Norsk filminstitutt

NFI utlyser tilskudd til idéutvikling som retter seg mot søkere med mangfoldsbakgrunn.

Søknadsfrist

01. sep. 2023 kl. 12.00

Formål

Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 2-4 om tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet. Tilskuddet skal bidra til økt diversitet i skaperleddet og utvikling av personlig fortellerevne for et mangfold av regissører og serieskapere.

Dette kan du søke om

Det utlyses fem tilskudd til idéutvikling a 200.000 kroner.

Tilskudd gis til:

 • Utvikling av ideens grunnpilarer; historien, fortellingen, karakterene, setting og tematikk.
 • Synliggjøring av det dramatiske, cinematiske og tematiske ambisjonsnivået for fortellingen.
 • Utarbeidelse av visuelt konsept og/eller andre arbeider som er relevante for konkretisering og presentasjon av prosjektet.
 • Levert materiale kan bestå av et treatment på minimum 30 sider, eller tilsvarende utdypet prosjektbeskrivelse / visualisering av prosjektets konsept og fortelling.
 • Utfyllende handlingsresyme/prosjektbeskrivelse, konseptnotat/pitch deck og en utviklingsrapport. Rapporten skal synliggjøre potensialet i å utvikle prosjektet videre som filmfortelling.
 • Prosjekter som mottar stipend til idéfordypning kan ikke søke tilskudd til Manusutvikling fiksjon fase 1, men om arbeidet rettes mot tekstlig utforsking og dramatisering av ideen, kan prosjektet eventuelt kvalifisere for tilskudd til Manusutvikling fiksjon fase 2.
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til utvikling av dokumentarfilmer- eller serier
 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er i utvikling i andre ordninger hos NFI.

Hvem kan søke

Regissører, konseptuerende regissører, manusforfattere og serieskapere med mangfoldsbakgrunn. Med dette menes søkere som tilhører, og/eller identifiserer seg med, en eller flere av følgende grupper:

 • Innvandrere (og adopterte) og norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor Norden
 • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.
 • Seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk
 • Personer med funksjonsnedsettelse.

Du må ha registrert enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det vil si filmskole med faglig fordypning i dikterisk/skapende virke, normalt manus eller regi. Andre utdanninger med tyngdepunkt i skapende virksomhet innenfor dramatisk/audiovisuell fortelling kan også kvalifisere.

Relevant dokumenterbar yrkeserfaring kan også kvalifisere. Med det mener vi at du er aktiv i den produserende delen av bransjen, for eksempel ved å ha deltatt i NFIs talentutviklingsprogram (UP eller UP 2.0), eller har mottatt produksjonstilskudd til spillefilm/lang dokumentarfilm (fra NFI eller regionale filmsenter) de siste tre årene.

Prosjektet må oppfylle minst tre av de fire punktene i kulturtesten (jf. forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon):

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Beskrivelse av prosjektets grunnidé og fortellermessige potensial
 • Visjoner og ambisjoner for arbeidet, med vekt på posisjonering av prosjektet
 • Fremdriftsplan og CV
 • Én til to relevante tidligere arbeider som du mener dokumenterer ditt talent
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du kunne vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle prosjektet/manuskriptet.
 • Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden. Dette må forhåndsgodkjennes av NFI.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er 4-6 uker. Rådgiver fra NFI behandler søknaden. Det fastsettes en jury med mangfoldskompetanse som vurderer prosjektets kunstneriske kvalitet og søkers kunstneriske track record og setter opp en prioritering av søkerne. Rådgiver og konsulent fra NFI deltar i juryen. NFIs kunstneriske kvalitetskriterier brukes som et verktøy i utvelgelsen av hvilke prosjekter som prioriteres for tilskudd.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Nedin Mutic

Talentkoordinator
+47 995 38 485
nedin.mutic[@]nfi.no

Nedin Mutic