Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge får medvirke i utformingen og/eller gjennomføringen av formidlingsopplegg på etablerte arenaer for film og spill. Ordningen henvender seg til organisasjoner som har dokumentert erfaring med publikumsrettet virksomhet, fra produksjon av film eller spill. Medvirkningen kan skje i planleggingsfase, ved programmering eller gjennomføring av formidlingsopplegg, eller produksjon av film og spill rettet mot målgruppen.

Søknadsfrist

26. sep. 2024 kl. 12.00

Formål 

Medvirkning fra barn og unge er en sentral del av regjeringens kulturmelding for barn og unge, og et viktig satsingsområde for Norsk filminstitutt.

Målet med ordningen er at etablerte aktører som produserer/utvikler eller formidler film og spill skal innlemme barn og unge i utformingen og/ eller gjennomføringen av tilbudene gjennom medvirkningstiltak. Barn og ungdom skal gis mulighet til reell medvirkning i planlegging, programmering, og/ eller gjennomføring av prosjekter på etablerte arenaer for film og spill, ut fra egne forutsetninger. Medvirkningen kan foregå på fysiske og/ eller digitale arenaer.

Ordningen skal skape en bredere inngang for å kunne skape film og spill, for på sikt bidra til et større mangfold i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen. NFI ønsker derfor å prioritere tilskudd til større tiltak i ulike regioner i Norge, som bidrar til å tilrettelegge for mer forutsigbare strukturer for medvirkning fra barn og unge.

Tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til filmformidling og Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill.

Les forskriftene før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til bredde og kvalitet i film- og spilltilbudet for et mangfold av barn og unge. (Formidlingsforskriften §4 og Spillforskriften §6-6)

Ordningen har som mål å styrke medvirkning til barn og unge på eksisterende arenaer lokalt, slik at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av film og spill. (Formidlingsforskriften §6 og Spillforskriften §6-7)

Dette kan du søke om 

Medvirkningen kan skje i planleggingsfase, ved programmering eller gjennomføring av formidlingsopplegg, eller produksjon av film og spill rettet mot målgruppen.

Du kan søke om tilskudd til å dekke relevante kostnader til utvikling av tiltak, herunder research og kartlegging for å nå nye målgrupper, opprettelse av barne- og ungdomsgrupper etc, og gjennomføringav disse . Relevante kostnader kan omfatte:

 • Utgifter til prosjektledelse og gjennomføring
 • Honorarer
 • Reiseutgifter
 • Leie av utstyr og eventuelt lokaler
 • Markedsføring og profilering

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader til organisasjon som søker, eller til en samarbeidsorganisasjon.

Det er et mål å få etablert forutsigbare strukturer for medvirkningstiltak for barn og unge i ulike regioner i Norge. NFI kan derfor prioritere større tiltak som hver for seg bidrar til dette.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Opp til 400.000 kroner i tilskudd til utvikling og gjennomføring av medvirkningstiltak for barn og unge.

Tilskuddet utbetales i to rater, 70% ved første rate, og 30% vedandre rate etter rapportering.

Total ramme for tilskuddsordningen er satt til 2 millioner kroner i 2022.

Hvem kan søke

 • Etablerte aktører innen film- og/eller spillformidling, som ønsker å tilrettelegge for medvirkning fra barn og unge i utformingen og/ eller gjennomføringen av tilbudene. Dette kan være cinematek, filmfestivaler, kinoer, arenaer for spill, regionale filmsentre og etablerte filmverksteder.
 • Et produksjonsselskap eller et spillselskap kan også søke, dersom de ønsker å tilrettelegge for en struktur som gjør det mulig for barn og unge å medvirke til produksjon av film eller spill.
 • Aktuelle samarbeidspartnere kan være skoler, ungdomsklubber, elevorganisasjoner, kulturskoler, filmklubber, DKS (den kulturelle skolesekken), UKM (Ungdommens kulturmønstring), og den lokale kinoen. Det kan også være etablerte aktører fra andre kunstfelt som formidler kultur til barn og unge.
 • Søker må være en organisasjon, stiftelse, kommunalt foretak, eller foretak registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vilkår for tilskudd

Utviklingen og/ eller gjennomføringen av tiltaket må gjennomføres hos en etablert aktør som utvikler, produserer eller formidler film eller spill til barn og unge.

Tiltaket må ha en eller flere relevante samarbeidspartnere, som sikrer at tiltaket når målgruppen.

Du må levere fullstendig søknad før utviklingen og/ eller gjennomføringen av medvirkningstiltaket skal starte.

Tiltaket må ha en plan for hvordan barn og unges kan medvirke i planlegging, programmering, eller produksjon av innhold på etablerte formidlingsarenaer, i spillutvikling eller filmproduksjoner.

Tiltaket må ha en plan for å nå fram til barn og unge, og særlig grupper som er underrepresentert i den lokale film- og spill-satsingen på barn og unge.

Øvre aldersgrense for deltakerne er 20 år.

Viktige krav til søknaden 

 • Beskrivelse av medvirkningstiltaket (med målsetting, målgrupper og forventet effekt)

 • Beskrivelse av hvordan tiltaket vil tilrettelegge for barn og unges medvirkning også på lengre sikt.

 • Beskrivelse av arrangørens bakgrunn og relevant erfaring

 • Informasjon om samarbeidspartnere og intensjonsavtale.

 • Budsjett som viser hva du søker tilskudd til

 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen. 

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker

 • Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagpersoner i NFI

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen