Norsk filminstitutt

NFI gir rammetilskudd til norske produksjonsselskaper basert på samlede resultater og enkeltstående resultater for fiksjon og dokumentar. Gode kunstneriske, publikumsmessige og økonomiske resultater premieres. Rammetilskuddet kan disponeres til utvikling innen alle formater, unntatt stipender, ideutvikling, spill og NEO. Rammetilskudd gis basert på foretakets samlede resultat siste fem år, og enkeltstående resultater oppnådd etter 1.1.2020.

Søknadsfrist

Det er én søknadsfrist i året.

Fiksjon og dokumentar, samlet og enkeltstående resultat har samme søknadsfrist:

26. nov. 2021 kl. 12.00

Søknadsskjemaet har tre moduler:

 • En modul for samlet fiksjonsresultater
 • En modul for samlet dokumentarresultater og
 • En modul for enkeltstående resultat alle formater og sjangre.

Man kan søke i en, to eller tre moduler. Resultatet oppnådd i hver av disse adderes som tilskuddsmidler i et rammetilskuddsbrev.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal bidra til en mer økonomisk solid, lønnsom og bærekraftig bransje. Målet er å styrke norske produksjonsselskapers mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter, og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om rammetilskudd basert på selskapets samlede resultat. Det er mulig å søke rammetilskudd både for fiksjonsfilm og dokumentarfilm, men i to forskjellige moduler i søknaden. Der søker man med resultater fra tidligere fiksjonsfilmer for fiksjonsmodulen, og dokumentarresultater innen dokumentarmodulen.
 • Resultatene skal være oppnådd siste fem år på film med premiereår 2016 eller senere. For utregning av kvinneandel teller all produksjon siste tre produksjonsår, samt hittil i 2021 (fiksjon for fiksjonsmodulen, dokumentar for dokumentarmodulen).
 • I tillegg kan man søke om tilskudd om man har oppnådd noen av resultatene angitt i modulen for enkeltresultater (se søknadsskjema). Enkeltresultatene skal være oppnådd i perioden fra 1.1.2020 til 1.11.2021. Alle enkeltresultater må være dokumenterbare. Enkeltresultater deklarert ett år kan ikke utløse poeng/tilskudd i senere års rammetilskuddssøknader.
 • Det angis ingen søknadssum. Tilskudd vil gis til de 6-8 søkerne med mest poeng på fiksjon og de 5-6 med mest poeng på dokumentar innenfor samlet resultat. I tillegg til alle søkere som oppnår tilstrekkelig poeng tilsvarende tilskuddssum på minimum 100.000 kroner i modulen for enkeltresultater. Tilskuddsbeløp i rammetilskuddsbrevet blir sammenlagt for de tre modulene. Tilskuddssummer avrundes til nærmeste 10.000 kroner.
 • For hver av modulene for samlet vurdering kan det maksimalt oppnås 1 million kroner. For enkeltstående resultater kan det maksimalt oppnås 500.000 kroner for en produsent/en søknad.
 • Det norskeide selskapet må være hovedprodusent for alle prosjekter som teller med i resultater som kan utløse tilskuddsmidler.
 • Resultater der eventuelle utenlandsregistrerte datter- eller morselskap er hovedprodusent teller ikke med. Minoritets samproduksjon teller ikke med.
 • Der et produksjonsforetak har flere underliggende foretak/datterselskaper, eller har organisert produksjonen i spesielt opprettede foretak for én produksjon, kan resultater fra disse inkluderes i foretakets samlede resultat og foretakets enkeltresultater. Dette forutsatt at det er åpenbart at de underliggende eller assosierte foretakene framstår som ett produksjonsforetak.

