Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til filmklubbvirksomhet i Norge. Tilskuddsordningen henvender seg til profesjonelt drevne medlemsorganisasjoner med helårsdrift.

Søknadsfrister

15. okt. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne ordningen skal bidra til å øke formidling og kunnskapen om norsk og utenlandsk film og filmhistorie, og filmklubbvirksomheten i Norge.

Dette kan du søke om

 • Driftsmidler (for eksempel til lønns- og styrekostnader husleie og andre driftskostnader).
 • Midler til å dekke kostnader knyttet til felles tiltak for medlemsklubbene i regi av medlemsorganisasjonen (for eksempel nasjonale eller regionale seminar, felles innkjøp av filmkopier, filmrettigheter).
 • Midler til spesielle tiltak arrangert av filmklubbene som går ut over ordinær filmklubbdrift. (for eksempel utekino, seminarer, regissørbesøk).
 • Satsninger som går utover årlig drift og programmering (for eksempel spesielle investeringer eller prosjekter).

For en nærmere avgrensning av hva tilskuddet kan gå til, se opplistingen av godkjente driftskostnader i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 nr.5.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du må oppgi alle andre tilskudd virksomheten mottar.

Samlet offentlig tilskudd kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnader og det som skal til for at medlemsorganisasjonen går med et rimelig overskudd.

Grensen for tilskudd står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

Hvem kan søke

Profesjonelt drevne medlemsorganisasjoner med helårsdrift, som tilrettelegger for og organiserer filmklubbvirksomhet i Norge. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

 • Du må levere fullstendig søknad før driftsåret starter.
 • Søknad må sendes inn gjennom NFIs søknadsportal. Søknader innsendt på annen måte vil ikke bli behandlet.
 • Søknaden må være på norsk.
 • Mottar du tilskudd under denne ordningen, vil du normalt ikke være prioritert for tilskudd til filmformidlingstiltak under andre av NFIs tilskuddsordninger.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd.

 • Dokumentasjon på at du er en medlemsorganisasjon for filmklubber med helårsdrift
 • Tidligere oppnådde resultater og nøkkeltall
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker støtte til
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn. Les mer om egenmeldingen her.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 13 uker.
 • Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken