Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til formidlingstiltak for dataspill. Tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av dataspilltreff, dataspillformidlere, spillutviklere og andre som planlegger arrangementer der dataspill blir presentert for publikum i en kunstnerisk, kulturell, eller pedagogisk sammenheng.

Søknadsfrist

08. feb. 2022 kl. 12.00

Formål

Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift for tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill kapittel 6. Les forskriften før du søker.

Tilskudd til dataspillarrangementer skal bidra til bredde og kvalitet i dataspilltilbudet for barn, unge og voksne, og stimulere dataspillkulturen i Norge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og markedsføring av arrangementet. Dataspilltreff og arrangementer skal være åpne for publikum, og tilby et sammensatt dataspillprogram av et visst omfang.

Relevante kostnader inkluderer:

 • Utgifter til prosjektledelse og gjennomføring av arrangementet
 • Honorarer
 • Leie av utstyr
 • Reiseutgifter
 • Lokalleie
 • Markedsføring og profilering
 • Rettigheter

Vi gir ikke tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr og andre investeringer.

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader, eller innkjøp av utstyr og andre investeringer som kan tilskrives søkers vanlige drift. 

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskudd til større dataspillarrangementer skal ikke overstige 60 % av arrangørens godkjente, samlede budsjett. Et arrangement som defineres som større forventes normalt å ha budsjett over 100.000 kroner, gå over flere dager og omfatte flere samarbeidspartnere.

Hvem kan søke

Virksomheter som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre tiltak som tilrettelegger for publikums møter med dataspill.

Søker må være en organisasjon, stiftelse eller foretak registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Arrangementet skal være åpent for et allment publikum.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse (med målsetting, målgrupper og forventet effekt) 
 • Kvalifikasjoner hos nøkkelpersoner
 • Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere
 • Budsjett som viser hva du søker tilskudd til
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Under koronapandemien er det forventet at søker beskriver hvordan en forholder seg til eventuell nedstengning og pålagte restriksjoner ved fysiske arrangementer, og hvorvidt hele eller deler av arrangementet kan gjennomføres digitalt.

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagpersoner i NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson