Norsk filminstitutt

NFI gir prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen, og markedsføring av disse. Denne tilskuddsordningen henvender seg til etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål.

Søknadsfrister

17. jan. 2024 kl. 12.00, 08. mai 2024 kl. 12.00, 11. sep. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal tilrettelegge for gode møter mellom film og publikum, og bidra til å styrke kinoens posisjon som kulturformidler lokalt.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen, og markedsføring av disse.

Vi anbefaler at du søker om tilskudd til flere tiltak samtidig, som samlet bidrar til å nå en felles målsetting.

Du må oppgi all annen offentlig støtte prosjektet mottar.

Samlet offentlig støtte kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke de relevante kostnadene for prosjektet, i den aktuelle perioden.

Avgrensning mot andre tilskuddsordninger

Vi gir ikke tilskudd til tiltak som er knyttet opp mot en norsk films primære lansering i Norge, som overlapper med tilskudd til lansering av film og serier i Norge. Unntak kan gjøres dersom visning av filmen ikke er en del av den aktuelle filmens primære lansering i Norge, men inngår i et tiltak som ellers faller inn under formålet med tilskudd til lokale kinotiltak.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Vi fastsetter beløpets størrelse ut fra en samlet vurdering av tiltakene, og de økonomiske rammebetingelsene for ordningen.

Hvem kan søke

Alle etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål, og betaler avgift i henhold til §3-1 i forskrift om film og videogram.

Vilkår for tilskudd

  • Du må levere fullstendig søknad innen søknadsfristens utløp.
  • Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist.
  • Søknaden må være på norsk og sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.

Viktige krav til søknaden ​​​​​​​

  • Kort informasjon om kinovirksomheten, samt opplysninger om kvalifikasjon og kompetanse til nøkkelpersoner i prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett, der alle kostnader er spesifisert, og hvor det tydelig kommer frem hvilke kostnader du søker NFI om tilskudd til å dekke
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert. Dette inkluderer billettinntekter og andre salgsinntekter direkte knyttet til tiltaket

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt seks uker.
  • Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken