Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til manusutvikling (idéutvikling) av dokumentarprosjekter. Ordningen henvender seg til regissører og manusforfattere, og skal sikre norsk film tilgang til originale, relevante og engasjerende dokumentarer med solid forankring i skaperleddet.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet. Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Ordningen skal legge til rette for grundig og faglig arbeid og fordypning i tidlig utvikling av dokumentarprosjekter.

Dette kan du søke om

Du kan søke tilskudd til for eksempel:

 • Gjennomgang av allerede sikret materiale/arkivmateriale
 • Egen prøveklipp av materialet
 • Utvikling av fortellingens grunnpilarer; tilgang, karakterene, historien, strukturen, setting og tematikk
 • Synliggjøring av det dramatiske ambisjonsnivået og potensiale for fortellingen
 • Utarbeidelse av logline, pitch, karakterbeskrivelse og andre tekster som er relevante for konkretisering og presentasjon av prosjektet
 • Utarbeidelse av treatment eller manus
 • For dokumentarserier gis tilskudd fram til revidert manus eller treatment for første episode, samt episode-synopsis.

Vi gir ikke tilskudd for opptak av nytt materiale gjennom denne ordningen.

Du kan kun ha ett prosjekt i ordningen.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Det gis tilskudd med et fast beløp på 100.000 eller 150.000 kroner - etter NFIs vurdering av arbeidets omfang.

Det gis tilskudd i én fase.

Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter som har vært eller er i utvikling i andre ordninger hos NFI.

Hvem kan søke

Profesjonelle manusforfattere og regissører. Du må ha registrert enkeltpersonforetak i det norske enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå, eller relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring.
 • Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknad

 • Tidligere resultater, oversikt over relevant utdannelse og lenke til tidligere produserte arbeider
 • Idébeskrivelse (maksimalt én side)
 • Regivisjon/ambisjon for prosjektet
 • En tydelig plan for idéutviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle manuskriptet.
 • Plan for utviklingsarbeidet

Levert materiale vil normalt bestå av en egenevaluering av utviklingsarbeidet, treatment, kort handlingsresyme, karakterbeskrivelser og eventuelt også testmateriale. Leveringen skal synliggjøre potensialet i å utvikle prosjektet videre.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-6 uker.
 • En av dokumentarfilmkonsulentene hos NFI vurderer søknaden.
 • Hvis du får avslag av en konsulent, kan du søke hos den andre konsulenten.
 • Normalt gis det kun to søknadsbehandlinger per prosjekt. Etter dette må prosjektet dokumentere substansielle endringer for å kvalifisere for ny behandling.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver - Dokumentar
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug