Norsk filminstitutt

NFI gir prosjekttilskudd til formidlingstiltak hvor dataspill blir presentert for publikum i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk sammenheng. Ordningen henvender seg til deg som arrangerer publikumsrettede tiltak.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift for Tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill kapittel 6, forskriftens paragraf 6-6. Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill. Les forskriften før du søker.

Ordningen skal bidra til bredde og kvalitet i dataspilltilbudet for barn, unge og voksne, og stimulere dataspillkulturen i Norge.

Hva er et formidlingstiltak

Formidlingstiltak er i denne sammenheng et program eller en aktivitet som omfatter mer enn selve spillopplevelsen, og som bidrar til å gi publikum økt kompetanse og forståelse av dataspill.

Det kan f.eks. være møte med spillutviklere, spillforskere eller andre formidlere av spill, eller samtaler, debatter, foredrag, workshops e.l. som setter dataspill i en større sammenheng.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader til å gjennomføre formidlingstiltak i forbindelse med ett eller flere publikumsarrangementer.

Det gis ikke tilskudd til å dekke vanlige driftskostnader, investeringer (f.eks. innkjøp av utstyr o.l.) eller lønnskostnader som kan tilskrives søkers daglige drift.

Relevante kostnader kan inkludere:

 • Honorarer og reiseutgifter til foredragsholdere eller andre bidragsytere.
 • Leie av utstyr og lokaler.
 • Markedsføring og profilering av arrangement.

Hvor mye kan du få i tilskudd

NFI fastsetter beløpets størrelse ut fra en samlet vurdering av tiltakene, og de økonomiske rammebetingelsene for ordningen.

Tilskuddet utbetales i to rater, 70 prosent ved første rate, og 30 prosent ved andre rate etter sluttrapportering.

For arrangementer som har et budsjett over 100 000 kroner kan tilskudd ikke overstige 60 prosent av arrangørens godkjente, samlede budsjett.

Hvem kan søke

Søker må være en organisasjon, stiftelse, kommunalt foretak eller foretak registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vilkår for tilskudd

 • Arrangement skal inneholde formidlingstiltak jf. forskriftens paragraf 6-2.
 • Arrangement skal være åpent for et allment publikum.
 • Det må leveres fullstendig søknad før arrangementet starter.

Det gis ikke tilskudd til arrangementer som er rene datatreff, konkurranser eller turneringer. Formidlingstiltak i tilknytning til slike spilltreff kan derimot være berettiget støtte.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse (med målsetting, målgrupper og forventet effekt). 
 • Beskrivelse av arrangørens bakgrunn og relevant erfaring, inkl. eventuelle samarbeidspartnere.
 • Budsjett der alle kostnader er spesifisert hvor det kommer tydelig frem hvilke kostnader du søker NFI om tilskudd til å dekke.
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert.

Det forventes at fysiske tiltak kan gjennomføres digitalt dersom restriksjoner gjeninnføres.

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsskjema.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagpersoner i NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen