Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm på kino og andre visningsplattformer i Norge. Denne tilskuddsordningen henvender seg til etablerte norske filmdistributører.

Søknadsfrister

Pakketilskudd: 01. nov. 2024 kl. 12.00

Enkelttilskudd: Løpende frist.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Formålet med ordningen er å bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet i Norge, og øke tilgangen til kvalitetsfilm for barn på kino og andre plattformer.

Dette kan du søke om

Tilskudd omfatter kostnader til distribusjon og markedsføring for hele distribusjonsløpet til filmen: på kino, video og andre plattformer.

Dersom du søker om enkelttilskudd til en film som tidligere har fått avslag om tilskudd i denne ordningen, skal det i ny søknad leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i lanseringsplanen for filmen siden forrige søknad.

Du må benytte deg av tildelt pakketilskudd på enkeltfilmene i det tidsrommet som gjelder for pakketilskuddet. Distributører som har benyttet pakketilskudd før perioden er omme, vil normalt ikke bli prioritert for tilskudd til enkeltitler i den resterende delen av perioden.

Dersom en distributører ikke har søkt om midler til barnefilm i pakken, eller vil benytte mottatt pakketilskudd til distribusjon av flere barnefilmer enn det som er satt opp som en forutsetningene for pakken, kan man i tillegg søke om enkelttilskudd til versjonering for disse filmene

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskudd til distribusjon av en enkelt film opp til 130.000 kroner.

Tilskudd til versjonering (dubbing) av barnefilm på opp til kr 160.000 for norsk versjonering. I tillegg til dette kan man søke 160.000 for samisk dubbing. Søknader om samisk dubbing må ha en intensjonsavtale om medfinansiering av dubbing med Internasjonalt Samisk Filminstitutt for å kvalifisere for tilskudd.

Pakketilskudd for distribusjon av 3-10 filmer som har premiere mellom 1. januar 2023 og 31. desember 2023, begrenset oppad til 1,3 millioner kroner.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret, som distribuerer utenlandsk film av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet til Norge.

For å søke om pakketilskudd må selskapet kunne vise til relevant erfaring fra de siste tre år.

Vilkår for tilskudd

 • Filmen må ha en varighet på 60 minutter eller mer, men kan omfatte en samling av kortfilmer med tilsvarende total lengde.
 • Distributøren må ha rettigheter til de formatene og plattformene filmen skal lanseres på. Rettighetene må minimum være på 6 måneder.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader per film.
 • For barne- og ungdomsfilm, filmer fra Afrika, Sør-Amerika, Mellom- Amerika og Asia kan ikke tilskuddet overstige 70% av godkjente regnskapsførte kostnader per film.
 • Distributører som har mottatt pakketilskudd skal selv fordele midlene på kostnader til det antall og type filmer de har fått tilskudd til, innenfor en ramme på 50.000 - 250.000 kroner per film (Kostnader til versjonering opp mot 320 000 kommer i tillegg). Andel av pakketilskuddet satt av til barnefilm må benyttes i sin helhet på barnefilm.
 • Andel av pakketilskuddet satt av til barnefilm må benyttes i sin helhet på barnefilm.
 • 70% av tildelt pakketilskudd vil bli utbetalt ved tildeling (1. rate), 30% etter sluttrapportering (2. rate). Søker må fortløpende informere NFI om hvilke filmer pakken skal benyttes til, i forkant av lansering.
 • Filmen som tilskuddet benyttes til skal være tilgjengelig for alle som ønsker å vise filmen offentlig til ordinære markedsmessige vilkår. Du kan for eksempel ikke begrense visning til visningsplattformer du selv er eier av, eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til.
 • Tilskuddet kan benyttes til filmer med norsk minoritetsprodusent som har fått produksjonstilskudd fra Sørfond.
 • Tilskuddet kan ikke benyttes til filmer med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent som kvalifiserer til lanseringstilskudd fra NFI.
 • Filmer som tilskuddet benyttes til må ha med NFIs vignett i fortekst, og NFIs logo i promomateriell. Vignetten kan benyttes i forteksten til utenlandske filmer som har mottatt tilskudd til distribusjon av NFI. Last vignetten ned her.
 • Filmer som tilskuddet benyttes til skal leveres digitalt til Nasjonalbiblioteket med norske undertekster.
 • Søknad om tilskudd til enkelttitler må være sendt NFI senest 8 uker før filmens offisielle premieredato.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse og lanseringsstrategi
 • Budsjett med godkjente kostnader ved søknad om enkelttittel
 • Beskrivelse av tidligere oppnådde resultater på et relevant utvalg filmer de siste to årene som søker mener oppnår formålet med ordningen
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
 • Beskrivelse av selskapets profil og kvalifikasjoner
 • Ved søknad om pakketilskudd, skal også selskapets årsregnskap legges ved
 • Dersom du søker om enkelttilskudd til en film som tidligere har fått avslag om tilskudd i denne ordningen, skal det i ny søknad leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i lanseringsplanen for filmen siden forrige søknad.

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn. Les mer om egenmeldingen her.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker for pakketilskudd og enkelttilskudd.
 • Søknader om pakketilskudd og enkelttilskudd legges fram for et utvalg oppnevnt av NFI. Utvalget anbefaler innstilling til vedtak. På bakgrunn av deres anbefaling vil vi utarbeide innstilling til vedtak om tildeling av tilskudd.
 • Vedtaket fattes av NFI.

Et utvalg vurderer søknadene om pakketilskudd og enkelttilskudd. Utvalget består av tre eksterne eksperter, som oppnevnes for 3 år. Det er Film & Kino, Norske filmdistributørers forening og NFI som har nominert kandidater til utvalget. Utvalget anbefaler innstilling til vedtak. På bakgrunn av deres anbefaling vil NFI utarbeide innstilling til vedtak om tildeling av tilskudd. Vedtaket fattes av NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen