Norsk filminstitutt

Produksjonstilskudd

Kvinneandel i nøkkelposisjoner og beløpsandel til kvinnelige produsenter

Kvinneandelen i nøkkelposisjonene regissør, manusforfatter og produsent i spillefilm og kinodokumentar med produksjonstilskudd fra NFI har ligget mellom 31,7 og 38,5 prosent de siste fem årene, med ett unntak i 2014 (les også artikkel om kvinneandel i utviklingstilskudd). Det ser imidlertid ikke ut til å være noen systematisk sammenheng mellom kvinneandelen i nøkkelposisjoner og hvor mye av det totale tilskuddsbeløpet som har gått til kvinnelige produsenter hvert år (se Figur 1).

Andelen av totalt tilskuddsbeløp som går til kvinnelige produsenter varierer i stor grad fra år til år. Dette er ikke overraskende, ettersom antallet filmer som får tilskudd hvert år er begrenset og resulterer i relativt få observasjoner. Enkeltfilmer kan derfor stikke seg ut og ha stor utslagskraft. Studerer man tilskuddene fra et år til et annet, legger man for eksempel merke til at de tre største tildelingene i 2015 alle hadde kvinnelig produsent (Sonja, Askeladden i Dovregubbens hall og Solan og Ludvig – Herfra til Flåklypa), mens tendensen var motsatt i 2016. Da gikk de fem største tildelingene til filmer med mannlige produsenter.

Kjonnsbalanse-figur-1.jpg
Figur 1

Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp til produsenter

Når vi ser nærmere på tilskuddsbeløp til produsenter, ser vi at de gjennomsnittlige beløpene har variert mye fra år til år, både til kvinner og menn. Mellom 2012 og 2016 gikk gjennomsnittlig beløp til spillefilm og kinodokumentar opp og ned annethvert år for begge kjønn, som vist i Figur 2. Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp i hele perioden ligger på NOK 6,3 millioner for kvinner og NOK 7,3 millioner for menn. Når kinodokumentar ekskluderes går gjennomsnittet opp for begge parter.

Når det gjelder dramaserier, dokumentar og kortfilm har gjennomsnittlig tilskuddsfordeling vært relativt lik mellom kjønnene. Som vist i Tabell 1, har mannlige produsenter mottatt litt høyere tilskudd til dokumentarfilm, mens kvinnelige produsenter har fått noe høyere tildeling til dramaserier og kortfilm.

Figur 2 – Produksjonstilskudd til spillefilm og kinodokumentar: Gjennomsnittlig tildelingsbeløp til kvinnelige og mannlige produsenter, 2012-2016

Kjonnsbalanse-figur-2.jpg
Figur 2

Tabell 1 – Produksjonstilskudd: Gjennomsnittlig tildelingsbeløp (NOK) til kvinnelige og mannlige produsenter, 2012-2016

 

Kvinner

Menn

Spillefilm og kinodokumentar

6 303 809

7 260 428

Kun spillefilm

7 890 670

8 531 737

Dokumentar

822 345

1 039 629

Dramaserier

5 000 033

3 592 535

Kortfilm

757 870

667 327

Etterhåndstilskudd

Filmer som har fått publikumsbesøk over et visst nivå, premieres automatisk gjennom ordningen for etterhåndstilskudd. Hvis vilkårene for ordningen er oppfylt, utgjør tilskuddet 100 prosent av produsentens dokumenterte inntekter. NFI delte ut til sammen NOK 107,1 millioner i etterhåndstilskudd til spillefilm og kinodokumentar i 2015 og NOK 126,8 millioner i 2016. Figur 3 viser andelen av disse beløpene som gikk til kvinnelige og mannlige produsenter. Som det fremgår gikk om lag én tredjedel av det totale tildelingsbeløpet til filmer med kvinnelig produsent begge årene. Vi ser likevel at gjennomsnittlig tildelingsbeløp til kvinnelige produsenter var større enn til mannlige i perioden, som illustrert i Figur 4. I 2015 mottok kvinnelige produsenter i gjennomsnitt 12 prosent høyere etterhåndstilskudd enn menn, og det var nesten 50 prosent høyere i 2016.

Figur 3 – Etterhåndstilskudd: Andel av totalt tilskuddsbeløp fordelt på kvinnelig/mannlig produsent, spillefilm og kinodokumentar 2015-2016

Kjonnsbalanse-figur-3.jpg
Figur 3

Figur 4 – Etterhåndstilskudd: Gjennomsnittlig tildelingsbeløp til spillefilm og kinodokumentar fordelt på kvinnelig/mannlig produsent, 2015-2016

Kjonnsbalanse-figur-4.jpg
Figur 4

Kvinnelige produsenter har altså fått færre tildelinger av etterhåndstilskudd, men når de har fått har beløpet jevnt over vært høyere enn for menn. Forklaringen på dette ligger nok i spesialordningen for barnefilmer. For disse filmene tilsvarer etterhåndstilskuddet 200 prosent av produsentens dokumenterte inntekter, altså dobbelt så mye som for andre filmer. Av de ti filmene som fikk størst tilskudd i 2016 hadde fire kvinnelig produsent og tre av disse var barnefilmer av produksjonsselskapene Maipo og Cinenord Kidstory. I 2015 hadde tre av de ti filmene som fikk mest tilskudd kvinnelig produsent, og to av dem var barnefilmer.