Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til manusutvikling av fiksjonshistorier for spillefilm og dramaserier. Ordningen retter seg mot profesjonelle manusforfattere og skrivende regissører. Målet med tilskuddsordningen er å sikre norsk film tilgang til originale, relevante og engasjerende historier med solid forankring i skaperleddet.

Søknadsfrist

07. feb. 2024 kl. 12.00, 03. mai 2024 kl. 12.00, 09. okt. 2024 kl. 12.00

NB: Søknadsfristen er klokka 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet.

Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Manusordningen skal legge til rette for at manusforfatterne selv styrer prosjektene sine, synliggjør mål og ambisjoner for arbeidet og selv involverer de ressurser som prosjektet trenger for å nå sitt fulle potensiale.

Tilskuddet skal legge til rette for grundig arbeid og faglig fordypning i utviklingen av manuskriptene.

Dette kan du søke om

Vi gir tilskudd i to faser:

Tilskudd til fase 1 – idè

 • Utvikling av fortellingens grunnpilarer; historien, karakterene, setting og tematikk.
 • Synliggjøring av ambisjonsnivået for fortellingen.
 • Utarbeidelse av logline, pitch, karakterbeskrivelse og andre tekster som er relevante for konkretisering og presentasjon av prosjektet.
 • Utarbeidelse av forfatternotat.
 • Levert materiale vil normalt bestå av et treatment (maks 30 sider), kort handlingsresyme og en utviklingsrapport. Rapporten skal synliggjøre potensialet i å utvikle prosjektet videre i manuskriptfasen.

Tilskudd til fase 2 – manuskript

Fase 2 gis på grunnlag av materialet fra fase 1, og vil typisk gis til:

 • Framstilling av manus til revidert første utkast.
 • Synliggjøring av det filmatiske potensialet i fortellingen.
 • Videre bearbeiding av logline, pitch og andre tekster som er relevante for konkretisering og presentasjon av prosjektet.
 • Utarbeidelse av forfatternotat.
 • Levert materiale vil normalt bestå av fullstendig manuskript i revidert første utkast, samt en utviklingsrapport. For dramaserier gis tilskudd fram til revidert første utkast av episode 1, samt episode- og sesong-synopsis.

Vi gir normalt ikke tilskudd til prosjekter som har vært i utvikling i andre ordninger hos NFI.

Det kan gjøres unntak for prosjekter fra idéstipend (tidligere VIP-stipend). Disse kvalifiserer til å søke fase 2 – manus, men ikke fase 1 idé.

Du kan kun ha ett prosjekt i ordningen om gangen.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du kan motta et fast beløp på 250.000 kroner per fase.

Hvem kan søke

Profesjonelle manusforfattere, serieskapere og skrivende regissører. Du må ha registrert enkeltpersonforetak i det norske enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Du må relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det vil si filmskole med faglig fordypning i dikterisk/skapende virke, normalt manus eller regi. Andre utdanninger med tyngdepunkt i skapende virksomhet innenfor dramatisk/audiovisuell fortelling kan også kvalifisere.


Relevant dokumenterbar yrkeserfaring kan også kvalifisere. Med det mener vi at søker må ha skrevet eller regissert en film i langt format eller serie/episode som har vært i profesjonell distribusjon; som har blitt solgt/kringkastet av en nasjonal eller internasjonal tv-kanal/plattform, vært i normal kinodistribusjon eller blitt vist i et selektert program i en internasjonal filmfestival. Scenedramatikk i profesjonell oppføring, og i tilsvarende omfang (minst helaftens verk), kan vurderes som kvalifiserende.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden.

Søknaden må oppfylle minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknad

 • Tidligere resultater, oversikt over relevant utdannelse og tidligere arbeider i profesjonell framvisning eller distribusjon.
 • En tydelig plan for ideutviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål.
 • Forfattervisjon/ambisjon for prosjektet.
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle manuskriptet.
 • Plan for utviklingsarbeidet, inkludert valg av ekstern dramaturg eller annet samarbeid om utviklingen med tredjepart. (NB: NFI tilbyr ikke lenger dramaturgveiledning).
 • Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
 • Filmkonsulentene for fiksjon hos NFI vurderer søknaden. Hvis du får avslag av en konsulent, kan du søke den andre konsulenten.
 • Normalt gis det kun to søknadsbehandlinger per prosjekt. Etter dette må prosjektet dokumentere substansielle endringer for å kvalifisere for ny behandling.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Har du spørsmål? Her finner du svar på de mest vanlige stilte spørsmålene knyttet til manusutviklingsordningen.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Nedin Mutic

Talentkoordinator
+47 995 38 485
nedin.mutic[@]nfi.no

Nedin Mutic