Anvendelsesregler for oppnådd rammetilskudd

Rammetilskuddet utgjør en pott tilskuddsmidler som alle framtidige søknader til alle NFIs tilskuddsordninger, unntatt spill, stipender og Neo, kan hente midler fra så langt rammetilskuddet rekker. Det er de utviklingssøknader som sendes inn først som får allokert midler fra et vedtatt rammetilskudd. Produsent kan ikke selv velge at en utviklingssøknad ikke skal ha allokering av rammetilskuddsmidler. Det er kun innsendingsrekkefølgen som avgjør dette når man først har vedtak om rammetilskudd.

Summen som allokeres fra rammetilskuddsbrevet til et konkret prosjekt skal være på minst 100.000 kroner for dokumentar eller kortfilm - eller minst 250.000 kroner for dramaserier og spillefilm, begrenset oppad til maksimalt 500.000 kroner per prosjekt. Det totale rammetilskuddet må fordeles på en eller flere innsendte utviklingssøknader, fra rammetilskuddsbrevet. Der hvor total tildeling til en produsent var under disse beløpene kan det utløses et tilskudd med lavere tilskuddsbeløp. Det er ingen krav om antall prosjekter rammetilskuddet fordeles på.

Det er mulig å søke selv om man har gjenværende midler fra tidligere rammetilskudd. Det er mulig å søke rammetilskudd fra enkeltresultater selv om du har søkt rammetilskudd for samlet resultat. Bevilgningene i begge ordninger vil samles i én rammetilskuddskonto for produsenten.

Søknader til markedsbasert utvikling av dramaserier får også allokert midler fra rammetilskuddet dersom produsenten har midler igjen, og søker utvikling gjennom markedsordningen.

Om det søkes utvikling fra en produsent som har rammetilskudd, må hele tilskuddet kunne utløses fra rammetilskuddet. Søknaden går da ikke til filmkonsulent for vurdering, men produsent får utløst tilskudd finansiert fra rammetilskuddet. En konsulent skal likevel velges, og konsulent eller produksjonsrådgiver skal motta avleveringsmaterialet for godkjenning slik rutinene ellers er for den ordningen det søkes i.

Om samlet tilskudd fra rammetilskuddsmidler utgjør mer enn 500.000 kroner, går likevel søknaden til konsulent.

Ved avbrutte utviklingsprosjekter der det er utløst midler fra rammetilskuddet, eller der det er underforbruk i forhold til godkjent budsjett, reduseres tilskuddet på vanlig måte. Midlene føres ikke tilbake til rammetilskuddet.

Om det ikke utløses noen midler fra oppnådd rammetilskudd i en periode på 12 måneder etter siste allokerte midler fra rammetilskuddet, vil rammetilskuddsmidlene gå tilbake til NFI.

Hvem kan søke/vilkår for tilskudd

Uavhengige produksjonsselskaper i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.

Selskapet kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.

Selskapet må være organisert som aksjeselskap.

Selskapet må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Hovedselskapet/morselskapet i en gruppe av norskregistrerte selskap framstår som en produsent

Kortfilmprodusenter som har oppnådd resultater som enkeltpersonforetak og før søknadsfristen har opprettet aksjeselskap, kan søke med enkeltresultater som påløp før foretaket ble omgjort til aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet utad framstår som det samme som tidligere foretak.

Det er bare produksjon der det norske selskapet/søker er hovedprodusent som medregnes som kvalifiserende.

Selskapet kan ha et uavsluttet rammetilskudd fra før.

Resultatene som deklareres må gjelde et kulturprodukter som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon i henhold til kriterier i søknadsskjemaet:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Relevans
 • Økonomisk resultat
 • Finansiering, salg, samproduksjon

Kun produksjon og data for norsk selskap medregnes

Kun produksjon der norsk produksjonsselskap er hovedprodusent medregnes

Inkludert i produksjonsselskapets resultater kan det tas med produksjon/resultater fra underliggende foretak og foretak opprettet for enkeltproduksjoner som klart ansees å ha søker som hovedprodusent.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker.
 • Produksjonsrådgiver hos NFI behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsel om ordningen

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes