Norsk filminstitutt

På nyåret lanserer vi et nytt spørreskjema om mangfold i alle tilskuddsordninger for utvikling og produksjon. Målet med å hente inn informasjon om søkerne er å kunne følge utviklingen på feltet og vurdere i hvilken grad vi lykkes i arbeidet med å bidra til en mer mangfoldig filmbransje.

kjersti mony
NFI-direktør Kjersti Mo ønsker et bredere datagrunnlag for å få større kunnskap om mangfold i norsk film

Mangfold og talentutvikling er ett av satsingsområdene i NFIs nye strategi, og vi har de siste årene innført flere konkrete tiltak som skal bidra til økt mangfold og representativitet i norsk film og spill, og film- og spillbransje. Et av tiltakene er et bedre kunnskapsgrunnlag. Ved å kartlegge underrepresenterte grupper i søknads- og tilskuddsbunken vår vil vi få større innsikt i hvilke grupper som er underrepresentert, og hvem som får realisert muligheten til å skape film.  

Nytt spørreskjema 

Som et ledd i dette arbeidet innfører vi fra 2022 et spørreskjema i søknadsportalen, der vi spør om personopplysninger som gjelder nøkkelfunksjonene produsent, regissør og manusforfatter/utvikler.  Det er frivillig å svare på spørsmålene. 
 
- Arbeidet med mangfold er et av våre viktigste satsningsområder, og for å kunne skape endring trenger vi innsikt. Målet med dette arbeidet er i første omgang å måle hvordan det står til med mangfoldet i sektoren, og gjennom det øke kunnskapen på feltet. Dette kan statistikk hjelpe oss med. Vi håper også målingen kan gi en bevisstgjøring blant aktørene, og dermed i seg selv bidra til å øke mangfoldet i bransjen, sier NFI-direktør Kjersti Mo.  

- Vi må speile bredden 

- Samtidig er det viktig å understreke at endring kommer ikke av seg selv, og for å bryte homogeniteten – og da særlig i skaperleddet - samt skape en reell strukturell endring, er vi flere som må dra lasset sammen, både bransjeaktører, utdanningsinstitusjoner og hver enkelt, i tillegg til at vi stimulerer fra NFI. Vi vet at det er viktig for publikum å se norske filmer de kan relatere seg til og kjenne seg igjen i, og da er det veldig viktig at vi slipper til stemmer fra hele talentbasen for å skape et mangfold av historier.

- I dag er det flere grupper i samfunnet som er underrepresenterte på skjerm og lerret, og hvis vi skal være relevante er vi nødt å speile bredden i det norske samfunnet, både foran og bak kamera. Dagens barn og unge trenger å se andre barn og unge som ligner på seg selv, og som vokser opp i miljøer de kjenner igjen. Dette er ikke viktig bare for film, spill og kulturuttrykk, men en viktig samfunnsutfordring, sier Mo. 

Innhenting av personopplysninger

I henhold til Lov om behandling av personopplysninger må det foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger som demografiske bakgrunnsvariabler og nedsatt funksjonsevne. NFI har hatt veiledningsmøte med Datatilsynet, og i tillegg gjort en juridisk vurdering mot Lov om behandling av personopplysninger for å sikre at en eventuell behandling gjennomføres i tråd med regelverket.

Vi har kommet frem til at vi har mulighet til å hente inn disse opplysningene om våre søkere- og tilskuddsmottakere. Det er imidlertid et viktig prinsipp at det er frivillig å svare. Opplysningene som hentes inn vil også bli anonymisert, og vil ikke være tilgjengelig for saksbehandlere internt i NFI. Svarene vil ikke få noen innvirkning på søknadsbehandlingen.  

-  Vi håper likevel så mange som mulig vil svare på disse spørsmålene, og ser verdien av å få mer kunnskap om mangfold. Jo flere som svarer, jo bedre datagrunnlag får vi for etter hvert å kunne lage statistikk på feltet, sier Mo. 

Dette spør vi om 

I første omgang spør vi søkerne om demografiske bakgrunnsvariabler, samt eventuelle funksjonsnedsettelser.  
Vi spør om produsent, regissør eller manusforfatter er: 

 

 • Første- eller andre generasjons innvandrer – og i så fall, fra hvilket land? 
 • Er adoptert? 
 • Tilhøreren nasjonal minoritet i Norge? (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere) 
 • Registrert i Sametingets valgmanntall? 
 • Identifiserer seg som samisk? 
 • Har nedsatt funksjonsevne? 

 Fortsatt egenmelding 

Det nye skjemaet innføres i  tilskuddsordninger for utvikling og produksjon av film, serier og spill. Innhenting av personopplysninger kommer i tillegg til egenmelding inkludering, som vi innførte for et år siden. Her skal søkerne redegjøre for hvordan de har ivaretatt mangfold og diversitet i filmen eller tiltaket det søkes om støtte til. Egenmeldingen kan, i motsetning til det nye spørreskjemaet, få innvirkning på søknadsbehandlingen etter at NFI innførte mangfold som prioriteringskriterium i ny forskrift i fjor. 

Dette betyr at vi kan prioritere prosjekter som bidrar til økt mangfold.  

Analyse av mangfold på kinolerretet 

Tidligere i år presenterte NFI en analyse av representativiteten i norsk film, der vi gikk gjennom 230 norske filmer med kinopremiere i perioden 2013-2020. Denne viste at det er flere grupper i samfunnet som i liten grad er representert på film. Bare fem filmer hadde en hovedrolle som var førstegenerasjons innvandrer, fire filmer hadde en hovedrolle med nedsatt funksjonsevne og to filmer av 230 hadde en hovedrolle som representerte urfolk og nasjonale minoriteter. 

-  Disse tallene hjelper oss i vårt videre arbeid ved å vise at relevans, likestilling og inkludering fortsatt må prioriteres fra NFI sin side. På den måten kan vi utfordre sektoren til å frembringe talenter, historier og perspektiv som øker relevansen for større deler av befolkningen, og gir større bredde i tilbudet til publikum, sier Kjersti Mo. 

Les mer her.

Bakgrunn 

NFI lanserte i 2019 en ny handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur: Publikum. Relevans. Bærekraft. 

Arbeidet med innhenting av personopplysninger og måling av mangfold er en del av denne handlingsplanen.
 
Vi har satt opp fem overordna mål i denne handlingsplanen: 

 • NFI skal vere ein open og tilgjengeleg organisasjon som heile tida, i alle ledd, arbeider for ein rettferdig og inkluderande filmpolitikk. 
 • NFI skal arbeide for at norske filmuttrykk avspeglar samfunnet og samtida på ein måte som lar alle lag av samfunnet opplever relevans og representasjon. 
 • NFI skal arbeide for at film skal nå alle lag i samfunnet og legge til rette for ein inkluderande formidlingskultur. 
 • NFI skal arbeide for breiare rekruttering og eit målretta talentarbeid. 
 • NFI skal med dette inkludere fleire lag av samfunnet i verdikjeda, og med det styrke norsk films berekraft. 
 • Inkludering og representativitet skal gjelde for heile verdikjeda og innanfor alle NFI sine verksemdsområde.
   
diversitet

 

 • Live Nermoen
  • Live Nermoen

  • Seksjonsleder
  • innsikt og myndighetskontakt
  • Telefon: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen[@]nfi.no