler og filmkulturelle arrangementer i utlandet. Denne stipendordningen henvender seg til profesjonelle fagarbeidere som jobber i den norske film-, serie- og spillbransjen.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende. Du må søke i god tid, og senest kl. 12.00 (norsk tid) dagen før arrangementet starter.

I enkelte tilfeller blir stipend utlyst med søknadsfrist.

Formål

Våre stipendordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker og forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Les forskriften før du søker

Målet med stipendordningen er å styrke kompetansen til norske fagarbeidere og øke oppmerksomheten rundt norsk film, serier og spill.

Dette kan du søke om

Du kan søke om stipend for å delta på kurs, finansieringsforum, festivaler, prisutdelinger eller filmkulturelle arrangementer med eget prosjekt. Det vil fra tid til annen bli utlyst reisestipend til spesifikke arrangementer, som kurs, finansieringsforum, seminarer og nettverksarrangementer i utlandet.

Hvor mye kan du få i stipend

Stipendet skal gå til å dekke kostnader knyttet til:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør) med inntil 1500 kroner per natt

Du må regne med å betale en egenandel. Vanligvis er det dietten du må dekke selv. Legg inn dine utgifter i søknadsskjemaet, så gjør saksbehandler en helhetsvurdering og beregner eventuell egenandel.

Dersom du mottar tilskudd fra andre offentlige instanser til samme tiltak må dette oppgis i søknadsskjemaet, og vil eventuelt trekkes fra i tilskuddet fra NFI.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner som jobber profesjonelt i den norske audiovisuelle bransjen.

Vilkår for stipend

 • Det skal foreligge en invitasjon fra arrangør.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring.
 • Kurset må være på etter- eller videreutdanningsnivå og være relevant for søkers fagfelt, jfr. tidligere utdanning og erfaring.

  Kurset må være prioritert for reisestipend eller utlyst av NFI. Fullstendig liste over prioriterte kurs finner du i søknadsportalen.

  Prioriterte kurs er hovedsakelig Kreativt Europa-støttede kurs jfr. liste. Du kan lese mer om blant annet disse og andre kurs på Mediadesken: Kreativt Europas nettside.

  Digitale kurs kan bli godkjent (se prioritert liste, ført opp som «tiltak + flere»)

 • Finansieringsforumet må være prioritert for reisestipend eller utlyst av NFI. Fullstendig liste over prioriterte finansieringsforum finner du i søknadsportalen.

 • Arrangementet må være prioritert for reisestipend, se våre lister.

 • Arrangementet må ha en filmkulturell begrunnelse. Søker må være invitert med et audiovisuelt verk til visning på en anerkjent kulturell arena som har et tematisk fokus relatert til Norge eller er en retrospektiv serie.

  Ved deltakelse på norske/nordiske/europeiske filmuker eller lignende, må disse være arrangert i samarbeid med en norsk utenriksstasjon.

Stipendet kan ikke dekke

 • Utdanningsforløp eller gå til personer under utdanning
 • Generell deltagelse på kurs, finansieringsforum, filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger
 • Deltagelse på salgsmarkeder
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
 • Deltakelse på finansieringsforum med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra NFI der finansieringsarbeid er inkludert
 • Fagpersoner på verk der produsenten får tilskudd til lansering av verket på samme arena
 • Fagpersoner på utenlandske produksjoner, selv om det er en norsk minoritetsproduksjon (unntak for norsk minoritetsprodusent på verkets internasjonale premiere)

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsskjema.

 • CV
 • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen.
 • Beskrivelse av arrangementet (kurset, festivalen, e.l.) fra arrangør.
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for å delta.
 • Invitasjon fra arrangør med opplysninger om kostnader som dekkes av arrangør
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
 • For festivaler: Dokumentasjon fra rettighetshaver på at du kan representere verket på gjeldende arrangement.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4 - 6 uker.
 • Søknaden behandles av rådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Representasjon og deltakelse på festivaler, prisutdelinger, filmkulturelle arrangement og finansieringsforum

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad

Deltakelse på kurs

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen