Norsk filminstitutt

NFI gir rammetilskudd til norske produksjonsselskaper basert på samlede resultater og enkeltstående resultater for fiksjon og dokumentar. Gode kunstneriske, publikumsmessige og økonomiske resultater premieres. Rammetilskuddet utgjør en pott tilskuddsmidler som framtidige søknader til visse av NFIs tilskuddsordninger henter midler fra så langt rammetilskuddet rekker. Rammetilskuddet skal disponeres til utvikling innen NFIs utviklingsordninger for alle formater, med unntak av ordninger av typen stipender, ideutvikling, spill og NEO. Rammetilskudd gis basert på foretakets samlede resultat siste fem år, og enkeltstående resultater oppnådd siste år.

Søknadsfrist

Det er én søknadsfrist i året.

01. nov. 2024 kl. 12.00

Fiksjon og dokumentar, samlet og enkeltstående resultat har samme søknadsfrist.

Søknadsskjemaet har tre moduler:

 • En modul for samlet resultat fra spillefilm og dramaserier
 • En modul for samlet dokumentarresultater og
 • En modul for enkeltstående resultat innen alle formater og sjangre.

Man kan søke i en, to eller tre moduler. Resultatet oppnådd i hver av disse modulene legges sammen som tilskuddsmidler i et rammetilskuddsbrev.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal bidra til en mer økonomisk solid, lønnsom og bærekraftig bransje. Målet er å styrke norske produksjonsselskapers mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter, og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om rammetilskudd basert på selskapets samlede resultat. Det er mulig å søke rammetilskudd både for spillefilmer, dramaserier og dokumentarfilm. Dette gjøres i to forskjellige moduler i søknaden. Der søker man med resultater fra tidligere spillefilmer og dramaserier i fiksjonsmodulen, og dokumentarresultater innen dokumentarmodulen.
 • Resultatene skal være oppnådd siste fem år for produksjoner med premiereår 2018 eller senere.
 • Andel kvinner i nøkkelroller vurderes i saksbehandlingen. Når kvinneandel regnes ut beregnes fiksjonsmodulen og dokumentarmodulen hver for seg. Kvinneandelen i fiksjonsmodulen beregnes på bakgrunn av all langfiksjonsproduksjon siste tre produksjonsår, samt hittil i 2023. Kvinneandelen i dokumentarmodulen beregnes på bakgrunn av all dokumentarproduksjon siste tre produksjonsår, samt hittil i 2023
 • I tillegg kan man søke om tilskudd om man har oppnådd noen av resultatene angitt i modulen for enkeltresultater (se søknadsskjema). Enkeltresultatene skal være oppnådd mellom 01.11.2022 og søknadsfrist. Alle enkeltresultater må være dokumenterbare. Enkeltresultater deklarert ett år kan ikke utløse poeng/tilskudd i senere års rammetilskuddssøknader.
 • Det angis ingen søknadssum. Tilskudd vil gis til de 6-8 søkerne med mest poeng på fiksjon og de 5-6 med mest poeng på dokumentar innenfor samlet resultat. I tillegg vil tilskudd gis til alle søkere som oppnår tilstrekkelig poeng tilsvarende tilskuddssum på minimum 100.000 kroner i modulen for enkeltresultater. Tilskuddsbeløp i rammetilskuddsbrevet blir sammenlagt for de tre modulene. Tilskuddssummer avrundes til nærmeste 10.000 kroner.
 • For hver av modulene for samlet resultat kan det maksimalt oppnås 1 million kroner. For enkeltstående resultater kan det maksimalt oppnås 500.000 kroner for en søknad.
 • For at et prosjekt skal telle med i resultater som kan utløse tilskuddsmidler må det norskeide selskapet være hovedprodusent for det aktuelle prosjektet.
 • Resultater der eventuelle utenlandsregistrerte datter- eller morselskap er hovedprodusent teller ikke med. Minoritets samproduksjon teller ikke med.
 • Der et produksjonsforetak har flere underliggende foretak/datterselskaper, eller har organisert produksjonen i spesielt opprettede foretak for enkeltproduksjoner, kan resultater fra disse inkluderes i foretakets samlede resultat og foretakets enkeltresultater. Dette forutsetter at det er åpenbart at de underliggende eller assosierte foretakene framstår som ett produksjonsforetak.

