Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til reiser og deltakelse på kurs, festivaler og filmkulturelle arrangementer i utlandet. Denne stipendordningen henvender seg til profesjonelle fagarbeidere som jobber i den norske film-, serie- og spillbransjen.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende. Du må søke i god tid, og senest kl. 12.00 (norsk tid) dagen før arrangementet starter.

I enkelte tilfeller blir stipend utlyst med søknadsfrist.

Formål

Våre stipendordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Målet med stipendordningen er å styrke kompetansen til norske fagarbeidere og øke oppmerksomheten rundt norsk film, serier og spill.

Dette kan du søke om

Du kan søke om stipend for å delta på kurs, finansieringsforum, festivaler, prisutdelinger eller filmkulturelle arrangementer med eget prosjekt. Det vil fra tid til annen bli utlyst reisestipend til spesifikke arrangementer, som kurs, seminarer og nettverksarrangementer i utlandet.

Hvor mye kan du få i stipend

Stipendet skal gå til å dekke kostnader knyttet til:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør) med inntil 1500 kroner per natt

Du må regne med å betale en egenandel. Vanligvis er det dietten du må dekke selv. Legg inn dine utgifter i søknadsskjemaet, så gjør saksbehandler en helhetsvurdering og beregner eventuell egenandel.

Dersom du mottar tilskudd fra andre offentlige instanser til samme tiltak må dette oppgis i søknadsskjemaet, og vil eventuelt trekkes fra i tilskuddet fra NFI.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner som jobber profesjonelt i den norske audiovisuelle bransjen.

Vilkår for stipend

 • Det skal foreligge en invitasjon fra arrangør.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring.
 • Kurset må være på etter- eller videreutdanningsnivå og være relevant for søkers fagfelt, jfr. tidligere utdanning og erfaring.

  Kurset/finansieringsforumet må være prioritert for reisestipend eller utlyst av NFI. Fullstendig liste over prioriterte kurs finner du i søknadsportalen.

  (Prioriterte kurs er hovedsakelig Kreativt Europa-støttede kurs jfr. liste som er publisert på Kreativt Europas nettside).

 • Digitale kurs følger samme vilkår til stipend som deltagelse på kurs i utland, men her vil kurs som ikke allerede er listet opp som godkjente i søknadsskjemaet bli vurdert forløpende. Ved innlevering av søknad benytt boksen «utlyst av NFI» og skriv inn navnet på kurset der. Følg ellers samme prosedyre som for andre søknader i denne ordningen.

 • Arrangementet må være prioritert for reisestipend, se våre lister.

 • Arrangementet må ha en filmkulturell begrunnelse, og må foregå på en anerkjent kulturell arena, ha et tematisk fokus relatert til Norge eller være en retrospektiv serie.

  Ved deltakelse på norske/nordiske/europeiske filmuker eller lignende, må disse være arrangert i samarbeid med en norsk utenriksstasjon.

Stipendet kan ikke dekke

 • Utdanningsforløp eller gå til personer under utdanning
 • Generell deltagelse på kurs, finansieringsforum, filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger
 • Deltagelse på salgsmarkeder
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
 • Deltakelse på finansieringsforum med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra NFI der finansieringsarbeid er inkludert
 • Fagpersoner på verk der produsenten får tilskudd til lansering av verket på samme arena
 • Fagpersoner på utenlandske produksjoner, selv om det er en norsk minoritetsproduksjon (unntatt for norsk minoritetsprodusent på verkets internasjonale premiere)

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsskjema.

 • CV
 • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen.
 • Beskrivelse av arrangementet (kurset, festivalen, e.l.) fra arrangør.
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for å delta.
 • Invitasjon fra arrangør med opplysninger om kostnader som dekkes av arrangør
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
 • For festivaler: Dokumentasjon fra rettighetshaver på at du kan representere verket på gjeldende arrangement.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4 - 6 uker.
 • Søknaden behandles av rådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Representasjon og deltakelse på festivaler, prisutdelinger og filmkulturelle arrangement

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad

Deltakelse på kurs og finansieringsforum

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen