Norsk filminstitutt

NFI gir stipend til Idèfordypning. Ordningen retter seg mot etablerte regissører og serieskapere som har hatt en film eller serie i profesjonell distribusjon. Stipendet skal legge til rette for fordypning og modning av nye ideer og fortellinger i kjølvannet av større prosjekter som har hatt premiere.

Søknadsfrist

13. mars 2024 kl. 12.00, 18. sep. 2024 kl. 12.00


Formål

Våre stipend- og tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Overordnet skal tilskuddene bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet.

Stipend til idéfordypning skal stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Ordningen skal sikre norsk film tilgang til originale, relevante og engasjerende fortellinger med solid forankring i skaperleddet. Det er også et mål å bidra til videre utvikling av personlig fortellerevne for regissører og serieskapere.

Stipend skal legge til rette for fordypning og grundig og faglig arbeid i den tidlige utviklingsfasen av nye ideer.

Les forskriften før du søker.

Dette kan du søke om

Stipend vil typisk bli gitt til:

  • Utvikling av ideens grunnpilarer; historien, fortellingen, karakterene, setting og tematikk.
  • Synliggjøring av det dramatiske, cinematiske og tematiske ambisjonsnivået for fortellingen.
  • Utarbeidelse av visuelt konsept og/eller andre arbeider som er relevante for konkretisering og presentasjon av prosjektet.

Levert materiale vil normalt bestå av et utfyllende handlingsresyme/prosjektbeskrivelse, konseptnotat og en utviklingsrapport. Rapporten skal synliggjøre potensialet i å utvikle prosjektet videre som filmfortelling

Prosjekter som mottar stipend til idéfordypning kan ikke søke tilskudd til første runde manusutvikling, men om arbeidet vektes mot tekstlig utforsking og dramatisering av ideen, kan prosjektet kvalifisere for tilskudd til manusutvikling fase 2.

Hvor mye kan du få i stipend

Idéstipendet er på 250.000 kroner.

Hvem kan søke

Regissører, konseptuerende regissører og serieskapere.

Vilkår for tilskudd

Du må ha hatt regi på en spillefilm/lang dokumentarfilm i profesjonell distribusjon de siste tre år. Alternativt ha skapt en dramaserie/dokumentarserie som har vært vist første gang på tv i løpet av de siste tre år.

Du må søke med registrert enkeltpersonforetak.

Viktige krav til søknaden

  • Beskrivelse av prosjektets grunnidé og fortellermessige potensial
  • Visjoner og ambisjoner for arbeidet, med vekt på posisjonering av prosjektet
  • Tidsplan og CV
  • Én til to relevante tidligere arbeider som du mener dokumenterer ditt talent
  • Dokumentasjon på filmens distribusjon

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
  • Rådgiver for talentordningen behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Nedin Mutic

Talentkoordinator
+47 995 38 485
nedin.mutic[@]nfi.no

Nedin Mutic