Anvendelsesregler for oppnådd rammetilskudd

Rammetilskuddet utgjør en pott tilskuddsmidler som alle framtidige søknader til alle NFIs tilskuddsordninger for utvikling, unntatt spill, stipender, ideutvikling og Neo, skal hente midler fra så langt rammetilskuddet rekker. Det er de utviklingssøknader som sendes inn først som får allokert midler fra et vedtatt rammetilskudd. Produsent kan ikke selv velge at en utviklingssøknad ikke skal ha allokering av rammetilskuddsmidler. Det er kun innsendingsrekkefølgen som avgjør dette når man først har vedtak om rammetilskudd.

Summen som allokeres fra rammetilskuddsbrevet til et konkret prosjekt skal være på minst 100.000 kroner for dokumentar eller kortfilm, eller minst 250.000 kroner for dramaserier og spillefilm. Tilskuddssum som allokeres fra rammetilskudd kan maksimalt være 500.000 kroner per prosjekt. Det totale rammetilskuddet må fordeles på en eller flere innsendte utviklingssøknader. Der hvor gjenværende rammetilskudd er under disse beløpene, kan det utløses et tilskudd med lavere tilskuddsbeløp. Det er ingen krav om antall prosjekter rammetilskuddet fordeles på.

Det er mulig å søke rammetilskudd på nåværende utlysning selv om man har gjenværende midler fra tidligere rammetilskudd.

Søknader til markedsbasert utvikling av dramaserier får også allokert midler fra rammetilskuddet dersom produsenten har midler igjen, og søker utvikling gjennom markedsordningen.

Om det søkes utvikling fra en produsent som har rammetilskudd, må hele tilskuddet kunne utløses fra rammetilskuddet. Når tilskuddet kommer fra rammetilskuddet går ikke søknaden til filmkonsulent for vurdering, men produsent får utløst tilskudd finansiert fra rammetilskuddet. En konsulent skal likevel velges, og konsulent eller produksjonsrådgiver skal motta avleveringsmaterialet for godkjenning slik rutinene ellers er for den ordningen det søkes i.

Tilskuddssum som allokeres fra rammetilskudd kan maksimalt være 500.000 kroner per prosjekt. Om et prosjekt allerede har utløst 500 000 kroner fra rammetilskuddet og det sendes inn ny søknad om tilskudd, vil søknaden vurderes av konsulent. Et eventuelt tilskudd vil da komme fra ordningen det søkes på, ikke fra søkerens rammetilskudd.

Ved avbrutte utviklingsprosjekter der det er utløst midler fra rammetilskuddet, eller der det er underforbruk i forhold til godkjent budsjett, reduseres tilskuddet på vanlig måte. Midlene føres ikke tilbake til rammetilskuddet.

Om det ikke utløses noen midler fra oppnådd rammetilskudd i en periode på 12 måneder etter siste allokerte midler fra rammetilskuddet, vil rammetilskuddsmidlene gå tilbake til NFI.

Hvem kan søke/vilkår for tilskudd

Uavhengige produksjonsselskaper i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.

Selskapet kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.

Selskapet må være organisert som aksjeselskap.

Selskapet må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Hovedselskapet/morselskapet i en gruppe av norskregistrerte selskap framstår som en produsent

Kortfilmprodusenter som har oppnådd resultater som enkeltpersonforetak og før søknadsfristen har opprettet aksjeselskap, kan søke med enkeltresultater som påløp før foretaket ble omgjort til aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet utad framstår som det samme som tidligere foretak.

Det er bare produksjon der det norske selskapet/søker er hovedprodusent som medregnes som kvalifiserende.

Selskapet kan ha et uavsluttet rammetilskudd fra før.

Resultatene som deklareres må gjelde et kulturprodukter som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon i henhold til kriterier i søknadsskjemaet:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Likestilling
 • Relevans
 • Økonomisk resultat
 • Finansiering, salg, samproduksjon

Kun produksjon og resultater for norsk produksjonsselskap medregnes.

Kun produksjon der norsk produksjonsselskap er hovedprodusent medregnes.

Inkludert i produksjonsselskapets resultater kan det tas med produksjon/resultater fra underliggende foretak og foretak opprettet for enkeltproduksjoner som klart ansees å ha søker som hovedprodusent.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker.
 • Produksjonsrådgiver hos NFI behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsel om ordningen

Helen Prestgard

Produksjonsrådgiver - Dokumentar og Neo
+47 469 05 002
helen.prestgard[@]nfi.no

Helen Prestgard

Salma Reiermark Karoliussen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm
+ 47 913 37 765
salma.karoliussen[@]nfi.no

Salma Reiermark Karoliussen