Norsk filminstitutt

Ett av NFIs strategiske satsingsområder er å bidra til større mangfold inn i norsk audiovisuell bransje. Nå utlyser NFI en ordning rettet mot virksomheter i audiovisuell bransje der målet for ordningen er å bidra til bredere representasjon og rekruttering av talenter inn i bransjen. Virksomheter som ønsker å gjennomføre tiltak for underrepresenterte grupper får nå mulighet til å søke øremerkede midler.

Søknadsfrister

Kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold: 30. mars 2023 kl. 12.00

Velg søknadsskjemaet for Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje.
Merk søknaden: “Prosjekttittel (navn på ditt tiltak) - Talentrekrutterende tiltak 2023”.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

NFI lanserte i 2019 handlingsplanen for mangfold Publikum. Relevans. Bærekraft med beskrivelse av ulike tiltak for bredere rekruttering og et målrettet talentarbeid.

Styrking av kompetansen for underrepresenterte grupper er ett av tiltakene i handlingsplanen, og i forlengelsen av dette har NFI satt av øremerkede midler til kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold.

Definisjon av målgruppen for tiltakene:

 • Virksomheter i audiovisuell bransje kan arrangere kompetansehevende tiltak (workshop/kurs). Tiltaket retter seg mot talenter som er i sin spede start av karrieren, og settes sammen ut fra et mål om god diversitet og bred representasjon.
 • Talentene som skal delta i tiltaket behøver ikke vise til tidligere resultater, men må fra før ha noe filmerfaring. De besitter likevel et talent i kraft av sin bakgrunn, sin forhistorie og sine menneskelige ressurser, og kan bruke tiltaket som et springbrett i sin videre talentutvikling.
 • Målgruppen tar utgangspunkt i NFIs handlingsplan for mangfold Publikum. Relevans. Bærekraft, og skal bidra til diversitet med hensyn til alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, religion, sosial bakgrunn, geografisk tilhørighet, nasjonale minoriteter eller etnisk bakgrunn.
 • Nedre aldersgrense 18 år.

Dette kan du søke om

Virksomheter kan søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak for regi-talenter, manusforfattere, produsenter eller andre faggrupper i audiovisuell bransje.

Kostnader for arbeid som innebærer rekrutteringen av talenter til tiltaket kan også inngå som en del av søknaden.

Relevante kostnader

 • Honorar, reise og opphold for nasjonale og internasjonale veiledere, foredragsholdere og eksperter. Evt. også for deltakerne ved behov.
 • Leie av lokaler
 • Prosjektledelse
 • Konkrete kostnader med rekruttering av deltakere


Utgifter til diett/bevertning dekkes ikke.

Hvem kan søke

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles kompetansehevende tiltak. Tiltakene må ha mål om å bidra helt konkret til en bedre representasjon av underrepresenterte grupper inn i norsk film- og seriebransje.

Regionale filmsentre kan søke om toppfinansiering dersom det er minimum tre sentre som samarbeider om tiltak.

Vilkår for tilskudd

 • Det kan kun søkes om midler til tiltak innenfor den produserende delen av norsk audiovisuell bransje.
 • Midlene kan ikke benyttes direkte til filmproduksjon av et helhetlig verk, men kan i enkelte tilfeller benyttes til filmøvelser.
 • Du må sende inn søknaden før tiltaket du søker om tilskudd til er påbegynt.
 • Tilskuddsmottaker skal rapportere på resultatene av tiltaket i en form som kan deles og tilgjengeliggjøres for andre som er interessert i å lære om metodene som er benyttet.
 • Tiltakene som mottar støtte må ha oppstart i 2023, men kan også pågå inn i 2024.

Viktige krav til søknaden

 • Tidsplan for prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse av tiltaket (med målsetting, målgrupper og forventet effekt)
 • Beskrivelse av økonomiske og faglige samarbeidspartnere
 • Søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
 • Budsjett og finansieringsplan med relevante kostnader og inntekter. Du må spesifisere hva beløpet det søkes om skal dekke

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen

Saksbehandling

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen